/ EN /  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
دفتر نمایندگی صندوق ضمانت توسعه صادرات در استان همدان

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان  همدان  در راستای حمایت از فعالین اقتصادی استان وبه منظور رفاه حال اعضا  با پیگیری های متعدد موفق به افتتاح  دفتر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان همدان گردید.

 این صندوق با هدف حمايت و پشتيباني از صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران از طريق:

 1 )پوشـش ريسـك عـدم بازپرداخت وجوه خدمـات و كالاهاي صادراتي توسـط خريـداران خارجـي از طريـق صـدور انـواع بيمـه نامه هـا و پس از اعتبار سـنجي از خريـداران خارجي

 2 )صـدور بيمـه نامـه سـرمايه گـذاري جهـت پوشـش ريسـكهاي سياسـي كه سـرمايه گـذاري صـادر كننـدگان ايرانـي در سـاير كشـورها را بـه مخاطـره مـي افكنند.

 3 )تسـهيل تاميـن منابـع مالي مورد نياز صـادر كنندگان از طريق صـدور انواع ضمانـت نامـه هـاي اعتبـاري و بانكي بـه نحوي كـه ميـزان اعتبـار صادركنندگان پـس از اعتبار سـنجي دقيـق، نزد بانكهاي تاميـن كننده مالي/توليـد كنندگان از طريـق ايـن ضمانت نامـه ها تضميـن گردد.

4 )بررسـي دوره اي وضعيـت اقتصـادي كشـورها/بازارهاي هـدف و تعيين رتبه و سـقف اعتبـاري كشـورها، ارزيابـي بانكهـا و خريـداران معتبـر و مـورد قبول، و تعييـن سياسـت پوششـي كلـي در قبال هر كشـور، ارائه خدمات می نماید.

 

دفتر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان همدان نسبت به امور بیمه ای و ضمانتی این صندوق آماده خدمت رسانی به اعضا محترم  اتاق بازرگانی همدان می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید  از طریق شماره ( 4-382160001  داخلی شماره 8 و 3)جناب آقای پورعراقیان یا سرکارخانم سبزی تماس حاصل فرمایید.

...........................................................................................................................................................................................

توضیحات کامل:

ذینفعان خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران:

-صادرکنندگان کالا(مواد اولیه،کالاهای واسطه ای ، مصرفی و کالاهای تمام شده ،کالاهای سرمایه ای و نیمه سرمایه ای

-صادرکنندگان خدمات(پیمانکاران،شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای)

-بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعطاکننده انواع تسهیلات صادراتی و سرمایه درگردش ، احداث و تجهیزکارگاه، تسهیلات اعتبار فروشنده (تنزیل اسناد صادراتی ) و اعتبار خریدار (انعقاد قرارداد تامین مالی با اعتبارگیرنده خارجی جهت خریدکالا و خدمات ایرانی)،تسهیلات مشارکت در سرمایه گذاری

-تولیدکنندگانی که کالای خود را به صورت اعتباری به صادرکنندگان میفروشند.

-سرمایه گذاران در پروژه صادرات محور داخل کشور شامل احداث و توسعه طرح ها و پروژه های ایجادی

-سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور در بخش های که منافع صادراتی قابل توجه برای کشور به همراه داشته باشند.

 

 

 

شرايط كلي ارائه پوشش هاي بيمه اي صندوق:

 قابل پوشش بودن كشور خريدار و خود خريدار، بانك خريدار و يا ضامن وي.

- در حـال حاضـر فهرسـت كشـورهاي قابل پوشـش صندوق و سـقف پوشـش هـر كشـور همچنيـن بانكهاي مـورد قبول صنـدوق و سـقف اعتبار هـر بانك در بسـياري از كشـورها تعيين شـده و در سـايت صنـدوق موجود مي باشـد.

- سـقف پوشـش خريـداران نيـز پـس از انجام اعتبار سـنجي از ايشـان تعيين ميگـردد.

شرح صدور بيمه نامه هاي كوتاه مدت:

 ايـن نـوع بيمـه نامه ها جهت پوشـش اعتبـارات كوتاه مـدت (تا دو سـال) ارائه مـي گردند.

واجدين شرايط اخذ بيمه نامه:

كليـه صادركنندگان خدمـات و كالاهاي ايراني كـه داراي كارت بازرگاني معتبر مي باشند.

مراحل صدور بيمه نامه های کوتاه مدت:

 1 -درخواست كتبي صدور بيمه نامه از سوي صادركننده

 2 -دريافـت مـدارك مـورد نيـاز از صادركننـده از جمله قـرارداد فـروش/ اعتبار اسـنادي گشـايش شـده به نفـع وي جهت تشـكيل پرونده

 3 -بررسي قرارداد فروش/ اعتبار اسنادي (ارائه مشاوره)

4 -اعتبـار سـنجي از خريـدار/ بانك گشـايش كننده اعتبار اسـنادي.

 5 -طـرح و تصويـب صـدور بيمـه نامـه در كميتـه فنـي/ و عنداللـزوم هيأت مديره پـس از وصول گزارش اعتبـار سـنجي از وضعيـت خريـدار/ بانـك خارجي

 6 -دريافت حق بيمه از صادركننده

 7 -صدور بيمه نامه به نفع متقاضي و تحت پوشـش قرار گرفتن قرارداد فروش / اعتبار اسـنادي صادراتي.

پـس از وصـول گـزارش اعتبـار سـنجي مثبـت از خريـدار خارجـي (در موقعـي كـه معاملـه بـر اسـاس قـرارداد انجـام مـي گيـرد) يـا بانـك گشـايش كننده اعتبـار اسـنادي (در حالتيكـه معامله بر اسـاس اعتبار اسـنادي انجـام مي گيرد) مدارك ذيل جهت تشـكيل پرونـده از صـادر كننـده اخـذ ميگـردد.

 1 -تصوير قرارداد فروش يا اعتبار اسنادي

 2 -تصوير اساسنامه شركت (متقاضي)

 3 -تصوير كارت بازرگاني معتبر

 4 -تصوير آگهي ثبت و آخرين تغييرات آن

 5 -گزارشـي از زمينـه فعاليـت و سـوابق صادراتـي متقا ضي

 6 -درخواسـت كتبـي متقاضـي جهـت صـدور بيمـه نامـه

مدت زمان مورد نياز جهت صدور:

 حداكثـر ظـرف مـدت 7 روز كاري پـس از وصـول گـزارش اعتبـار سـنجي مثبـت از وضعيـت خريـدار/ بانـك گشـايش كننـده اعتبـار اسـنادي

* در صورتيكـه دوره بازپرداخـت از دو سـال بيشـتر شـود بيمـه نامـه خـاص صـادرات با شـرايط فـوق بصـورت ميان مـدت صـادر مي گـردد.

1 -عـدم توانايـي مالي خريدار به دليل ورشكسـتگي يا اعسـار يـا توقف

 2 -اسـتنكاف خريـدار از قبـول كالاي صادر شـده يا خدمت انجام شـده.

 3 -عـدم پرداخـت بهاي كالا يا خدمت در سررسـيد مقرر

این بیمه نامه ، ریسک عدم پرداخت وجه اعتبارات اسنادی دیداری توسط بانک گشایش کننده یا بانک تایید کننده ( در صورت وجود ) را برای بانک معامله کننده اسناد ، تحت پوشش قرار می دهند . بدین ترتیب بانک ایرانی معامله کننده اسناد مشروط به عدم وجود مغایرت اسناد اعتبار ، وجه آن را به ذینفع (صادرکننده ) پرداخت و در صورت عدم وصول وجه اعتبار از بانک گشایش کننده یا تایید کننده (در صورت وجود ) ، خسارت وارده را از صندوق دریافت می نماید.

واجدین شرایط :

کلیه بانک های عامل ایرانی می توانند نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی دیداری صادرکنندگان ایرانی اقدام نمایند .

1 -اسـتنكاف بانك گشـايش كننـده/ تأييد كننـده اعتبار اسـنادي از پرداخـت وجه اعتبار اسـنادي بـا وجود مطابقت اسـناد با شـرايط اعتبار

 2 -اعمـال سياسـتهاي مربوط به محدوديتهـاي وارداتي و ارزي در كشـور خريدار

 3 -بروز جنگ يا حالت جنگ

 4 -اعمـال سياسـتهاي اقتصادي كه موجب مسـدود شـدن مطالبات بانك شـود.

 5 -تيـره شـدن روابـط سياسـي بـا كشـور خريـدار بـه نحـوي كـه در نتيجـه آن بانـك موفق بـه دريافت مطالبـات خود نشـود

 6 -ورشكسـتگي بانك گشـاينده/ تأييد كننده اعتبار اسنادي

ايـن بيمـه نامـه ريسـك هايي را كـه منجـر بـه فسـخ قـرارداد فـروش بيـن صادركننـده و خريـدار شـده و بموجـب آن صادركننـده قـادر بـه فـروش كالای سفارشـي توليد شـده در داخل كشـور نباشـد را تحت پوشـش قـرار ميدهـد.

 

ريسكهاي تحت پوشش بيمه نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتي:

1 -تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات

 2 -تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات

 3 -تحريم كشور ثالث

 4 –جنگ

 5 -فسخ توسط خريدار

 6 -عدم ايفاي تعهدات خريدار

ايـن نوع بيمـه نامه ها جهت پوشـش اعتبـارات ميان و بلنـد مـدت (يش از دو سـال) ارائـه مي گردند . منظـور از اعتبـار، فرصـت اعطايـي بـه خريـدار و يـا بانـك خريـدار و يـا ضامـن وي مـي باشـد كه بـا توجه بـه ماهيـت كاال و خدمـات تعييـن مـي گـردد .

 اعتبـارات ميـان مـدت بـه اعتبـار بيـش از دو سـال و حداكثـر تا پنج سـال اطالق مـي گردد.

 اعتبـارات بلند مـدت بـه اعتبارات بيش از پنج سـال اطلاق مي شـود

1- قابل پوشـش بودن و كفايت سـقف اعتباري كشـور خريـدار، بانك خريـدار، خود خريـدار و يا ضامن وي.

2-جهت پوشش ریسکهای تجاری و سیاسی

3-عدم پرداخت اعتبارات مربوط به صدور کالاهای سرمایه ای و نیمه سرمایه ای

4-قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی

5-قرارداد های تامیبن مالی بعد از حمل و نیز ریسکهای سیاسی طرح های سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور صادر میگردد.

ضمانت نامه اعتبار خریدار : ايـن نـوع ضمانـت نامـه به منظور پوشـش ريسـك عـدم بازپرداخـت اصـل و سـود اعتبـارات اعطايـي از سـوي بانكها و موسسـات مالي بـه خريداران/ بانكهاي خارجـي، به درخواسـت و بـه نفع بانكها و موسسـات تاميـن كننـده مالـي ايراني صادر ميشـود.

 در چارچـوب اعتبـار خريـدار، صادركننـده، كالا/ خدمـت صادراتـي را براسـاس اعتبـارات اسـنادي يـا قراردادهـاي تجـاري بـراي خريدار/كارفرمـا ارسـال/ اجـرا نموده و وجـه آن را پس از ارائـه مدارك حمل/ صـورت وضعيتهـاي تأييـد شـده، از بانـك دريافـت مينمايـد. صنـدوق نيـز بـا ارائه پوشـش بيمـه اي به بانکهـا بازپرداخـت اقسـاط اعتبـارات اعطايي توسـط کارفرمـا را در برابـر بـروز انواع ريسـكهاي سياسـي و تجـاري تضميـن مـي نمايد. پرداخـت حـق بيمه صدور ايـن ضمانتنامـه بعهده خريدار/ كارفرمـاي خارجـي اسـت و نـرخ حـق بيمـه جهـت صـدور ايـن نـوع ضمانـت نامـه بـا توجـه بـه گـروه ريسـك كشـور خريـدار، نـوع تضميـن دريافتـي و دورههـاي سـاخت پـروژه و بازپرداخت، محاسـبه مي گردند.

ايـن بيمـه نامه اصل و سـود سـرمايه گذاريهـاي ميان و بلند مدت سـرمايه گـذاران ايراني در كشـورهاي هدف را كه با هدف توسـعه صـادرات غيرنفتي در خارج از كشـور اجرا ميشـوند ، تحت پوشـش قـرار مي دهد.

شـركتها يـا اشـخاص ايرانـي كـه در نظـر دارند اقـدام به چنيـن سـرمايه گـذاري هايي در سـاير كشـورها بنمايند، بـا اخـذ بيمه نامـه سـرمايه گذاري صندوق ، طرح سـرمايه گذاري خود را در مقابل ريسـكهاي سیاسـی دولت میزبان از جمله ریسـک عدم انتقال اصل و سـود سـرمايه گذاري، ملـي شـدن و يـا مصـادره اموال، جنـگ و غيـره، بيمه مي نمايند.

 ميـزان حـق بيمـه ايـن نـوع بيمـه نامـه نيز بـا توجه بـه شـرايط سـرمايه گذاري و رتبه ريسـكهاي سياسـي بـازار هـدف، و موافقتنامـه هـاي متقابـل درخصـوص تضميـن سـرمايه گذاريهـا محاسـبه و اخـذ مـي گردد.

1-ريسك جنگ و اغتشاشات مدني

2 - ريسك سلب مالكيت و اقدامات مشابه

3 - ريسك محدوديت در انتقال ارز

4 - ريسك نقض قرارداد طرح

این بیمه نامه به منظور پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری مطالبات پیمانکاران ایرانی از کارفرمایان خارجی و بنا به درخواست پیمانکار ایرانی از سوی صندوق به نفع وی صادر میشود. مبنای صدور این نامه احراز سقف اعتباری از سوی کارفرمای خارجی / بانک وی می باشد . بیمه نامه با ارزش اسمی کل قرارداد پیمان ، ولی با رعایت سقف اعتباری احراز شده طرف خارجی و پس اخذ درصدی به عنوان