کمیسیون کشاورزی

نام رییس : جناب آقای علی محمودی

نایب رئیس اول: جناب آقای فرهاد سلطانی منافی /// نایب رئیس دوم: جناب آقای مجید حاتمی
فلسفه وجودی :
1- لزوم توجه به بخش کشاورزی و فعالان آن وتلاش برای تقویت آن با توجه به وظایف اتاق در این حوزه بر اساس قانون بهبود فضای کسب وکار
2- بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در بخش های مختلف زراعت و باغبانی
3- لزوم مدیریت عرضه و توسعه بازار محصولات تولید بخش کشاورزی 
4- لزوم بررسی مشکلات و مسائل استان در حوزه تامین آب و راهکارهای رفع آنان و اعمال مدیریت صرفه جویی و استفاده از تکنولوژی روز
5- جایگاه ویژه محیط زیست و کیفیت آن درتوسعه پایدار 
6- لزوم توجه به محصولات ارگانیک و جلوگیری از مصرف بیرویه سموم جهت تولید غذای سالم و رسیدن به اقتصاد سبز
 
قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف وارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز وکارهای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بویژه با روش های نوین و استاندارد و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات لازم 
3- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف و ارائه پیشنهادات لازم 
4- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به بخش کشاورزی در زمینه چگونگی تامین و توزیع و مصرف آب و مورد نیاز و ارائه پیشنهادات لازم با توجه به مشکلات کم آبی استان با تأکید بر چالش های پیش رو .
5- بررسی ساز وکارهای لازم برای آموزش و ترویج بهره وری و ایجاد فرهنگ آن در استفاده از نتایج مورد نیاز بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات لازم 
6- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی و ارائه مشکلات لازم به منظور رفع مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه صادرات 
7- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع تبدیلی و بسته بندی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها و توسعه این بخش در راستای بهبود محیط کسب و کار 
8- بررسی مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی (بیمه چاه و محصول) و بیمه کارگران و خود کشاورزان 
9- بررسی مسائل و مشکلات استان در حوزه محیط زیست و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب  
10- بررسی ساز وکارهای لازم برای تضمین سلامت و بهبود کیفیت تولیدات بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب 
11- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم 

وظایف کمیته های تخصصی :

1- کمیته دام ، طیور، آبزیان و زنبور عسل :
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش دام، طیور، آبزیان و عسل و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه تولید دام، طیور، آبزیان و عسل به ویژه با روش های نوین و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی مباحث حمل و نقل محصولات کشاورزی به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

2- کمیته گیاهان دارویی محصولات سالم ، ارگانیک و اقتصاد سبز 
1- بررسی کارشناسی در خصوص توسعه کشت ارگانیک با هدف تولید غذای سالم
2- بررسی و توسعه روش های تولید سالم با هدف کاهش و حذف مصرف سموم از طریق ترویج و آموزش در یک اقتصاد سبز
3-بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاروزی در بخش زراعت ،باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
4-بررسی ساز و کارهای توانمند سازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی دربخش زراعت و باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محط کسب وکار 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم  

3- کمیته صنایع تبدیلی ، ماشین آلات کشاورزی و فن آوری نوین :
1- بررسی آخرین وضعیت صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در استان 
2- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع تبدیلی و فراوری و راهکارهای مورد نظر در این خصوص 
3- بررسی مسائل و مشکلات فعالان در حوزه تولید ماشین آلات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی این بخش و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 
4- بررسی ساز و کارهای حمایت از تولید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه فن آوری های نوین در تولید محصولات کشاورزی و فرآوری محصولات و صنایع تبدیلی و خدمات فنی و مهندسی این حوزه و نیز رفع موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
6- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

4- کمیته بازرگانی و توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی و کشت برون مرزی :
1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به 
کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 
3- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه کمی و کیفی بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی و نیز رفع موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
4- بررسی ساز و کارهای توانمند سازی فعالان بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی با نگاه جدی به مسئله حمل و نقل محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه کشت برون مرزی محصولات کشاورزی و بیان موانع موجود و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
6- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
7-بررسی ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و کشت برون مرزی محصولات کشاورزی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
8- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

5- کمیته آب ، خاک ، منابع طبیعی ، محیط زیست و توسعه پایدار: 
1- بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با بخش آب، خاک، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار و راهکارهای مناسب و بهینه در این زمینه با توجه به استعدادها و قابلیت ها و محدودیت های موجود در استان 
2- بررسی موضوع کم آبی استان و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون برای رفع مشکل با تاکید بر چالش های پیش روی استان 
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای آموزش و ترویج و بهره وری و ایجاد فرهنگ آن در مصرف آب و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز و کارهای لازم در زمینه استحصال، توزیع و مصرف آب به منظور تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و بکارگیری تکنولوژی های مناسب جهت استفاده بهینه از منابع به خصوص آب و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی مسائل و مشکلات استان در حوزه محیط زیست و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون
6- بررسی ساز وکارهای لازم برای ترویج استفاده از روش های نوین دوستدار محیط زیست با همکاری انجمن ها و ایجاد فرهنگ آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
7- بررسی ساز وکارهای تامین مالی هزینه های کاهش آلاینده های بخش های مختلف تولیدی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون
8- بررسی قوانین بالادستی در حوزه وظایف کمیته از جمله قانون برنامه ششم توسعه در استان و استفاده از مزایای موجود در این قانون برای فعالان این حوزه ها 
9- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

6- کمیته تولیدات کشاورزی ، زراعت ، باغبانی ، گلخانه و آفات و بیماری های گیاهی  
1-بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاروزی در بخش زراعت ، باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار
2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه تولید محصولات کشاروزی به ویژه با روش های نوین و با الگوی کشت استاندارد و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز و کارهای توانمند سازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی دربخش زراعت و باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محط کسب وکار 
4- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

علی محمودی

علی محمودی

داوود شعبانلو

داوود شعبانلو

محمود رشادی

محمود رشادی

کد مطلب : 7

تاریخ : 1398/04/10
کشاورزی و صنایع غذایی ،آب و محیط زیست و اقتصاد سبز

رئیس: علی محمودی

نایب رئیس اول: داوود شعبانلو

نایب رئیس دوم: محمود رشادی

دبیر: مهدی جعفری جوزانیاتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English