کمیسیون گردشگری

نام رییس : جناب آقای شهرام شیروانی

نایب رئیس اول: جناب آقای حمیدرضا فروزان احسن
نایب رئیس دوم: جناب آقای امین ابوالقاسمی

فلسفه وجودی :
1- جایگاه ویژه استان همدان در صنعت گردشگری و پتانسل های فراوان این بخش 
2- توان بالقوه این بخش در توسعه اقتصادی استان و ارز آوری بالای آن
3- اشتغال زایی بالای این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی با توجه به حجم سرمایه گذاری مورد نیاز
4- چشم انداز مناسب توسعه این صنعت با توجه به بهبود تعاملات بین المللی
5- لزوم بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز برای توسعه این بخش 

قلمرو فعالیت کمیسیون:
1- بررسی راهکارها و الزامات توسعه گردشگری استان و ارائه پیشنهادات لازم
2- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه گردشگری از جمله صاحبان هتل ها، رستوران ها، آژانس های مسافرتی، راهنمای گردشگری و... و ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع آنها
3- بررسی ساز و کارهای توسعه و تامین زیرساختهای لازم بخش گردشگری و ارائه پیشنهادات لازم 
4- بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود و پیشنهای در حوزه گردشگری و ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی و کمک به بهبود فضای کسب و کار این حوزه و ارائه پیشنهادات لازم 
5-بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و برقراری ارتباط مناسب با علاقمندان به سرمایه گذاری در این جوزه و ارائه پیشنهادات لازم
6- بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ورزشی و تفریحی خصوصاً ورزش های زمستانی و برقراری ارتباط مناسب با علاقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه و ارائه پیشنهادات لازم
7- بررسی ساز وکارهای برقراری ارتباط موثر با نهادهای خارجی حوزه گردشگری مانند تور اپراتورها، آژانسهای مسافرتی، اپراتورهای هتل، سرمایه داران و هر گروه بالقوه دیگری که میتواند در ایجاد و توسعه گردشگری در همدان کمک کند و ارائه پیشنهادات لازم 
8- بررسی ساز وکارهای حمایت و انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای مربوطه جهت تقویت گردشگری در همدان و ارائه پیشنهادات لازم 
9- بررسی ساز وکارهای لازم برای حمایت و تقویت برند گردشگری شهرهمدان و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم
10- بررسی ساز وکارهای لازم برای معرفی ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و .... به منظور تقویت برند منطقه ای همدان و ارائه پشنهادات لازم
11- بررسی ساز و کارهای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولتی در سطح استان در جهت جذب سرمایه گذاری به منظور شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی، توسعه زیرساختهای گردشگری و تولید و بازاریابی صنایع دستی و اعمال نظارت های لازم
12- بررسی مشکلات و موانع حوزه گردشگری سلامت و پیشنهاد ساز وکارهای مناسب برای توسعه این بخش 
13- بررسی ساز وکارهای مناسب برای برقراری ارتباط مناسب با نهادهای فعال در حوزه فرهنگ گردشگری و ارائه راهکارهای توسعه و بهبود این فرهنگ در جامعه
14- بررسی مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنایع دستی و موانع توسعه کسب و کار آنان و نیز راهکارهای معرفی مناسب و بازاریابی محصولات این حوزه و ارائه پیشنهادات لازم 
15- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم

شرح وظایف کمیته های تخصصی :

1- کمیته سرمایه گذاری و توسعه گردشگری :
1- بررسی راهکارها و الزامات توسعه گردشگری استان و ارائه پیشنهادات لازم 
2- بررسی ساز وکارهای توسعه و تامین زیرساخت های لازم بخش گردشگری و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و برقراری ارتباط مناسب با علاقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه ورزشی و تفریحی خصوصاً ورزشهای زمستانی و اضافه نمودن ظرفیت های تفریحی با همکاری سازمان ورزش و جوانان و شهرداریهای استان و برقراری ارتباط مناسب با علاقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی ساز وکارهای حمایت و انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای مربوط جهت تقویت گردشگری در همدان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
6- بررسی ساز و کارهای جلب مشارکت مردم در بخش خصوصی و دولتی و در سطح استان در جهت جذب سرمایه گذاری به منظور شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی، توسعه زیرساختهای گردشگری و تولید و بازاریابی صنایع دستی و اعمال نظارت های لازم 
7- بررسی ساز وکارهای لازم برای استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در بخش گردشگری و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
8- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

2- کمیته توسعه خدمات گردشگری داخلی :
1- بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود و پیشنهادی در حوزه گردشگری و ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی و کمک به بهبود فضای کسب و کار در این حوزه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه هتلداری و ارائه ساز وکارهای مناسب برای توسعه کسب و کار آنان در راستای تقویت بخش گردشگری استان
3- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه رستوران داری و ارائه ساز وکارهای مناسب برای توسعه کسب و کار آنان در راستای تقویت بخش گردشگری استان
4- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه آژانس هاس مسافرتی و ارائه ساز و کارهای مناسب برای توسعه آنان در راستای تقویت بخش گردشگری استان
5- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه تورگردان و راهنماهای گردشگری و ارائه ساز و کارهای مناسب برای توسعه کسب و کار آنان در راستای تقویت بخش گردشگری
6- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم

3- کمیته توسعه روابط بین الملل و برند شهری :
1- بررسی ساز و کارهای لازم برای حمایت و تقویت برند گردشگری شهرهمدان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
2- بررسی ساز وکارهای لازم برای معرفی ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و...به منظور تقویت برند منطقه ای همدان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای مشارکت در انتخاب برند و شعارگردشگری شهر همدان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز کارهای لازم برای برقراری ارتباط موثر با نهادهای اثرگذار برتوسعه و تقویت برند گردشگری شهرهمدان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

4- کمیته گردشگری سلامت :
1- بررسی مشکلات و موانع حوزه گردشگری سلامت و ساز وکارهای لازم برای توسعه این بخش و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی ساز وکارهای لازم برای استفاده از ظرفیتهای پزشکی و درمانی استان در راستای تقویت بخش گردشگری سلامت و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای بازاریابی خدمات و امکانات درمانی استان در راستای تقویت گردشگری سلامت و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

5- کمیته توسعه فرهنگ گردشگری :
1- بررسی ساز وکارها مناسب برای برقراری ارتباط مناسب با نهادهای فعال در حوزه فرهنگ گردشگری و راهکارهای توسعه بهبود این فرهنگ در جامعه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی ساز و کارهای مناسب برقرای ارتباط موثر با نهادها و سازمانهای تاثیرگذار در بهبود فرهنگ گردشگری در راستای توسعه این بخش و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
3- بررسی ساز وکارهای بهبود فرهنگ گردشگری در بخشهای مختلف جامعه از جمله شهروندان، رانندگان تاکسی، فروشندگان و ... ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 

6- کمیته صنایع دستی :
1- بررسی مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنایع دستی و موانع توسعه کسب و کار آنان و نیز راهکارهای معرفی مناسب و بازاریابی محصولات این حوزه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
2- بررسی مشکلات موجود در زمینه حقوق مالکیت معنوی صنایع دستی و راهکارهای رفع آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
3- بررسی ساز وکارهای لازم برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 
4- بررسی ساز وکارهای لازم بری معرفی و اطلاع رسانی ویژگیهای صنایع دستی و هنرهای سنتی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون
5- بررس موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم


شهرام شیروانی

شهرام شیروانی

ویدا سمیعی

ویدا سمیعی

ناصر قنبرگنبدی

ناصر قنبرگنبدی

کد مطلب : 8

تاریخ : 1398/04/10
کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و هنری

کمیسیون گردشگری و خدمات-

شهرام شیروانی

رئیس کمیسیون 

دکتر ویدا سمیعی

نایب رئیس اول 

ناصر قنبر گنبدینایب رئیس دوم 

امین ابوالقاسمی (دبیر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English