دفتر نمایندگی تویسرکان
مسئول نمایندگی اتاق همدان در شهرستان تویسرکان
اخبار تویسرکان

اخبار


کد خبر : 134

تاریخ انتشار : 1402/11/10
جلسه کمیته صنعت ومعدن

جلسه کمیته صنعت ومعدن اتاق بازرگانیکد خبر : 133

تاریخ انتشار : 1402/10/27
نشست تخصصی بافعالین کسب وکاراینترنتی

نشست با فروشگاه های مجازی فروش گردوکد خبر : 131

تاریخ انتشار : 1402/10/18
کمیته کشاورزی

نشست اعضا، کمیته کشاورزیکد خبر : 132

تاریخ انتشار : 1402/10/18
جلسه هماهنگی ایده پارک

جلسه هماهنگی برگزاری سومین ایده پارک درشهرستان تویسرکانکد خبر : 129

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English