هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان
هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

دستورالعمل نحوه انتخاب نمایندگان اتاق در هیئت ها

وظایف دبیرخانه

صورتجلسات هیأت نظارت

صورتجلسه 1

صورتجلسه2

معرفی نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

معرفی نمایندگان اتاق در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی سال 1399

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی سال 1398

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای تأمین اجتماعی سال 1399

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای تأمین اجتماعی سال 1398

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی سال 1400

آمار عملکرد نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای مطالبات تأمین اجتماعی سال1400

گزارش عملکرد چهارساله نمایندگان محترم اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و مطالبات تأمین اجتماعی از سال 1398 لغایت سال 1401 

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English