کمیسیون ها

بسمه تعالی

در اجرای بندهای ج و د ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و ماده 2/1/4 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها، با تصویب هیأت نمایندگان، کمیسیونهای اتاق همدان به شرح زیر تشکیل و اداره می گردند.

ماده 1. کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان از حداقل 11 نفر که متشکل از حداقل 1 عضو از بین هیئت نمایندگان است، تشکیل خواهد شد 

بند1- اعضای کمیسیون همچنین متشکل از  سایر اعضای هیأت نمایندگان و اعضای اتاق شامل دارندگان کارت عضویت و کارت بازرگانی معتبر با تأئید رئیس اتاق همدان می باشد.

بند 2- حضور تشکل ها و فعالین اقتصادی با پیشنهاد رئیس کمیسیون و با تأیید رئیس اتاق به عنوان عضو در جلسات کمیسیون های اتاق بلامانع است.

بند3- حضور مدیران، نمایندگان ادارات به عنوان مدعوین در جلسه بلامانع است.

بند4- پذیرش اعضاء در کمیسیون ها منوط به تکمیل فرم درخواست عضویت و تأیید دبیرخانه کمیسیون ها و سپس با تأیید نهایی رئیس اتاق می باشد.

بند5- ارسال فراخوان به پیوست فرم درخواست عضویت در کمیسیون ها پیش از برگزاری انتخابات برای کلیه اعضاء اتاق و  صاحبنظران و فعالان اقتصادی توسط دبیرخانه کمیسیون ها انجام می شود.

بند6- انصراف هریک از اعضاء منوط به اعلام کتبی به دبیرخانه کمیسیون ها و تأیید رئیس کمیسیون می باشد.

ماده 2. اولین جلسه کمیسیون ها با دعوت رئیس اتاق تشکیل شده و رییس کمیسیون و دو نفر نواب رییس کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

بند1-   ریاست کمیسیون با اعضای هیأت نمایندگان می باشد و درصورت نبودن درخواست از جانب اعضای هیأت نمایندگان، انتخاب رئیس از سایر حاضرین و با رأی گیری صورت خواهد گرفت.

بند2- پس از انتخاب رئیس، نایب رئیس اول و دوم از میان اعضای اتاق و با انتخابات صورت خواهد گرفت.

بند3-در صورت فوت، استعفا و یا هر دلیل دیگری که منجر به کنار رفتن رییس یا نایب رییس کمیسیون گردد، کمیسیون در اولین جلسه بعد از وقوع رویداد، جانشین آنها را طبق ماده 2 انتخاب خواهد کرد.

بند4- هر یک از اعضاء هیئت نمایندگان فقط می تواند رئیس یک کمیسیون باشد .

بند5- دبیر تخصصی کمیسیون پس از انتخابات، توسط هیأت رئیسه انتخاب و معرفی می شود.

بند6- دبیرخانه مشترک کمیسیون ها برای ایجاد هماهنگی در برگزاری کمیسیونها و ارسال نامه ها، تنظیم صورتجلسات، سایر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در جهت بهبود عملکرد کمیسیون ها در محل اتاق همدان تشکیل خواهد شد.

ماده 3. هر یک از کمیسیون ها حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهند داد و در صورت لزوم بنابه دعوت رییس و یا درخواست اکثریت نسبی اعضاء کمیسیون می توانند بیش از یک بار در ماه جلسه فوق العاده تشکیل دهند.

بند 1. جلسه کمیسیون ها با حضور حداقل نفرات اعلام شده در ماده یک  و حضور حتمی رییس یا یکی از نواب رییس کمیسیون رسمیت خواهد یافت.

بند 2.  چنانچه هر یک از اعضای کمیسیون سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب طی یک سال بدون عذر موجه و اطلاع قبلی در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته می شود و لذا در صورتی که با وقوع این رویداد تعداد اعضا کمتر ازشرح ماده یک باشد، موضوع از طریق دبیرخانه کمیسیون ها به ریاست اتاق منعکس و پذیرش عضویت جدید انجام می پذیرد.

بند3.  چنانچه حداقل نصف به علاوه یک اعضای هر یک از کمیسیون ها تقاضای تغییر هر یک از اعضاء هیات رییسه کمیسیون را در طی دوره درخواست نمایند موضوع کتبا به دبیرخانه کمیسیون ها اعلام و پس از بررسی درصورت صلاحدید به رئیس اتاق همدان منعکس و در صورت تصویب ایشان، نسبت به تجدید انتخابات آن عضو هیات رییسه کمیسیون مربوطه برای بقیه مدت اقدام خواهد شد.

بند4. نشست مشترک رؤسای کمیسیون ها با ریاست اتاق جهت ارائه گزارش عملکرد، ارائه نظرات و پیشنهادات با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون ها به صورت فصلی برگزار می شود.

ماده 4- جلسه هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی اتاق بنابر ضرورت و صلاحدید دبیرخانه کمیسیون ها هر سه  ماه یک بار به طور مشترک و متشکل از روسا و نواب رئیس کمیسیون های تخصصی اتاق تشکیل خواهد شد.

ماده5- شرح وظایف هر یک از کمیسیون ها در چارچوب ارزیابی وضعیت موجود، ترسیم چشم انداز مطلوب و شناخت مشکلات و موانع تحقق و راه حل آنها توسط هیأت رئیسه کمیسیون و با همکاری دبیرخانه کمیسیون ها تهیه و سپس با تأیید رئیس اتاق  قابل اجرا خواهد بود.

ماده6- تصمیمات متخذه در جلسات کمیسیون ها با رای موافق اکثریت نسبی حاضرین در جلسه اجرا خواهد شد.

بند1- هریک از کمیسیونها براساس نیاز کمیسیون ملزم به تشکیل کمیته با موضوع مشخص و تعیین رئیس و اعضای کمیته می باشد.

بند2-شرح وظایف کمیته نیز توسط هیأت رئیسه کمیسیون و یا اعضای کمیته تهیه و پس از تایید رئیس کمیسیون با تایید نهایی رئیس اتاق قابل اجرا می باشد.

ماده 7- حذف و یا ایجاد هرکمیسیون جدید با پیشنهاد دبیرخانه کمیسیون ها و تأیید رئیس اتاق همدان و تصویب هیأت نمایندگان صورت می پذیرد.

ماده 8- مسائل و مشکلات تشکلها در کمیسیون های مربوطه طرح و پس از بررسی، پیگیری و اقدامات لازم توسط دبیرخانه کمیسیون ها و واحد تشکلها صورت می پذیرد.

بند1- هرگونه هزینه و مکاتبه کمیسیونها با خارج از اتاق با تأئید رئیس کمیسیون و رئیس اتاق امکان پذیر است.

ماده 9-با توجه به جمیع جهات از جمله جلوگیری از تداخل فعالیت کمیسیون ها، ضرورت ایجاد آنها، امکان حضور فعال اعضاء و ... اتاق همدان دارای11  کمیسیون تخصصی خواهد بود.

این آیین نامه در  9  ماده و   19 بند  در مورخ  12/4/1402 به تأیید هیأت نمایندگان اتاق همدان رسید.

اسامی کمیسیون های تأئید شده و رؤسای کمیسیونها:

1          کمیسیون صنایع 

2          کمیسیون معادن و صنایع معدنی

3          کمیسیون کشاورزی

4          کمیسیون صادرات غیرنفتی و بازرگانی

5          کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی

6          کمیسیون گردشگری و صنایع دستی

7          کمیسیون امور بانکی و سرمایه گذاری

8          کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار

9          کمیسیون اقتصاد سلامت

10         کمیسیون حمل و نقل داخلی، بین المللی و لجستیک

11        کمیسیون آموزش، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان 

دستورالعمل ها:

 1. روش های اطلاع رسانی:
 • هر کمیسیون یک کانال اطلاع رسانی در فضای مجازی با مدیریت ونظارت دبیرخانه کمیسیون ها و رئیس کمیسون خواهد داشت و کلیه اطلاع رسانی ها مانند دعوتنامه ها وصورتجلسات و مکاتبات از طریق این کانال انجام خواهد شد.
 • مسئولیت تشکیل کانال در فضای مجازی به عهده دبیر خانه کمیسیونها خواهد بود.
 • دعوتنامه پس از اعلام دستورجلسه ازجانب رئیس کمیسیون توسط دبیرخانه و با امضاء رئیس کمیسیون تهیه میگردد .
 • دبیرخانه کمیسیونها جهت تاکید، دعوت اعضاء را از طریق تلفن و یا ارسال پیامک پیگیری خواهد نمود .
 • صورتجلسات کمیسیون ها پس از تنظیم و تأیید دبیرخانه کمیسیون ها و سپس رئیس کمیسیون با تأیید نهایی رئیس اتاق قابل اجرا می باشد.
 • در صورت لزوم ارسال آن بند از مصوبات که می بایست به دستگاههای اجرایی اعلام گردد، صورتجلسات توسط دبیرخانه کمیسیون ها به دستگاههای اجرایی با امضاءرئیس اتاق صورت خواهد گرفت .

2-برگزاری کمیسیونها در شرایط خاص :

 • امکان برگزاری جلسات در شرایط خاص به صورت حضوری و آنلاین می باشد در این صورت رئیس و حداقل یکی از نواب رئیس و دبیر کمیسیون به صورت حضوری در محل تشکیل جلسه حضور خواهند داشت . (بستگی به تایید هزینه دارد)

3-پلتفرم برگزاری جلسات آنلاین :

 • جلسات در پلتفرم اسکای روم تشکیل خواهد شد .
 • لینک اتصال به جلسات یک ساعت قبل از برگزاری جلسات برای مدعوین توسط دبیرخانه کمیسییونها از طریق واتساپ ویا پیامک ارسال خواهد شد.
 • نحوه شرکت در جلسات و چگونگی استفاده از پلتفرم در هر جلسه به همراه لینک مربوطه توسط دبیر خانه کمیسیونها برای اعضاء ارسال خواهد شد.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English