کمیسیون صنایع

نام رییس : جناب آقای مومنعلی خزائی

جناب آقای محمدرضا جعفری: نایب رئیس اول//// جناب آقای حامد زرینی: نایب رئیس دوم
فلسفه وجودی :
1- لزوم توجه به بخش صنعت و طرح و بررسی مشکلات صنعتگران استان و نیز تلاش برای توسعه کسب و کار آنان 
2- لزوم توجه به صنایع کوچک و متوسط و حمایت از آنان
3- ضرورت تلاش برای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی
4- ضرورت بررسی مشکلات فعالان بخش های تخصصی صنایع و تلاش برای توسعه کسب و کار آنان 

قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی مسائل کلان صنعت استان و چالشها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنان و فراهم شدن زمینه های توانمندسازی فعالان اقتصادی در این بخش ها در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی مسائل و مشکلات اعضا فعال در حوزه صنایع کوچک و متوسط و ساز و کارهای حمایت از توسعه آنان و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و نیز توسعه فرهنگ تولید مشارکتی در قالب خوشه های صنعتی، شبکه ها و کنسرسیوم ها و ارائه پیشنهادات لازم
4- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه های تخصصی صنعت و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون مربوطه در راستای بهبود محیط کسب و کار 
5- بررسی ساز و کارهای حمایت از صنایع تخصصی براساس مزیت های تولیدی و صادراتی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
6- بررسی ساز وکارهای توسعه صادرات صنایع تخصصی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
7- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 
وظایف کمیته های تخصصی 
 
1- کمیته صنایع نساجی، چرم و سلولزی: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت چرم و پوست، نساجی و سلولزی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنعت چرم و پوست و نساجی سلولزی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات صنعت چرم و پوست، نساجی و سلولزی نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

2- کمیته صنایع دارویی، شیمیایی و پلیمری: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه های صنعتی مرتبط با این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنایع مرتبط و اولویت دار در استان در زیر بخش این کمیته و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات در استان در این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع زیر بخش این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

3- کمیته صنایع غیرفلزی:
1- بررسی مشکلات فعالان حوزه های صنعتی مرتبط با بخش غیر فلزی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صنایع در این بخش ها و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات محصولات تولیدی در این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی راهکارهای توانمندسازی فعالان صنعتی زیر بخش این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم
4- کمیته صنایع فلزی: 
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش از صنایع استان و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی راهکارهای حمایت از توسعه صنایع مرتبط و اولویت دار در استان در این کمیته و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توسعه صادرات در استان در این بخش های صنعتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع زیر بخش این کمیته و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

5- کمیته عارضه یابی:
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در بخش های مختلف صنعتی کمیسیون
2- ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در راستای بهبود محیط کسب و کار
3- بررسی و مطالعات و تحقیقات میدانی با مساعدت دستگاههای ذیربط و مسئول در بخش های مخلف صنعتی
4- شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی از مسائل و مشکلات استخراج شده و اعلام آن به ریاست محترم اتاق جهت طرح در جلسات کمیسیون های مختلف اتاق
5-استفاده از مشاورین دانشگاهی و عوامل ذیصلاح در جهت ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل و فصل عوارض و مشکلات واحدهای صنعتی در محل واحدها 
6- تشکیل جلسات این کمیته در محل واحدهای صنعتی متقاضی و مشکل دار با هدف بررسی مسائل و مشکلات اینگونه واحدها و تشکیل کارگروه های تخصصی برای رفع مشکلات شناسایی شده 
7- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

 

محمد رضا جعفری

محمد رضا جعفری

صادق هراتی

صادق هراتی

علیرضا زارعی

علیرضا زارعی

پیمان خاکباز

پیمان خاکباز

خاطره خانلرزاده

خاطره خانلرزاده

پروانه رسولی فرخ

پروانه رسولی فرخ

ناصر قنبرگنبدی

ناصر قنبرگنبدی

حسین رستمی

حسین رستمی

علی رضا زارعی

علی رضا زارعی

محمدرضا جعفری

محمدرضا جعفری

عباس بشیری زاهد

عباس بشیری زاهد

سید رضا حسینی

سید رضا حسینی

کد مطلب : 5

تاریخ : 1398/04/10
کمیسیون صنایع و معادناتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English