شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی


صورتجلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دانلود پنجاه و سومین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 26 مرداد ماه 1402 تاریخ ثبت : ۱۰:۳۴:۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
دانلود پنجاه و دومین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 29 تیرماه 1402 تاریخ ثبت : ۱۰:۲۰:۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
دانلود پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 29 دیماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۱:۴۶:۵۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
دانلود پنجاهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 15 دیماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۳:۵۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
دانلود چهل و نهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 آذرماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۶:۰۸:۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
دانلود چهل و هشتمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 26 آبان ماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۶:۰۲:۳۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
دانلود چهل و هفتمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 21 مهرماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۳:۰۹:۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
دانلود چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 14 مهرماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۱:۴۵:۴۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
دانلود چهل و پنجمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 شهریورماه1401 تاریخ ثبت : ۰۹:۵۳:۳۶ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دانلود چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 20مردادماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۴:۰۳:۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
دانلود چهل و سومین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 12 مرداد ماه 1401 تاریخ ثبت : ۰۹:۵۲:۳۴ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
دانلود چهل و دومین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 16 تیرماه 1401 تاریخ ثبت : ۰۹:۵۱:۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
دانلود چهل و یکمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 25 فروردین ماه 1401 تاریخ ثبت : ۱۲:۴۳:۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
دانلود چهلمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 23 اسفندماه 1400 تاریخ ثبت : ۱۲:۵۹:۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ عنوان دستور جلسه: 1-بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایان آذرماه 1400 2 - بررسی حذف ارز ترجیحی 3- بررسی نقدینگی کل کشور و رابطه آن با تبلیغ بانکها جهت جذب منابع جدید از منابع موجود 1400
دانلود سی و نهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 19 اسفندماه 1400 تاریخ ثبت : ۱۲:۵۷:۱۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ عنوان دستور جلسه: 1-طرح پیشنهادات ارائه شده توسط معاونت محترم امور اقتصادی استانداری با عنایت به بند پ ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - بلوکه شدن زمینهای واقع در شهرکهای صنعتی و بالتبع بلوکه شدن سهمیه تخصیص انرژی آب ، برق و گاز -مشکل واردات مواد اولیه و ماشین آلاتی که مشابه ساخت داخل دارند -عدم لغو پروانه های راکد صادره توسط سازمان جهاد کشاورزی برروی زمینهای واگذاری بدلایل مختلف - تداخل استعلامهای دستگاههای اجرائی در صدور مجوز فعالیتهای مختلف 2- طرح مسئله افزایش قیمت گاز بها در بودجه سال 1400
دانلود سی و هشتمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 8 دیماه 1400 تاریخ ثبت : ۱۲:۵۴:۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ عنوان دستور جلسه: 1-گزارش تسهیلات بانکی در بخش مسکن ( ارائه توسط آقای خورشیدی – ریاست محترم کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی همدان) 2-ارائه مسائل و مشکلات پیمانکاران و انبوه سازان در پروژه های فنی و عمرانی ( ارائه توسط آقای مهندس درویشی – ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و عمرانی اتاق بازرگانی همدان)(به شرح ذیل) - کمبود تخصیص اعتبار به انبوه سازان و پیمانکاران - تسهیلات مورد نیاز پیمانکاران پروژه های عمرانی - پذیرش اوراق خزانه اسلامی بعنوان وثیقه تسهیلات توسط آنها - پذیرش اعضا هیئت مدیره شرکتهای معتبر پیمانکاری به عنوان ضامن - مسائل اوراق خزانه اسلامی در رابط با حفظ قدرت خرید و تنزیل آن بررسی کارشناسی و ایجاد تنوع در روشهای واگذاری طرحها و پروژه های نیمه تمام دولتی - بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان مناقصات توسط دستگاه مناقصه گذار - صلاحیت ایمنی در پروژه های عمرانی - غیر واقعی بودن شاخصهای تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه برای سالهای 99 و 1400 - صورت وضعیت پیمانکاران عمرانی
دانلود سی و هفتمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 19 آبان ماه 1400 تاریخ ثبت : ۱۶:۴۳:۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 73 تاریخ جلسه : 91/8/9011 ساعت شروع :11:90 ساعت خاتمه:71:93 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: عنوان دستور جلسه: 1 -ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2-ارائه گزارش عملکرد و بررسی بانکهای استان در سال 1911 تا پایان شهریور ماه 1011 ( ارائه توسط آقای خورشیدی - رئیس محترم کمیسیون سرمایه گذاری( 9-طرح و بررسی موضوعات و مسائل فنی و عمرانی استان ) ارائه توسط آقای درویشی- ریاست محترم کمیسیون عمران و خدمات فنی ) عنوان خارج از دستور: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای قاسمی فرزاد استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان غایب 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان حاضر 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان حاضر 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای مفتح ریاست مجمع نمایندگان مجلس غایب 2 جناب آقای حاجی بابایی نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( حاضر عباس نجفی 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای حسینی شهردار مرکز استان غایب 2 سرکار خانم مرادیه رئیس شورای اسالمی استان غایب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صننایع، معنادن و کشناورزی مرکنز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان غایب 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان غایب )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس اتحادیه قنادان حاضر جناب آقای ارغوان 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن حاضر جناب آقای علیرضا پورنجفی 5 رئیس اتحادیه درودگران حاضر جناب آقای توکلی 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی حاضر جناب آقای داوود شعبانلو 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار حاضر جناب آقای محمود رجبی 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد حاضر جناب آقای هراتی توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هن(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خنانوادگی نماینده" معین گردد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 1 جناب آقای ظاهر پورمجاهد معاونت امور اقتصادی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 9 جناب آقای عبدالحمید ایزدی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 0 جناب آقای علی محمودی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 5 جناب آقای مسعود توتونچیان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 6 جناب آقای خسرو طالبی رحیق عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 7 جناب آقای هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو 8 جناب آقای حمید بهرامی رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی 1 جناب آقای فرزاد تیموری معاون دفتر فنی استانداری 11 جناب آقای مرتضی اسکندری نائب رئیس کمیسیون فنی و مهندسی 11 جناب آقای محمد یونسیان دبیر کمیسیون فنی اتاق بازرگانی 12 جناب آقای مجید صالحی معاون راه و شهرسازی 19 جناب آقای مهدی درویشی رئیس کمیسیون فنی و مهندسی 10 جناب آقای رامین رحیمیان رئیس هیئت مدیره صنایع پویان طب 15 جناب آقای داریوش سرحدی معاون مدیر توسعه بازرگانی 16 جناب آقای ابوالفضل پناهی نماینده شرکت فوالدویان 17 جناب آقای احمد ابطحی مدیر عامل شرکت فوالدویان 18 جناب آقای مرتضی شعاع اهری مدیر عامل شرکت رزن صاف جناب آقای مرتضی علیخانی عضو هیات مدیره شرکت پگاه 11 21 جناب آقای یداهلل شاهپروری رئیس انجمن صنایع غذایی 21 جناب آقای محمدرضا جعفری مدیر عامل شرکت کنترل گاز اکباتان 22 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روز چهارشنبه 11 آبان ماه 1011 از ساعت 11:16 الی 91:17 برگزار گردید . جلسه رأس ساعت 11:16 با تالوت آیاتی از قران کریم و پخش سرود ملی آغاز گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی و دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم خدمت استاندار محترم همدان - جناب آقای قاسمی فرزاد و آرزوی موفیق و سالمتی برای ایشان از حضور کلیه فعالین اقتصادی ، مدیران دولتی و اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و دادستان استان تشکر و قدردانی نموده و گزارشی از عملکرد شورا به شرح ذیل بیان نمودند . دستور جلسه اول : ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان طبق ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل گردیده است . یکی از جلسات حائز اهمیت در زمان جناب آقای شاهرخی استاندار محترم سابق جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود . در سال 1918 در استان 1 جلسه شورای گفتگو برگزار گردید که شامل 91 مورد دستور کار و 116 مصوبه میباشد و در سال 1911 نیز 1 جلسه برگزار که شامل 92 مورد دستور کار و 11 مصوبه استانی و ملی میباشد . در دوسال اخیر در استان حضور جناب آقای دژپسند - وزیر محترم اقتصاد و دارایی و ریاست محترم بانک مرکزی - جناب آقای همتی را در جلسات شورای گفتگو داشته ایم . بیشترین مصوباتی که در استان در حال پیگیری میباشد در حوزه عمرانی است که علی رغم پیگیریهای متعدد دبیرخانه شورا اجرایی نشده است . ایشان در ادامه به تاریخچه و فلسفه وجودی اتاق بازرگانی و پرداختند و بیان نمودند که اتاق بازرگانی همدان قدمت 11 ساله در کشور دارد ، اتاق بازرگانی در حال حاضر متشکل از 8 کمیسیون فعال میباشد که هر کمیسیون 2-0 کمیته جانبی دارد . تنها قانونی که میتواند گره گشای مشکالت فعالین اقتصادی باشد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میباشد . با اشاره به اینکه تمام مسائلی که از جانب فعاالن اقتصادی مطرح میشود، بر روی آنها کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن شورا مطرح میشود تا دستگاه اجرایی بحثی نداشته باشد، ادامه داد: اگر شورای استان نتواند مشکلی را حل کند، مصوبه را به شورای گفتگو ملی میدهیم چراکه وزیر دارایی در شورای گفتگوی ملی نماینده دولت است وی تاکید کرد بطور کلی مشکالت مختص به فعالین اقتصادی استان کمتر بوده و بخش عمده موانع فعاالن اقتصادی بر گرفته از سیاستهای کالن کشوری است . سعی شده مراوده، همدلی و همراهی پارلمان بخش خصوصی با مدیریت استان در راستای انعکاس صحیح موانع فعالین اقتصادی حفظ شود. قسمت عمده ای از سپرده بانکی در استان همدان را بانک های خصوصی جمع آوری می نمایند ، بانکهای خصوصی استان به جای هزینه سپردهها در استان، آنها را به مرکز میفرستند و در آنجا هزینه میشود. سپردههای بانکهای خصوصی باید در داخل استان و در راستای اعتال بخش های اقتصادی استان سرمایه گذاری شود و بانک های خصوصی در کنار بانکهای دولتی نیز کمک حال مدیریت استان باشند. امسال دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در استان همدان صادر شده که نیاز است بانک مسکن در این زمینه مساعدت و حمایت های الزم را داشته باشد. در سال جاری در استان متاسفانه بخاطر مسائلی از قبیل کرونا و انتخابات ریاست جمهوری 1 جلسه شورای گفتگو برگزار گردیده که از استاندار محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 خواستاریم که طی چهار ماه آینده جلسات شورا بصورت منظم و طبق تقویم مصوب شورا و بخاطر حضور نمایندگان محترم مجلس که طبق آئین نامه باید در جلسات حضور داشته باشند در روز پنجشنبه های آخر ماه برگزار گردد . دستور جلسه دوم : ارائه گزارش عملکرد و بررسی بانکهای استان در سال 9911 تا پایان شهریور ماه 9011 جناب آقای خورشیدی - ریاست محترم کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی به استحضار میرساند که رابطه دولت و بخش خصوصی در استان همدان رابطه ی تنگاتنگ و موفق بوده و همواره با درایت استانداران محترم وقت و معاونین ایشان و مدیران کل دستگاههای اجرائی و بانکهای استان بویژه بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همواره مسائل و مشکالت برطرف و زمینه توسعه استان در زیر بخشهای اقتصادی انجام گردیده و انتظار میرود در دولت جدید جناب آقای دکتر رئیسی که همواره معیشت مردم و تولید مدنظر برنامه های ایشان میباشد وفاق و همدلی بیشتر و فعالتر از گذشته به راه خود ادامه دهد تا شاهد شکوفائی هرچه بیشتر اقتصاد استان باشیم . از طرفی با هماهنگی بیشتر با ادارات کل و سازمانهای متولی اشتغال و بانکها بتوانیم مسیر صحیح و بدور از قانون گریزی و مشکالت بخش خصوصی و بویژه فارغ التحصیالن دانشگاهها که رنج بسیاری از بیکاری را تحمل می کنند باشیم . تعداد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان 19 واحد میباشد که البته 5 بانک نظامی )قوامین - مهر اقتصاد - حکمت ایرانیان - انصار و کوثر( در بانک سپه ادغام و آنرا تبدیل به بزرگترین بانک کشور از نظر تعداد شعب ، پرسنل و منابع میباشد. بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکها در سال 9911 تا پایان شهریورماه 9011 )ارقام به میلیارد ( ردیف مانده منابع پایان سال 9911 مانده منابع پایان شهریور ماه 9011 مبلغ افزایش درصد افزایش 22/1 69/171 959/516 281/597 1 ردیف مانده کل مصارف در پایان سال9911 مانده مصارف پایان شهریور ماه 9011 مبلغ افزایش درصد افزایش 16/7 01/181 286/701 205/761 1 ردیف مانده خالص تسهیالت پایان سال 9911 مانده خالص تسهیالت پایان شهریور ماه 9011 مبلغ افزایش درصد افزایش 11/9 98/152 295/101 117/188 1 در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 516/959 میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان 701/286 میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 82 % میباشد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 516/959 میلیارد ریال به مانده خالص تسهیالت به میزان 101/295 میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 67 %میباشد و قابل توجه اینکه نسبت منابع و مصارف کشور در پایان خرداد ماه 1011 حدود 57 %میباشد که در این زمینه بانکهای استان از میانگین خالص تسهیالت کشوری فعالیت بیشتری داشته اند . مقایسه میزان تسهیالت اعطائی به تفکیک سهم زیربخشهای اقتصادی پایان سال 9911 تا پایان شهریور ماه 9011 ( ارقام به میلیارد ( سال 9911 پایان شهریور ماه 9011 شرح کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان خدمات بازرگانی کل تسهیالت کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان خدمات بازرگانی کل تسهیالت 295/101 112/526 06/011 25/178 51/127 117/188 81/519 00/261 21/205 01/181 مبلغ %111 %07 %21 %11 %22 %111 %05 %22 %11 %22 درصد همانطور که مالحظه میفرمایید بخش صنعت ما به میزان 11 %از پائین ترین درصد سهم از کل تسهیالت در زیر بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز میتواند بعلت اینکه مهمترین بخش تولید ما محصوالت کشاورزی میباشد تا 91 %افزایش یابد که هم اکنون 22 % میباشد اما بخش خدمات و بازرگانی ما 07 %همواره رو به رشد میباشد . مقایسه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی استان عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان شرح سال 9911 پایان شهریور ماه 9011 مبلغ افزایش میزان افزایش %6 1/128 11/025 11/217 مبلغ به استحضار میرساند ضمن تأیید نسبت مصارف به منابع کل به میزان 8/87 %و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیالت به 2/61 %از مدیران بانکهای عضو کمیسیون کمال تشکر و امتنان را داریم لیکن نسبت به عملکرد در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی و مسکن و ساختمان که بخش اعظم فعالیت ها و اشتغال زایی استان را در بردارد بانکها عنایت بیشتری داشته باشند و معترضیم و انتظار داریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از آزاد نمودن زیر بخشهای اقتصادی و رویکرد بانکها به بخش خدمات و بازرگانی که جاذبه بیشتری دارد سیاست اعتباری بانک مرکزی بصورت کنترل شده و در هر استانی با توجه به زمینه فعالیتهای بخش خصوصی اعم از کشاورزی - صنعت و معدن - مسکن و ساختمان و خدمات بازرگانی تنظیم و اعالم گردد . ضمنا" بانکهای خصوصی کشور و به تبع آن بانکهای خصوصی استان از ارائه آمار و ارقام مربوط به منابع و مصارف و مطالبات معوق خود به استانداری محترم و کمیسیون بانکهای استان خودداری نموده و انتظار میرود در سیاستهای جدید هیئت محترم دولت و شخص ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی و با توجه به انتصاب ریاست محترم جدید بانک مرکزی این موضوع در دستور کار قرار گرفته تا بتوان برنامه ریزیهای کشوری و استانی در بخش تولید و اشتغال با شفافیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد . ایشان در در خصوص 6 مورد از مسائل و مشکالت حاد بانکی در استان توضیحاتی به شرح ذیل داشتند. 1-تعیین سهم زیربخشهای اقتصادی در بانکها از طرف بانک مرکزی در طی سالیان گذشته بانک مرکزی اعطای تسهیالت در زیر بخشهای مختلف اقتصادی از قبیل کشاورزی ، صنعت و معدن مسکن و ، ساختمان خدمات و بازرگانی را آزاد اعالم نموده است و این موضوع باعث گردیده تا بانکها بطرف زیر بخش خدمات و بازرگانی رغبت بیشتری نشان دهد. در این خصوص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 پیشنهاد میشود زیربخشهای اقتصادی باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی هر استان تعریف شود تا بانکها بیشتر در مسائل اشتغال زا و اقتصادی سرمایه گذاری نمایند. 2-قراردادهای بانکی بانکها در زمان اعطا تسهیالت قراردادهای متعدد و سفید امضا از مشتریان اخذ می نماید که بعدا در صورت هر گونه اشکالی از قراردادهای سفید امضا بر علیه مشتریان استفاده میکنند و در این خصوص پیشنهاد میشود برای اعطا هرگونه تسهیالت یک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضا بانک و مشتریان اخذ و پس از یک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیمی تحویل مشتری گردد. 9-امالک تملیکی بانکها با عنایت به اینکه اکثر بانکها از مشتریان خود وثیقه های خارج از طرح دریافت می نماید لذا در صورت عدم پرداخت تسهیالت در سررسید به میزان ارزیابی اولیه ملک تملیکی آن را به نام بانک سند زده و در زمان پرداخت کل تسهیالت ملک تملیک شده را با ارزیابی جدید اقاله مینماید که پیشنهاد میشود بانکها در خصوص اقاله امالک ارزیابی اولیه را مد نظر قرارداده تا واحدهای تولیدی که صرفا از وثائق اشخاص ثالث استفاده نموده دچار گرفتاری و مشکل نشوند. 0 -اعمال نرخ سود تسهیالت بانکی خارج از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بانکها به لحاظ اینکه از سود بیشتری برخوردار شوند از دو عقد مشارکت مدنی و جعاله بیشتر استفاده میکنند که به میزان افزایش سهم آنها از درصد سهم سود ، بیشتر از تعرفه بانک مرکزی میگردد و در آینده در محاسبات مشکالت عدیده ای ایجاد مینماید که پیشنهاد میشود بانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده نمایند و نرخ سود قرارداد بر اساس تعرفه اعالمی بانک مرکزی لحاظ گردد. 5 -سیاستهای دولت جدید در ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بانک مسکن در طرح های مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده و انبوه سازی نهایت همکاری را داشته است لیکن بانکهای تجاری در کنار بانک مسکن فعالیت چشمگیری نداشته اند و فقط براساس سهمیه ای که دولت تعیین کرده اقدام نموده اند در این خصوص نیز پیشنهاد میشود از آنجاییکه میزان منابع بانک مسکن به تنهایی پوشش سرمایه گذاری در بخش مسکن نمی نماید بانکهای تجاری فعالیت بیشتری را در این زمینه معمول نماید. تا طرح جهش مسکن ملی با موفقیت به سرانجام برسد. 6 -اخذ وثیقه نقدی مشتریان علی رغم اینکه بانک مرکزی اعالم نموده بانکها از تسهیالت اعطایی مشتریان بعنوان سپرده مسدودی استفاده نکنند علیهذا بانکها با ترفندهای مختلف این عمل را انجام میدهند که پیشنهاد میشود که به بانکها تاکید گردد به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی یا مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطایی خودداری نمایند این موضوع باعث خواهد شد هزینه تمام شده کاال بیشتر از حد معمول گردد. جناب آقای قاسمی فرزاد - استاندار محترم همدان : سرمایه گذاران غالبا با بانکها سر و کار دارند و نماینده بانکها حضور دارند در مورد مشکالت تامین اجتماعی و دستگاههای خدمات رسان نیز پیشنهاد میکنم در هر جلسه عالوه بر رسیدگی به مصوبات، نماینده دستگاهها هم حضور داشته باشند. خوشبختانه زمینه و بستر مناسب برای حمایت از تولید و تولیدکننده در استان با برنامهریزی منسجم و تعامل و هم افزایی بخش دولتی و خصوصی فراهم است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 ایشان در ادامه حمایت از بخش خصوصی را از اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دراین راستا تعامل بخش دولتی با خصوصی و تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار موجب موفقیت طرح ها و اقدامات اتاق بازرگانی همدان شده است. وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها آنچه میتواند ما را در نیل به اهداف برساند تقویت روحیه هماهنگی و تشریک مساعی است، ادامه داد: باید به بخشهایی که دچار نقصان و مشکل است، توجه بیشتری شود و بی تردید رونق دهی به بخشهای مختلف تولید در اولویت قرار دارد . ایشان با اشاره به اینکه بیشتر باید به تولید توجه کرد و مقام معظم رهبری هم در سالهای اخیر به موضوع تولید توجه ویژه داشتهاند، افزود: رونق تولید و رفع موانع این بخش به عنوان ماموریتی مهم از جانب بخش های مدیریتی استان در اولویت خواهد بود. فعاالن اقتصادی بخش معدن باید صادرات را دنبال کنند چراکه بسیاری از مواد معدنی همدان ظرفیت صادراتی دارند. حوزه فرآوری در بخش معادن استان همدان باید مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد به نحوی که فعاالن اقتصادی با مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه معادن، گردش مالی استان در زمینه صادرات را افزایش دهند. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی میتوانند با ورود به موضوع صادرات مواد معدنی، گردش مالی در بخش صادرات را افزایش دهند، بیان کرد: زیر ساخت اولیه فعالیت اقتصادی، تامین مالی است و بانکها باید همکاری کنند و موانع را بردارند.بسیاری از فعاالن اقتصادی در رابطه با تسهیالت دریافتی از بانکها گالیهمند هستند یکی از راهها برای جذب سرمایه گذار و تولید کننده این است که به کارها سرعت دهیم چراکه بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل برخورد سرد از استان مهاجرت نموده و در استان های دیگری سرمایه گذاری کرده اند. حضور سرمایه گذار خیر و برکت میآورد و با جذب سرمایه گذار بسیاری از مشکالت حل میشود که حاصل آن اشتغال جوانان میباشد امسال بانکها تسهیالت خوبی را نسبت به سال گذشته پرداخت کرده اند، اما انتظار ما را برآورده نمیکند. نماینده عالی دولت در استان همدان با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی، افزود: رویکرد دولت به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی کامال حمایتی است. ایشان با اشاره به سقف تخصیص تسهیالت به استان همدان با بیان اینکه سقف پنج میلیارد تومان تسهیالت برای زمانی بود که یک میلیارد تومان ارزش زیادی داشت، در حال حاضر اگر یک تولید کننده بخواهد 111 میلیارد تومان تسهیالت بگیرد باید به تهران مراجعه کند بنابراین باید پیشنهاد دهیم تا سقف فردی تسهیالت استان را باال ببرند. در برنامه پنج ساله توسعه کشور مصوب شده و هدف آن تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی است، مصوبات این شورا باید به اقداماتی عملیاتی در راستای حمایت از تولید و صنعت منجر شود. جناب آقا ی پورمجاهد - معاونت محترم امور عمرانی استانداری : ایشان در رابطه با قراردادهای سفید امضای بانکها با مشتریان دریافت کننده تسهیالت بانکی اظهار کرد: قرار داد سفید امضا به ندرت در استان همدان وجود داشته و اگر موردی بوده با آن برخورد شده است. در رابطه با امالک تملیکی بانکها با اشاره به اینکه در رابطه با امالک تملیکی بانکها مشکل این است که هر بانک یک دستور العمل دارد، ادامه داد: دولت تالش میکند واحدهای تولیدی را به گردونه تولید برگرداند و تالش کردیم که واحد تولیدی راکد در استان همدان نداشته باشیم، در حال حاضر از 81 واحد تملیک شده از سوی بانکها، به ندرت واحدهای تولیدی راکد هستند. در زمینه جهش مسکن، سیاست کشوری است و موضوع از کشور هدایت میشود، اضافه کرد: بانکمسکن و مدیر بانک در استان در این زمینه همراهی میکنند و جزو استانهای خوب هستیم. وی در ادامه به مسئله اخذ وثیقه نقدی اشاره کرد و با بیان اینکه اخذ وثیقه نقدی از سوی بانکها برای پرداخت تسهیالت خالف است، گفت: نگهداشتن 21 تا 91 درصد تسهیالت خالف است اما برخی مشتریان نمیتوانند وثیقه کامل را تامین کنند که با رضایت آنها بخشی از تسهیالت قفل و به جای تضمین در نظر گرفته میشود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای طوماسی - دبیر محترم شورایعالی بانکهای استان : ایشان بیان داشتند که در بحث زیربخشهای اقتصادی بعلت یکسان بودن نرخ سود در پرداخت تسهیالت مشکلی وجود ندارد و ما با پرداخت تسهیالت در بخشهای مختلف موافق هستیم . در خصوص تحویل یک نسخه از قراردادهای بانکی نیز این مهم باید انجام شود و اگر موردی گزارش شود حتما پیگیری میشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : با توجه به ضیق وقت و اهمیت موضوعات و مسائل کمیسیون فنی و مهندسی دستور جلسه سوم به جلسه بعدی شورا موکول گردید ، با تشکر از صبر و حوصله و مصوبات به جا و مناسب این جلسه از اقای قاسمی فرزاد و معاونین ایشان تشکر و قدردانی نمودند . جلسه راس ساعت 30:71 با خاتم صلوات به پایان رسید . مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 7 تصویب تقویم برگزاری جلسات شورا تا پایان سالجاری مقرر شد جلسات شورای گفتگو تا پایان سالجاری در روزهای پنجشنبه آخر هرماه در تاریخهای 25 آذرماه ، 21 دیماه ، 28 بهمن ماه و 11 اسفندماه 1011 و همچنین جلسات فوق العاده نیز در استان برنامه ریزی و برگزار گردد . دبیرخانه شورای گفتگو- استانداری 2 تعیین سهم زیربخشهای اقتصادی در بانکها از طرف بانک مرکزی مقرر شد زیربخشهای اقتصادی باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی هر استان تعریف شود تا بانکها بیشتر در مسائل اشتغال زا و اقتصادی سرمایه گذاری نمایند. شورایعالی بانکها- استانداری 3 قراردادهای بانکی مقرر گردید برای اعطا هرگونه تسهیالت یک نمونه قرارداد در سه نسخه به امضا بانک و مشتریان اخذ و پس از یک هفته نسخه ای از قرار داد تنظیمی تحویل مشتری گردد. شورایعالی بانکها 4 امالک تملیکی بانکها مقرر گردید بانکها در خصوص اقاله امالک ارزیابی اولیه ملک مورد وثیقه را مد نظر قرارداده تا واحدهای تولیدی که از وثائق اشخاص ثالث استفاده نموده دچار گرفتاری و مشکل نشوند. شورایعالی بانکها 5 اعمال نرخ سود تسهیالت بانکی خارج از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مقرر گردید بانکها از انواع قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده نمایند و نرخ سود قرارداد بر اساس اعالم بانک مرکزی لحاظ گردد. شورایعالی بانکها 6 سیاستهای دولت جدید در ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مقرر گردید از آنجاییکه میزان منابع بانک مسکن به تنهایی پوشش سرمایه گذاری در بخش مسکن نمی نماید بانکهای تجاری فعالیت بیشتری را در این زمینه معمول نماید. تا طرح جهش مسکن ملی با موفقیت به سرانجام برسد. شورایعالی بانکها 1 اخذ وثیقه نقدی از مشتریان مقرر گردید که به بانکها تاکید گردد به هیچ وجه چه بعنوان اخذ سپرده جهت وثیقه نقدی یا مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطایی خودداری نمایند این موضوع باعث خواهد شد هزینه تمام شده کاال بیشتر از حد معمول گردد. شورایعالی بانکها 8 افزایش سقف فردی تسهیالت بانکی در کلیه بانکها مقرر گردید استاندار محترم همدان در جلسه استانداران کشور موضوع افزایش سقف تسهیالت فردی را مطرح و پیگیری نمایند. استانداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33
دانلود سی و ششمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 5 خرداد ماه 1400 تاریخ ثبت : ۰۹:۳۴:۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 63 تاریخ جلسه : 5/6/0011 ساعت شروع :0011 ساعت خاتمه:11:21 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: عنوان دستور جلسه: 1 -تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1011 2 -معرفی هشت نفر مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخشهای اتاق بازرگانی ، تعاونی ها و اصناف بعنوان اعضا اصلی و ثابت شورا 3-ارائه گزارش عملکرد مصوبات سال 1311 (ارائه توسط آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی( 0-پاسخگویی دستگاه های مجری مصوبات در حال پیگیری و اجرا نشده سال 1311در قالب سه حوزه : 1-0-حوزه اقتصادی شامل) صنایع ، کشاورزی ، معادن، بانکها، خدمات( 2-0-حوزه عمرانی شامل )دفتر فنی ، شهرداری ، نظام مهندسی،...... ( 3-0-حوزه سیاسی شامل)فرمانداری ، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی( 5-طرح مسائل و مشکالت حوزه گردشگری استان ) ارائه توسط آقای شیروانی - رئیس محترم کمیسیون گردشگری( 6-بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمسیون بانکی مقایسه در سال 1311 به سال 1311 ( ارائه توسط آقای خورشیدی - رئیس محترم کمیسیون سرمایه گذاری( عنوان خارج از دستور: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان غایب 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان حاضر 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان غایب آقای حسن بیاتی 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 جناب آقای حاجی بابایی نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( حاضر معاون 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان غایب د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان غایب 2 جناب آقای مرادی رئیس شورای اسالمی استان غایب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صننایع، معنادن و کشناورزی مرکنز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان حاضر 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان غایب )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس اتحادیه قنادان حاضر جناب آقای ارغوان 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن حاضر جناب آقای علیرضا پورنجفی 5 رئیس اتحادیه درودگران حاضر جناب آقای توکلی 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی حاضر جناب آقای داوود شعبانلو 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار حاضر جناب آقای محمود رجبی 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد حاضر جناب آقای هراتی توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هن(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خنانوادگی نماینده" معین گردد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 1 جناب آقای مرتضی نجفی مقدم مدیر کل گمرک همدان 2 جناب آقای علی محمودی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 3 جناب آقای علیرضا زارعی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 0 جناب آقای پورمجاهد معاونت امور اقتصادی استانداری 5 جناب آقای محمود عسگریان مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری 6 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 7 جناب آقای هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورا 1 جناب آقای حمیدرضا نیک داد معاون شرکت آب و فاضالب 1 جناب آقای داریوش سرحدی معاون مدیر توسعه بازرگانی 11 جناب آقای محمد دلشادی ریاست امور مالیاتی 11 جناب آقای علی مالمیر مدیر کل سازمان میراث فرهنگی 12 جناب آقای عبداهلل فیاض مدیر عامل شرکت گاز 13 جناب آقای امین ابوالقاسمی دبیر کمیسیون گردشگری 10 جناب آقای علی سراقی رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی جناب آقای شیرزاد جمشیدی مدیر عامل شرکت نیروی توزیع برق 15 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو 16 17 جناب آقای مهدی بیاتی کارشناس حوزه سرمایه گذاری استانداری 11 سرکار خانم حمزه لویی مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی 11 جناب آقای نجفی معاون قضایی دادگستری 21 جناب آقای ربانی روابط عمومی استانداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روز چهارشنبه 5 خرداد ماه 1011 از ساعت 11:11 الی 11:21 برگزار گردید . در ابتدای جلسه آقایان شاهرخی - استاندار محترم همدان و زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان خدمت حضار و مهمانان گرامی عرض خیر مقدم و خوش آمد نمودند . دستور جلسه اول : تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 0011 جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان در سال گذشته جلسات شورای گفتگو در روزهای چهارشنبه آخر هرماه برگزار میگردید و بعلت همزمان بودن این جلسه با جلسات مجلس شورای اسالمی ایران امکان حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورا وجود نداشت ،لذا تقویم سالجاری به گونه ای مصوب شود که نمایندگان مجلس که اعضا اصلی شورا هستند بتوانند حضور یابند . جناب آقای شاهرخی- استاندار محترم همدان ایشان تقویم زمانی سالیانه شورا را پنجشنبه اول هرماه ساعت 11:1 الی 11:11 صبح اعالم نمودند و تقویم به شرح زیر اعالم و مصوب گردید . ردیف روز تاریخ 1011/0/3 پنجشنبه 1 1011/5/10 پنجشنبه 2 1011/6/0 پنجشنبه 3 1011/7/1 پنجشنبه 0 1011/1/6 پنجشنبه 5 1011/1/0 پنجشنبه 6 1011/11/2 پنجشنبه 7 1011/11/7 پنجشنبه 1 1011/12/5 پنجشنبه 1 موضوع : طرح مسائل ثبت شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 دستور جلسه دوم : معرفی هشت نفر مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخشهای اتاق بازرگانی ، تعاونی ها و اصناف بعنوان اعضا اصلی و ثابت شورا جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : با عنایت به تبصره یک ماده2 آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به اتاق اصناف و اتاق تعاون نامه ای ارسال و از ایشان خواسته شد که مدیران برتر بخش تعاون و اصناف را به دبیرخانه شورا جهت شرکت در جلسات شورای گفتگو بعنوان اعضا اصلی معرفی نمایند و اتاق بازرگانی نیز نفرات خود را به شرح ذیل اعالم می نماید امید است که با معرفی افراد موافقت و مصوب گردد . جناب آقای شاهرخی- استاندار محترم همدان ایشان هشت مدیر برتر را به شرح جدول ذیل اعالم نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سالمتی نمودند . دستور جلسه سوم و چهارم - ارائه گزارش عملکرد مصوبات سال 0911و پاسخگویی دستگاه های مجری مصوبات در حال پیگیری و اجرا نشده سال 0911 جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : در سال گذشته تعداد 11 مصوبه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوده که طبق استعالمی که از ذینفعان مصوبات شده است تعداد 27 مورد اجرا شده ، 02 مورد اجرا نشده و 16 مورد در حال پیگیری بوده و استعالمی که از دستگاههای مجری شده تعداد 01 مورد اجرا شده ، 0 مورد اجرا نشده و 5 مورد در حال پیگیری میباشد . مصوبات اجرا نشده و در حال پیگیری به سه حوزه امور اقتصادی، امور عمرانی و امور سیاسی تقسیم شده که به حضور استاندار محترم و معاونین ایشان ارسال گردیده است . در بررسی مصوبات از آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی تشکر میکنیم که پیگیر ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمان 1 جناب آقای علی اکبر فالح نائب رئیس مدیر عامل اتاق بازرگانی شرکت بلور الوند 2 جناب آقای صادق میش مست هراتی مدیرعامل شرکت سیمین نورد 3 جناب آقای صادق پارسامهر ریاست انجمن انبوه سازان استان 0 جناب آقای محمد ارغوان ریاست انجمن قنادان 5 جناب آقای علیرضا پورنجفی مدیرعامل شرکت زرین بتن 6 جناب آقای ایرج توکلی ریاست اتحادیه درودگران 7 جناب آقای داوود شعبانلو مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان 1 جناب آقای محمود رجبی مدیر عامل شرکت پایابسپار آریا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 مصوبات شورا میباشند . جناب آقای شاهرخی- استاندار محترم همدان ایشان از معاونین خود خواستند که از روز شنبه 1 خرداد ماه جلسات بررسی مصوبات را برگزار نموده و در این جلسه از آقای خورشیدی - مسئول دبیرخانه شورای گفتگو ، دستگاههای مجری نیز دعوت شود و مصوبات هر حوزه به صورت جداگانه در جلسه خاص مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه چهارم این مصوبات با حضور بنده و اقای زبردست نتایج مصوبات اعالم گردد . دستور جلسه پنجم - طرح مسائل و مشکالت حوزه گردشگری استان جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع : فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز پیرو مصوبات بیست و هفتمین و بیست و سومین جلسات شورای گفتگو در خصوص فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز و عدم اجرای مصوبات و متضرر شدن هتلها و ایجاد مشکالت امنیتی برای مسافران و مهمانان و با توجه به باال نرفتن نرخ مهمانسراها و هتلها در این خصوص چاره ای اندیشیده شود.خانه مسافرها و افراد کارتن به دست متأسفانه مشکالتی هم از نظر امنیتی و هم از نظر مالی برای استان دارند که باید به طور جدی از طرف دادستان و نیروی انتظامی با ایشان برخورد شود . جناب آقای مالمیر - مدیر کل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری همدان: در مورد خانه مسافرها غیر مجاز بررسی شده و اینکه کال" حل شود نشدنی است و در کل کشور این خانه مسافرها وجود دارد .آن مواردی که گزارش مردمی و گشت بوده شناسایی و به واحد قضائی معرفی شده اند . اکیپ های ما در این خصوص فعال هستند . کارتن به دستها جرم انگاری نشده اند و نمی توان با آنها برخورد و مقابله نمود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: عالوه بر شورای گفتگو در شورای استان نیز موضوع خانه مسافرهای غیر مجاز مطرح و مصوب شده است . در ستاد کرونای استان نیز مطرح شد و مقدار قابل توجهی از این خانه ها پلمپ شدند و این موضوع به طور کامل کمرنگ شد . تعدادی از خانه مسافر ها ساماندهی شدند و مابقی خانه مسافرها را امور سیاسی استانداری برنامه ریزی نموده و کمیته ای تشکیل نماید و خانه مسافرها را ساماندهی کند و طبیعتا" باید خانه مسافرها و کارتن به دستها کنترل شوند زیرا منظره خوبی برای شهر ندارند . جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع دوم : هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 با توجه به اینکه مراکز گردشگری و تأسیسات وابسته به آنها حتی در زمانی که واحدها تعطیل می باشند هزینه های جاری و نگهداری مربوط به خود را دارا می باشند و این هزینه ها باید از محل درآمد پرداخت شوند بنابراین واحدها از پرداخت آنها ناتوان می باشند به نظر میرسد در امهال هزینه های مربوطه تصمیماتی همانند سال 1311 اتخاذ گردد و در این امر کمکی به بخش گردشگری استان گردد . اواخر سال 11 امیدوار بودیم که در سال 1011 اوضاع خوبی داشته باشیم که متأسفانه شرایط همچنان ادامه یافت . جناب آقای جمشیدی- مدیر کل محترم شرکت توزیع برق استان: شرکت توزیع برق آمادگی تقسیط بدهی تأسیسات گردشگری در استان را دارد . در سال 11 به علت بدهی هیچ گونه انشعاباتی قطع نشده است . جناب آقای پورمجاهد -معاونت محترم امور اقتصادی استانداری: در ستاد تسهیل استان مصوب گردید که شرکتهای خدمات رسان تسهیالتی را برای تأسیسات گردشگری در نظر بگیرند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: اگر دستگاه گردشگری در واحدهای دولتی و شرکتهای خدماتی مشکلی دارند حتما" لیست آنان را به استانداری تحویل بدهید تا پیگیری شود و با شرکت های خدمات رسان جلسه ای تشکیل دهند و موضوعات بررسی شود و به تفاهم برسند بنابراین 51 %هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری در سال 1311 پرداخت گردد و مابقی در سال 1011 تقسیط شود و برای سال 1011 با توجه به شرایط تصمیم گیری شود و کمیته کارشناسی در این خصوص تشکیل شده و لیست تأسیسات گردشگری که بدهی حاملهای انرژی دارند بررسی تا تصمیمی در خصوص بدهیهای سال 1011 اتخاذ گردد . جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع سوم : عوارض پسماند شهرداری هتلها و مهمانپذیرها را نمی توان تعطیل کرد حتی اگر مهمان نداشته باشند . با وجود کاهش درآمد هتلها و مهمانپذیرها عوارض شهرداری برای این واحدها قابل پرداخت نیست . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: عوارض پسماند شهرداری در شورا ها بررسی شود و از طرف معاونت امور سیاسی استانداری - جناب آقای آزادبخت مکاتبه ای با شهرداری داشته باشد و موضوع را پیگیری نماید . همچنین این موضوع در ستاد کرونای استان نیز مطرح شود . جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع چهارم: پرداخت 23 %سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی فعاالن گردشگری خواستار معافیت سهم 23 % کارفرما هستند تا از این طریق بتوانند کارکنان خود را حفظ کرده و مجبور به تعدیل نیرو نشوند. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: معاونت محترم امور اقتصادی استانداری طی نامه ای به ستاد ملی کرونای کشور موضوع پرداخت 23 %سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی را اعالم نموده و تا اخذ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 نتیجه مطلوب موضوع را پیگیری نماید . جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع پنجم: بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری تأسیسات گردشگری که در سال 11 شروع به کار کردند عوارض شهرداری آنان بخشیده شد و پرداختی نداشتند . پیشنهاد میکنیم این معافیت در سال 1011 نیز انجام شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: بحث بخشودگی عوارض نوسازی در ستاد کرونا استان مطرح شود و تصمیمات ویژه در این خصوص اخذ شود . جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع ششم: بحث معافیت مالیاتی و افزایش قیمت اسکان در هتلها و مهمانپذیرها معافیت مالیاتی در کشور مصوبه دارد ولی متأسفانه در استان انجام نمیشود . تا هتلهای سه ستاره از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل امور مالیاتی استان همدان: در خصوص مالیات سال 1311 و 1011 هیچ اقدامی نکرده ایم چون بخشنامه ای برای این سالها فعال" دریافت نکرده ایم . واحدهایی که تعطیل هستند مشمول مالیات نمیشوند . طبق بخشنامه مصوبه ارزش افزوده مشمول نمیشود مگر اینکه شما هم از افراد دریافت نکنید . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: مدیریت امور مالیاتی استان نرخ نامه ارزش افزوده سال 1311 و 1011 را به سازمان میراث فرهنگی ارسال نماید تا از طریق ایشان نظارت گردد. جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع هفتم: پرداخت بیمه بیکاری در دوران شیوع کرونا باتوجه به شیوع بیماری کرونا و عدم فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و مجموعه های گردشگری استان در این مدت میزان بیکاری و تعدیل نیرو در واحدهای گردشگری افزایش یافته و کارفرمایان و کارگران را دچار مشکالتی کرده و امیدواریم در این خصوص تصمیاتی اتخاذ گردد . پرداخت بیمه بیکاری در ابتدا کرونا اسفند 11 به اردیبهشت 11 حدود 11111 نفر بوده که در حال حاضر 2511 نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند . جناب آقای توصیفیان - مدیر کل محترم اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی : 11511 نفر 3 ماه اول شیوع کرونا یعنی از اسفند 1311 لغایت اردیبهشت ماه 1311 بیمه بیکاری دریافت نمودند . با همکاری سازمان تأمین اجتماعی 3111 نفر مقرری بگیر بیکاری داریم . در شرایط عادی این افراد زیر 2111 نفر بودند که اکنون با توجه به شرایط کرونا حدود 3111 نفر شده اند . واحدهایی که شرایط خاص داشتند و از طریق وزارتخانه به نتیجه نرسیدند مثل غار علیصدر در استان پیگیری کارشان بوده ام و در حال حاضر حدود 135 نفر از کارکنان غار علیصدر بیمه بیکاری دریافت میکنند . کمیته بررسی بیکاری فعال میباشد و کلیه موارد را پیگیری میکند . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 سرکار خانم حمزه لویی - مدیر کل محترم سازمان تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی آمادگی کامل در خصوص دریافت لیست افراد بیکار در حوزه گردشگری داریم . ما در سالهای گذشته 2511 نفر مستمری بگیر بیکاری داشته ایم که اکنون به 3111 نفر رسیده . افرادی که معرفی میشوند سریعا" در کمیته اداره کار بررسی میشوند و جهت دریافت بیمه بیکاری معرفی میشوند . جناب آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی استانداری: از نظر پرداخت بیمه بیکاری استان همدان و استان آذربایجان شرقی دو استان برتر کشوری هستند . جناب آقای خورشیدی - مسئول محترم دبیرخانه شورای گفتگو: موضوع هشتم : تسهیالت بانکی نماینده کمیسیون بانکها تأکید داشتند که تسهیالت پرداختی مربوط به گردشگری در سال 1311 امهال گردیده و تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه نیز با همان نرخ اعالم شده امهال گردیده است و در صورت نیاز به تسهیالت از سرفصلهای مختلف و صندوق توسعه ملی به محض تأمین اعتبار را از مرکز اقدام خواهد شد . جناب آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی استانداری : صتدوق توسعه ملی در حال حاضر حتی برای واحدهای مهم استان نیز پول و منابع ندارد و قادر به پرداخت این تسهیالت نمیباشد . جناب آقای مالمیر - مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری همدان : آن چیزی که در استان شدنی بود آقای پورمجاهد به صورت موردی بررسی و انجام دادند ولی هرآنچه نشدنی بود پیگیری شد . صندوق توسعه ملی زیربار این موضوع نمی رود . از وزارت کشور برای کی از تأسیسات مجوز گرفتیم ولی برای پرداخت صندوق ملی زیربار نرفت و انجام نداد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: واحدهای گردشگری که در این خصوص مشکل دارند به معاونت محترم امور اقتصادی مراجعه نمایند و معاونت محترم امور اقتصادی کمیته کارشناسی با حضور مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی و مدیر کل امور اقتصادی استانداری در این خصوص تشکیل و مشکالت آنها از طریق بانکها حل نمایند . جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع نهم : پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی سهم بدهی کارفرمائی که در سال 1311 به 1011 منتقل گردیده است پیشنهاد ما این است که مجموعا" بدهی سالهای 1311 و 1011 را تجمیع و به سال 1011 به بعد منتقل نمایند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: جناب آقای فالح - ریاست محترم کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی موضوع پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی را در جلسه کمیسیون مطرح نموده و راهکار عملیاتی در این خصوص به جلسه شورای آتی پیشنهاد نمایند . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای امین ابوالقاسمی - دبیر محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان: موضوع دهم:تزریق واکسن کرونا به لحاظ عدم شیوع کرونا در کلیه اماکن گردشگری عوامل کلیه واحدها خارج از نوبت واکسینه شوند. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان: بحث واکسینه کردن افراد طبق اسناد و قواعد خاص میباشد و با توجه به خرید و واردات واکسن در حال انجام میباشد و امید است که تا پایان شهریور ماه سالجاری وضعیت بسیار خوبی در این زمینه داشته باشیم . دستور جلسه ششم : بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمسیون بانکی مقایسه در سال 0911 به سال 0911 جناب آقای خورشیدی - رئیس محترم کمیسیون پول و سرمایه گذاری و مسئول دبیرخانه شورای گفتگو : ایشان عملکرد بانکها را این چنین اعالم نمودند . بررسی عملکرد بانکهای تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانکها پایان سال99 )ارقام به میلیارد ریال ( ردیف مانده منابع پایان سال 99 مانده منابع پایان دیماه 99 مبلغ افزایش درصد افزایش 26/6 57/311 273/521 216/131 1 ردیف مانده کل مصارف در پایان سال 99 مانده مصارف پایان 99 مبلغ افزایش درصد افزایش 32/2 51/113 205/751 115/106 1 ردیف مانده خالص تسهیالت پایان 99 مانده خالص تسهیالت پایان دیماه99 مبلغ افزایش درصد افزایش 27/6 02/651 117171 150/027 1 در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 521/273 میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان 751/205 میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان . میباشد% 11/1 در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 521/273میلیارد ریال به مانده خالص تسهیالت به میزان 171/117 میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 72 %میباشد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مقایسه میزان تسهیالت اعطائی به تفکیک سهم زیربخشهای اقتصادی پایان 99 ( ارقام به میلیارد ( سال 8999 پایان دیماه 8999 شرح کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان خدمات بازرگانی کل تسهیالت کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان خدمات بازرگانی کل تسهیالت 117117 11/513 00/261 21/205 01/111 150/027 67211 31/112 15/275 32/161 مبلغ 111 05/0 22/5 11/1 21/3 111 03/5 25/1 1/1 21/1 درصد ه( همانطور که مالحظه میفرمایند بخش کشاورزی ) 15 = %1/21 - 3/21 )نیم درصد - بخش صنعت و معدن 11 = %1/1 - 1/11 ) 11 %درصد و بخش خدمات بازرگانی ) 1/1=5/03 - 0/05 ) 1/1 % افزایش یافته و بخش مسکن و ساختمان ) 3/3 = 1/25 - 5/22 ) کاهش یافته که علتهای مختلفی از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، دستمزد ها و افزایش عوارض صدور پروانه و عدم صدور پروانه ساختمانی در موعد مقرر و عدم استقبال مردم به علت گرانی مسکن و در نتیجه عدم استقبال انبوه سازان جهت ساخت و ساز میباشد. مقایسه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی استان عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان شرح سال99 اسفند سال99 مبلغ افزایش درصد افزایش 1/3 136/755 11/217/266 11/161/051 مبلغ ضمن تأیید نسبت کل مصارف به منابع به میزان 1/11 و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیالت به 72 از مدیران بانکهای عضو کمیسیون و همکاران محترمتان کمال تشکر و امتنان را داریم لیکن نسبت به عملکرد در بخشهای صنعت و معدن و مسکن و ساختمان و کشاورزی که بخش اعظم فعالیت ها و اشتغال زایی استان را در بردارد . دستگاههای اجرائی متولی اشتغال و بانکها بر اساس نیاز اشتغال استان و جلوگیری از افزایش بیکاری در شهرستانهای استان تمهیدات الزم با مدیریت جناب آقای مهندس شاهرخی استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قدامات الزم مبذول فرمایند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : ایشان در ادامه بیان داشتند پروژه هایی همچون صنایع فروسیلیس و سیلیس حتی در خاورمیانه بی همتاست و احداث چهار گاوداری بزرگ نیز نمونه هایی از رشد سرمایه گذاری در این استان است. وی از اجرای 311 طرح کوچک و بزرگ در سراسر استان خبر داد و گفت: این طرح ها با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال اجرا هستند و به زودی تفاهمنامه 2 هزار و 311 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای طرح های جدید را با بخش خصوصی منعقد می کنیم. ایشان از رشد سه درصدی پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان ابراز خرسندی کرد و گفت: این مهم حکایت از تعامل بانک های استان با بخش خصوصی در سال گذشته دارد و خواهان استمرار و تقویت این رابطه در سال جاری هستیم. او با قدردانی از فعاالن اقتصادی استان گفت: بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا آسیب جدی دید اما با صبر و شکیبایی چراغ تولید را روشن نگه داشت و حتی برای توسعه و تکمیل نیز اقدام کردند که استقامت آنها ستودنی است. وی خاطرنشان کرد: حدود 2 هزار و 111 واحد در عرصه صنعت، کشاورزی و معدن در استان همدان فعالیت دارد که به طور مرتب وضعیت آنها برای احصاء موانع و مشکالت توسط تیم اقتصادی استان رصد و ارزیابی میشود. بخشی از این مسائل در صحن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و رسیدگی می شود که تعداد زیادی از آنها حل و فصل شده و برخی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 هم در حال پیگیری است. استاندار همدان به معاونان سیاسی، اقتصادی و عمرانی خود ماموریت داد کلیه مصوبات شورای گفت و گو در سال گذشته را مورد بازبینی قرار دهند تا هیچ مصوبه ای اجرا نشده باقی نماند و تا قبل از برگزاری نشست بعدی مطالب تعیین تکلیف گردد وی به مسئوالن دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز توصیه کرد همچون گذشته با دقت مشکالت فعاالن عرصه تولید، تجارت و صادرات را احصاء کرده و مطالب جهت پیگیری در این جلسه طرح و مورد پیگیری واقع شود. جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : با تشکر از صبر و حوصله و مصوبات به جا و مناسب این جلسه از اقای شاهرخی و معاونین ایشان تشکر و قدردانی نمودند . جلسه راس ساعت 11:01 با خاتم صلوات به پایان رسید . مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 0 تصویب تقویم سالیانه شورای گفتگو با عنایت به تبصره 1 ماده 3 آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگو مقرر گردید جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال1011 در روزهای پنجشنبه هرماه در تاریخهای 3 تیرماه، 10مرداد ماه ، 0 شهریورماه، 1مهرماه، 6 آبان ماه ، 0 آذرماه، 2 دیماه، 7 بهمن ماه، 5 اسفندماه با توجه به اولویت بندی موضوعهای بررسی شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار گردد . دبیرخانه شورای گفتگو- استانداری 2 تصویب اسامی هشت نفر از مدیران عامل برتر بخش خصوصی جهت شرکت در جلسات شورای گفتگوی سال با عنایت به تبصره یک ماده2 آئین نامه برگزاری جلسات استانی شورای گفتگو مقرر گردید جناب آقایان علی اکبر فالح - مدیر عامل شرکت بلور الوند ، صادق پارسامهر - رئیس انجمن انبوه سازان ، محمد ارغوان -رئیس اتحادیه قنادان ، علیرضا پورنجفی - مدیرعامل شرکت زرین بتن، ایرج توکلی- رئیس اتحادیه درودگران ، داوود شعبانلو- مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ، محمود رجبی -مدیرعامل شرکت پایابسپار ، صادق میش مست هراتی- مدیرعامل شرکت سیمین نورد به مدت یکسال بعنوان عضو اصلی شورای گفتگو از سه اتاق تعاون ، اصناف و بازرگانی انتخاب گردیدند و در این جلسه احکام اعضاء شورا با امضاء استاندار محترم تقدیم گردید دبیرخانه شورای گفتگو 6 بررسی مصوبات انجام نشده و در حال پیگیری سال 1311 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید پیرو کلیه مصوبات انجام نشده و در حال پیگیری سال 1311 که در سه حوزه امور اقتصادی، عمرانی و سیاسی تقسیم گردیده جلسات کمیته کارشناسی بررسی مصوبات با حضور مسئول دبیرخانه شورای گفتگو، دستگاه مجری مصوبات ، معاونین مربوطه هر حوزه در استانداری از تاریخ شنبه 7 خردادماه به صورت تفکیک تشکیل گردد و مصوبات بررسی و گزارش جلسات در چهارمین جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات که با حضور استاندار محترم برگزار خواهد گردید ارائه شود . استانداری - حوزه دفتر استاندار- امور عمرانی ، امور اقتصادی و سیاسی استانداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 34 0 فعالیت خانه مسافرهای غیر مجاز استان مقرر گردید معاونت امور سیاسی استانداری کمیته ای را تشکیل و جهت ساماندهی و پلمپ خانه مسافرهای غیر مجاز در استان اقدام نماید و با افراد کارتن به دست برخورد جدی در استان صورت پذیرد . امور سیاسی استانداری 5 هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری مقرر گردید 51 %هزینه حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری در سال 1311 پرداخت گردد و مابقی در سال 1011 تقسیط شود و برای سال 1011 با توجه به شرایط تصمیم گیری شود و کمیته کارشناسی در این خصوص تشکیل شده و لیست تأسیسات گردشگری که بدهی حاملهای انرژی دارند بررسی تا تصمیمی در خصوص بدهیهای سال 1011 اتخاذ گردد . شرکتهای خدمات رسان - امور اقتصادی استانداری 3 عوارض پسماند شهرداری مقرر گردید معاونت محترم امور عمرانی استانداری با شهرداریهای استان مکاتبه و درخواست نماید که با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی هتلها و مهمانپذیرها مساعدت الزم جهت معافیت عوارض پسماند بعمل آورند .همچنین این موضوع در ستاد کرونای استان نیز مطرح و مصوبات الزم را دریافت نماید . امور عمرانی استانداری- ستاد کرونای استان 7 بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری مقرر گردید موضوع بخشودگی عوارض نوسازی شهرداری در ستاد کرونای استان مطرح گردیده و بخشودگی عوارض نوسازی سال 1011 همانند سال 1311 انجام گردد . امور اقتصادی استانداری 0 بحث معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری مقرر گردید مدیریت امور مالیاتی استان نرخ نامه ارزش افزوده سال 1311 و 1011 را به سازمان میراث فرهنگی ارسال نماید تا از طریق ایشان نظارت گردد امور مالیاتی 9 تسهیالت بانکی مقرر گردید واحدهای گردشگری که در این خصوص مشکل دارند به معاونت محترم امور اقتصادی مراجعه نمایند و معاونت محترم امور اقتصادی کمیته کارشناسی با حضور مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی و مدیر کل امور اقتصادی استانداری در این خصوص تشکیل و مشکالت آنها از طریق بانکها حل نمایند . امور اقتصادی استانداری 01 پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی مقرر گردید جناب آقای فالح - ریاست محترم کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی موضوع پرداخت بدهی سهم کارفرمایی تأمین اجتماعی را در جلسه کمیسیون مطرح نموده و راهکار عملیاتی در این خصوص به جلسه شورای آتی پیشنهاد نمایند . اتاق بازرگانی موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 0 پرداخت 23 %سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی مقرر گردید معاونت محترم امور اقتصادی استانداری طی نامه ای به ستاد ملی کرونای کشور موضوع پرداخت 23 %سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی را اعالم نموده و تا اخذ نتیجه مطلوب موضوع را پیگیری نماید .
دانلود سی و پنجمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 2 اسفندماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۲:۴۲:۳۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 35 تاریخ جلسه : 2/22/99 ساعت شروع :00:20 ساعت خاتمه:00:22 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: گزارش آماری منابع و مصارف بانکی عنوان دستور جلسه: 1-طرح مسائل بانکی 2-طرح مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی حوزه ریالی و ارزی عنوان خارج از دستور: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 مسائل بانکی - آمار منابع و مصارف در پایان دیماه 99 منتهی به پایان سال 99 نسبت سهم بخش صنعت و معدن در پایان دیماه 99 منتهی به پایان سال 99 میزان 1/11 درصد میباشد که طبق اظهار رئیس محترم بانک مرکزی میانگین سهم صنعت و معدن 03 درصد میباشد لذا مقرر گردید که بانکهای استان در جهت اعطاء تسهیالت در بخش صنعت و معدن به میانگین کشوری نزدیک شوند . کمیسیون بانکهای استان 2 مسائل بانکی - افزایش سقف بررسی طرحها و اعطای تسهیالت سرمایه در گردش فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر گردید هیئت مدیره بانکهای کشور سقف تسهیالت سرمایه در گردش در استان را افزایش دهند و بانک مرکزی ایران نیز پیگیر موضوع باشد . کمیسیون بانکهای استان 3 مسائل بانکی - مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطایی بین 13 تا 03 %تحت عنوان وثیقه تضمین تسهیالت در استان مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت اعطایی بین 13 تا 03 %تحت عنوان وثیقه تضمین تسهیالت غیر قانونی میباشد و مقرر گردید هیچ یک از بانکهای استان حق مسدود نمودن قسمتی از تسهیالت را نخواهند داشت . کمیسیون بانکهای استان 4 مسائل بانکی - ارزیابی مجدد تسهیالت در مورد وثائق در رهن بانکها مقرر گردید وثائق در رهن بانک سالیانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا فعالین اقتصادی جهت دریافت تسهیالت مجبور به ارائه وثائق جدید نشوند. کمیسیون بانکهای استان 5 مسائل بانکی - اخذ وکالتنامه بال عزل و مزایده امالک و یا ملک با ارزیابی قبلی بنام بانک بعوض قسمتی از بدهی مشتریان به بانکها مقرر گردید قیمت مزایده امالک به صورت کارشناسی و ارزیابی روزانه باشد و اگر در استان موردی غیر از این بود حتما" به بانک مرکزی ایران گزارش شود . کمیسیون بانکهای استان 6 مسائل بانکی - تحویل یک نسخه از قراردادها به فعالین اقتصادی تحویل یک نسخه از قرارداد به فرد متقاضی در بانکها الزامی می باشد و این امر باید انجام شود . کمیسیون بانکهای استان 7 مسائل بانکی - شناسائی مشتریان بانکی و تفاوت بین آنها در مورد بررسی اعتبار مشتریان جهت مشتریان خوش نام که فاقد بدهی معوق و چک برگشتی هستند مقرر گردید بانکها بین مشتریان خوش نام و خوش حساب که فاقد مانده بدهی معوق و چک برگشتی هستند از تضامین آسان تر استفاده کنند و لیست فعالین خوش نام را به بانک مرکزی اعالم نمایند تا لیست افراد طی دو ماه آینده از طریق بانک مرکزی به کلیه بانکهای استان اعالم شود . کمیسیون بانکهای استان 8 مسائل بانکی - افزایش سقف تسهیالت کرونا به اصناف مقرر گردید اتاق اصناف همدان پیشنهادات خود را به اتاق اصناف ایران ارسال نماید تا از طریق ایشان به ستاد کرونای کشور اعالم و به نتیجه برسد . اتاق اصناف 9 مسائل ارزی - تایید فیش های تخصیص ارز در زمان کوتاه تر مقرر گردید فیش های تخصیص ارز در زمانهای کوتاه تر همانند سالهای گذشته و حتی 99 در کمتر از یک هفته تأیید شود کمیسیون بانکهای استان 20 مسائل ارزی - مابه التفاوت نرخ سود اسناد حمل واردات مواد اولیه خط تولید به بانک مرکزی مقرر گردید با توجه به آیین نامه بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ سود اسناد حمل واردات مواد اولیه خط تولید پرداخت نگردد . کمیسیون بانکهای استان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 مسائل بانکی - دریافت سودهای غیر متعارف دریافت سودهای غیر متعارف باالتر از سود تعیین شده بانک مرکزی خالف قوانین و مقررات شورای پول و بانک مرکزی میباشد و مقرر گردید موارد انجام شده در این خصوص در استان به بانک مرکزی گزارش شود تا پیگیری الزم صورت گیرد. 2 مسائل بانکی - سهم بانکهای خصوصی در اعطای تسهیالت بانکی مقرر گردید اطالعات عملکرد بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی جمع آوری و به استانها اعالم گردد و سهم تسهیالت بانکهای خصوصی ظرف یکسال آینده به 03درصد اختصاص یابد . 3 مسائل ارزی - افزایش زمان مهلت واردات مواد اولیه خط تولید از 9 ماه به 12 ماه مقرر گردید مهلت واردات مواد اولیه خط تولید از زمان تخصیص ارز تا ترخیص از 9 ماه به 12 ماه برای واحدهای تولیدی افزایش یابد 4 مسائل ارزی - عدم ارسال ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت خرید مواد اولیه خط تولید مقرر گردید شرکت شیر آشیان صنعت مدارک و اسناد خود را به بانک مرکزی ایران تحویل نماید که از طریق بانک مرکزی بدهی این شرکت از صرافی هلدینگ دلفین تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 5 مسائل ارزی- رتبه بندی فعالین اقتصادی مقرر گردید طرح رتبه بندی فعالین اقتصادی در کشور انجام گیرد و و به همه سازمانهای کشور ابالغ گردد . 6 مسائل ارزی- غیر واقعی بودن ارزشگذاری گمرکی مقرر گردید بانک مرکزی از طریق گمرک و اظهارنامه ثبت شده در سامانه ارزشگذاری محصول سیب زمینی را پیگیری نماید . 7 مسائل ارزی و ریالی مقرر گردید لیست موضوعات و مواردی که در بخش مسائل ارزی و ریالی و بانکی مشکل دارند از طرف دبیرخانه شورای گفتگو جمع بندی شده و در هفته آتی جلسه ای در بانک مرکزی ایران با حضور جناب آقای همتی - رئیس کل محترم بانک مرکزی و رئیس محترم اتاق بازرگانی همدان - آقای زبردست و استاندار محترم - جناب آقای شاهرخی جلسه ای با شرکتهای استان که در بخش تعهدات ارزی و ریالی با مشکل مواجه شده اند برگزار گردد و مسائل ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد . 8 مسائل ارزی- معافیت تعهدات ارزی زیر صد هزار دالر مقرر گردید جناب آقای همتی - رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسه کمیته ماده 2 موضوع معافیت تعهدات ارزی زیر صد هزار دالر را مطرح و با نتیجه مثبت موضوع را پیگیری و راهکاری برای این موضوع در نظر بگیرند.
دانلود سی و چهارمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 8 بهمن ماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۳:۵۰:۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 43 تاریخ جلسه : 8/11/99 ساعت شروع :11:10 ساعت خاتمه:11:18 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: عنوان دستور جلسه: 1-پیگیری مصوبات قبلی و بررسی بند 2 و 4 مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگو مورخ 21 آبان ماه 99 (ارائه توسط آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری ( 2-ارائه گزارش در خصوص تأسیس شهرک صنعتی سیر در استان پیرو مصوبه سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ) ارائه توسط آقای زبردست- ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان ( 3-طرح مسائل و مشکالت در حوزه صنایع استان همدان ) ارائه توسط آقای جعفری - ریاست محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان( عنوان خارج از دستور: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 1 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید جناب اقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری کمیته چهار نفره تشکیل و موضوع میزان و نحوه پرداخت دستمزد مجریان و ناظرین را بررسی نماید . معاونت امور عمرانی استانداری 2 تأسیس دفاتر طراحی مهندسی نظام مهندسی ساختمان مکلف گردید در دوماه باقی مانده از سال 99 دفاتر طراحی را در استان تاسیس نماید به نحوی که از ابتدای سال 1411 کلیه نقشه ها از طریق دفاتر طراحی بررسی و تحویل گردد و تفویض اختیار به دفاتر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شود تا کنترل مضاعف نقشه ها توسط دفاتر انجام و نیازی به مراجعه به نظام مهندسان نباشد و همچنین شهرداری همدان نیز موظف است از ابتدای سال 1411 نقشه ها را فقط از طریق دفاتر تحویل بگیرد .ضمنا" دفاتر متشکل که با 4 نفر تشکیل میگردد در اولویت باشد . نظام مهندسی ساختمان - شهرداری 4 مشکل زمان بر بودن تأیید و کنترل نقشه های ساختمانی مقرر گردید نظام مهندسی ساختمان تا تشکیل دفاتر مهندسی حداکثر زمان کنترل نقشه را دریکماه انجام دهد و فرایندی در این خصوص تعریف نموده و گزارشی در خصوص نحوه اجرای این فرایند به استانداری ارسال نماید . نظام مهندسی ساختمان 3 نحوه تعیین و میزان جریمه تخلفات ساختمانی شهر همدان با عنایت به مفاد قانون ماده 111 شهرداریها مبنی بر تعیین میزان تخلفات ساختمانی با توجه به زمان وقوع تخلف و نظر به افزایش تعرفه جرایم ماده 111 در دیماه سالجاری مقرر گردید مالک تشخیص تخلف ساختمانی برای اعمال تعرفه های جدید ارائه برگه نظارت مرحله اول معماری باشد و تعیین مرحله دوم معماری مالک جریمه نباشد . شهرداری همدان 5 موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به عدم تشکیل جلسه بررسی نحوه پرداخت مالیاتهای موضوع ماده 77 مالیاتهای مستقیم توسط اداره کل مالیاتی استان مقرر گردید در اسرع وقت اداره کل مالیاتی نسبت به تشکیل جلسه فوق با حضور نمایندگان انجمن انبوه سازان مسکن استان و نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری تشکیل و نتیجه را در جلسه آتی شورا اعالم نمایند . اداره امور مالیاتی استان 0 تأسیس شهرک صنعتی سیر در استان مقرر گردید جناب آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 11/11/99 جلسه ای با حضور شرکت شهرکهای صنعتی ، سازمان جهاد کشاورزی ، معاونت امور عمرانی و اتحادیه سیر سوالن برگزار نماید و در خصوص نحوه تاسیس شهرک صنعتی سیر به جمع بندی برسند و در جلسه آتی شورای گفتگوی معاونت امور اقتصادی استانداری میزان پیشرفت کار را گزارش دهند . معاونت امور اقتصادی استانداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 7 اخذ مابه التفاوت و دیرکرد از کارخانجات وارد کننده مواد اولیه مقرر گردید نامه ای از طرف استاندار محترم خطاب به آقای دین پرست - معاون وزیر محترم کشور و شورای گفتگوی اتاق ایران ارسال گردد و همچنین جناب آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی موضوع را در ستاد تسهیل مطرح نموده و بانک پاسارگاد را مکلف به انجام تعهدات بر اساس بخشنامه شماره 319914/99 مورخ 29/2/1399 بانک مرکزی و تصمیم ستاد تسهیل نماید . معاونت امور اقتصادی استانداری 9 مشکالت فروش مواد اولیه کارخانجات در بورس کاال مقرر گردید سهمیه ای جهت تولیدکنندگان متوسط و خرد که نمی توانند بلوکهای عرضه در بورس را یکجا خریداری کنند در نظر گرفته شود و نحوه توزیع آن به وسیله سازمان صمت بررسی و اعالم گردد . سازمان صمت 11 کاهش سهمیه خرید مواد اولیه از بورس جهت تولیدکنندگان مقرر گردید نامه ای از طرف استاندار محترم همدان خطاب به وزیر صمت در خصوص کاهش سهمیه خرید مواد اولیه از بورس جهت تولیدکنندگان ارسال شود و موضوع پیگیری گردد . معاونت امور اقتصادی استانداری 11 تکرار ثبت فاکتور فروش هم در سامانه مالیاتی و هم در سامانه جامع تجارت مقرر گردید در خصوص تکرار ثبت فاکتور فروش هم در سامانه مالیاتی و هم در سامانه جامع تجارت نامه ای به امضا استاندار محترم خطاب به اقای نهاوندیان ارسال گردد که دستور دهند فقط از طریق سامانه تجارت کلیه اطالعات فروش دریافت گردد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود . معاونت امور اقتصادی استانداری 12 عدم تخصیص تعدیل در قراردادهای تنظیمی فی مابین بخش خصوصی و دولتی مقرر گردید نامه ای به امضا استاندار محترم همدان درخصوص امکان ایجاد تعدیل در قراردادها و افزایش مبلغ پیش پرداخت تا سقف 01 %خطاب به آقای جهانگیری و شورای گفتگوی ایران ارسال گردد . معاونت امور اقتصادی استانداری- اتاق بازرگانی 14 عدم ارسال ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت جهت خرید مواد اولیه خط تولید مقرر گردید نامه ای به امضاء استاندار محترم خطاب به بانک مرکزی ایران در خصوص ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت توسط شرکت شیر آشیان صنعت ارسال و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری گردد . معاونت امور اقتصادی استانداری
دانلود سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 دیماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۷:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 43 تاریخ جلسه : 8/11/99 ساعت شروع :11:10 ساعت خاتمه:11:18 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: عنوان دستور جلسه: 1-پیگیری مصوبات قبلی و بررسی بند 2 و 4 مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگو مورخ 21 آبان ماه 99 (ارائه توسط آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری ( 2-ارائه گزارش در خصوص تأسیس شهرک صنعتی سیر در استان پیرو مصوبه سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ) ارائه توسط آقای زبردست- ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان ( 3-طرح مسائل و مشکالت در حوزه صنایع استان همدان ) ارائه توسط آقای جعفری - ریاست محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان( عنوان خارج از دستور: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 1 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید جناب اقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری کمیته چهار نفره تشکیل و موضوع میزان و نحوه پرداخت دستمزد مجریان و ناظرین را بررسی نماید . معاونت امور عمرانی استانداری 2 تأسیس دفاتر طراحی مهندسی نظام مهندسی ساختمان مکلف گردید در دوماه باقی مانده از سال 99 دفاتر طراحی را در استان تاسیس نماید به نحوی که از ابتدای سال 1411 کلیه نقشه ها از طریق دفاتر طراحی بررسی و تحویل گردد و تفویض اختیار به دفاتر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شود تا کنترل مضاعف نقشه ها توسط دفاتر انجام و نیازی به مراجعه به نظام مهندسان نباشد و همچنین شهرداری همدان نیز موظف است از ابتدای سال 1411 نقشه ها را فقط از طریق دفاتر تحویل بگیرد .ضمنا" دفاتر متشکل که با 4 نفر تشکیل میگردد در اولویت باشد . نظام مهندسی ساختمان - شهرداری 4 مشکل زمان بر بودن تأیید و کنترل نقشه های ساختمانی مقرر گردید نظام مهندسی ساختمان تا تشکیل دفاتر مهندسی حداکثر زمان کنترل نقشه را دریکماه انجام دهد و فرایندی در این خصوص تعریف نموده و گزارشی در خصوص نحوه اجرای این فرایند به استانداری ارسال نماید . نظام مهندسی ساختمان 3 نحوه تعیین و میزان جریمه تخلفات ساختمانی شهر همدان با عنایت به مفاد قانون ماده 111 شهرداریها مبنی بر تعیین میزان تخلفات ساختمانی با توجه به زمان وقوع تخلف و نظر به افزایش تعرفه جرایم ماده 111 در دیماه سالجاری مقرر گردید مالک تشخیص تخلف ساختمانی برای اعمال تعرفه های جدید ارائه برگه نظارت مرحله اول معماری باشد و تعیین مرحله دوم معماری مالک جریمه نباشد . شهرداری همدان 5 موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به عدم تشکیل جلسه بررسی نحوه پرداخت مالیاتهای موضوع ماده 77 مالیاتهای مستقیم توسط اداره کل مالیاتی استان مقرر گردید در اسرع وقت اداره کل مالیاتی نسبت به تشکیل جلسه فوق با حضور نمایندگان انجمن انبوه سازان مسکن استان و نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری تشکیل و نتیجه را در جلسه آتی شورا اعالم نمایند . اداره امور مالیاتی استان 0 تأسیس شهرک صنعتی سیر در استان مقرر گردید جناب آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 11/11/99 جلسه ای با حضور شرکت شهرکهای صنعتی ، سازمان جهاد کشاورزی ، معاونت امور عمرانی و اتحادیه سیر سوالن برگزار نماید و در خصوص نحوه تاسیس شهرک صنعتی سیر به جمع بندی برسند و در جلسه آتی شورای گفتگوی معاونت امور اقتصادی استانداری میزان پیشرفت کار را گزارش دهند . معاونت امور اقتصادی استانداری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 7 اخذ مابه التفاوت و دیرکرد از کارخانجات وارد کننده مواد اولیه مقرر گردید نامه ای از طرف استاندار محترم خطاب به آقای دین پرست - معاون وزیر محترم کشور و شورای گفتگوی اتاق ایران ارسال گردد و همچنین جناب آقای پورمجاهد - معاونت محترم امور اقتصادی موضوع را در ستاد تسهیل مطرح نموده و بانک پاسارگاد را مکلف به انجام تعهدات بر اساس بخشنامه شماره 319914/99 مورخ 29/2/1399 بانک مرکزی و تصمیم ستاد تسهیل نماید . معاونت امور اقتصادی استانداری 9 مشکالت فروش مواد اولیه کارخانجات در بورس کاال مقرر گردید سهمیه ای جهت تولیدکنندگان متوسط و خرد که نمی توانند بلوکهای عرضه در بورس را یکجا خریداری کنند در نظر گرفته شود و نحوه توزیع آن به وسیله سازمان صمت بررسی و اعالم گردد . سازمان صمت 11 کاهش سهمیه خرید مواد اولیه از بورس جهت تولیدکنندگان مقرر گردید نامه ای از طرف استاندار محترم همدان خطاب به وزیر صمت در خصوص کاهش سهمیه خرید مواد اولیه از بورس جهت تولیدکنندگان ارسال شود و موضوع پیگیری گردد . معاونت امور اقتصادی استانداری 11 تکرار ثبت فاکتور فروش هم در سامانه مالیاتی و هم در سامانه جامع تجارت مقرر گردید در خصوص تکرار ثبت فاکتور فروش هم در سامانه مالیاتی و هم در سامانه جامع تجارت نامه ای به امضا استاندار محترم خطاب به اقای نهاوندیان ارسال گردد که دستور دهند فقط از طریق سامانه تجارت کلیه اطالعات فروش دریافت گردد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود . معاونت امور اقتصادی استانداری 12 عدم تخصیص تعدیل در قراردادهای تنظیمی فی مابین بخش خصوصی و دولتی مقرر گردید نامه ای به امضا استاندار محترم همدان درخصوص امکان ایجاد تعدیل در قراردادها و افزایش مبلغ پیش پرداخت تا سقف 01 %خطاب به آقای جهانگیری و شورای گفتگوی ایران ارسال گردد . معاونت امور اقتصادی استانداری- اتاق بازرگانی 14 عدم ارسال ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت جهت خرید مواد اولیه خط تولید مقرر گردید نامه ای به امضاء استاندار محترم خطاب به بانک مرکزی ایران در خصوص ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت توسط شرکت شیر آشیان صنعت ارسال و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری گردد . معاونت امور اقتصادی استانداری
دانلود سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۱:۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 22 تاریخ جلسه : 22/8/99 ساعت شروع :11:20 ساعت خاتمه:11:28 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 عنوان دستور جلسه: 1 -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی( 2 -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان( عنوان خارج از دستور: درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نماینده جناب آقای وفایی 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 ------ نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان حاضر 2 جناب آقای غالمی رئیس شورای اسالمی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 رئیس اتحادیه درودگران جناب آقای توکلی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی جناب آقای داوود شعبانلو بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خـانوادگی نماینده" معین گردد. و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 3 جناب آقای فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 0 جناب آقای محمد دلشادی مدیر کل محترم امور مالیاتی 4 جناب آقای مجید صالحی معاون سازمان راه و شهرسازی 5 جناب آقای سعید یزدانی ریاست نظام مهندسی ساختمان 0 جناب آقای محمود قیطاسی نائب رئیس انجمن انبوه سازان 7 جناب آقای علی غفاری ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی 8 جناب آقای امیر فتحیان نسب معاون شهرسازی شهرداری همدان 1 جناب آقای اسداهلل کمکی عضو انجمن پیمانکاران عمرانی 33 جناب آقای علی عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان 33 جناب آقای مهدی درویشی نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی 32 سرکار خانم طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان 30 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات پیش از دستور: جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و مدیران محترم در اتاق بازرگانی برگزار مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید . در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را در استان ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد . باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با مهندسین داشته باشد . پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شورای گفتگوی مورخ : 98/2/4 جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اردیبهشت سال 89 مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد و تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . در اردیبهشت سال 88 شهرداری استان اعالم نمود که برای ساختمان های 5/4 طبقه از تاریخ 22/3/88 به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصوص مشاور حقوقی نداریم . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوه نامه ما در استان باید دفاتر حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید نقشه هایی را بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع را به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و به هیچ عنوان این پروسه طول نکشد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی نیستیم ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط الکترونیکی ایجاد شده و هیچ نقشه ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 1 -پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 2 -صدور پروانه : ما سعی میکنیم تا پایان سال 52 تا 02 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 جناب آقای فتحیان - معاون شهرسازی شهرداری همدان : طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .82 %اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با نظارت شهرداری و نظام مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم . سرکارخانم ایزدی - دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان : ممکن است تأیید نقشه بصورت زمان پراکنده جمعا" در نظام مهندسی ساختمان به عدد 32 روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم همدان : شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : الزم به ذکر است که مصوبات شورا الزم االجرا میباشد . از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی را اصالح نموده و دفاتر حقوقی و طراحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که نقشه ایشان ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند . با توجه به مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی نگاه اول شما به مردم باشد . دستور جلسه: دستور جلسه اول: طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو بند : شاخص تعدیل و حوادث قهری جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: ایشان با اشاره به اعالم شاخص های تقویم سه ماهه اول و دوم سال 88 از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت علی الحساب خواستار بازنگری در این شاخص ها شد. از اسفند 89 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک کاری ساختمانها و تاسیسات ساختمانی و حمل و نقل هستیم که در بعضی موارد 122 درصد و در برخی موارد 2 و نیم برابر افزایش قیمت داشتیم. شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی میباشیم . جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : ایشان بیان نمودند که از طرف شورای فنی نامه ای در خصوص این موضوع به تهران ارسال گردیده و در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: با توجه به ماده 43 قانون پیمان عمومی :جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف( پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود. 1 .هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود. 2 . اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست. 3 . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د( ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب-1)و )ب-2 ، )اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می گردد. ج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده 49 طبق ماده 49 ، به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده 48 پرداخت می کند. وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تاخیر اجرا می شود که این تاخیرها درباره پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی باال باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند. جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: به نظر میرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح گردیده تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 8 بند و موضوع : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در ابتدا ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال 1391 این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای 515 عضو فعال میباشد . در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 222/505/1 متر مربع در شهر همدان در حال اجراست. یک میلیون و 322 هزار متر مربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 9 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. وی بیان داشتند از جمع احداث سال 1388 ، دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته ایم که از این سهم 022 میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی ساختمان شده است . نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف قانون تجارت میباشد که در شهر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص قیمت ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و آقای فرزانه در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . هزینه دفترچه فنی و ملکی : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفترچه یا اخذ آن در پایان کار ندارد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم اصالحات مورد نیازی برای تغییر داشته باشیم . موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : بر اساس ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده از سازندگانی که از سال 1385 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند باید 25 %از سود خالص خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خرید زمین و هزینه ساختمان ( بدست می آورند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل محترم امور مالیاتی : در جلسات کمیته کارشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ 1/1/89 بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خود شخص قرار میدهد . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم استان همدان: بر اساس تبصره یک ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )58 )این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد)12 )%به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد . ایشان به متن تبصره 2 ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه سازان داشته باشد و این موضوع بصورت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری : جناب آقای عندلیبی - دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و ساز و قیمت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سهمیه استان به صورت قطره چکانی اعالم میشود . تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال 88 در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل میباشدساختمان از 1تا5 طبقه 42222 تومان و 9تا12 طبقه 52222 تومان و 11 تا12 طبقه 42222 تومان میباشد درصورتی که در همدان در هرمترمربع 152 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 هزار تومان میباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان کمتر انجام میگیرد و این در حالیست که دولت محترم اعطای 22 % از سرجمع اعتبارات کلیه بانکها را به بخش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط بانک مسکن و ملی همکاری شایسته ای دارد ( جناب آقای طوماسی- دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال" جوابی از بانکها استان گرفته نشده است . سقف تسهیالت بانک ملی جهت مسکن 52 میلیون تومان با 19 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: در سهم شورای پول و اعتبار تسهیالت مسکن را عمدتا" یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : سهم بانک مسکن 0/24 درصد تسهیالت مسکن میباشد و سایر بانکها 40 درصد که تا مرداد 88 بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 5 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم. با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن به این افراد پرداخت گردد . جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و یا زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم موافقت شهرداری ، سازمان نظام مهندسی با این امر موافقت نمی کند . برای هر واحد ساختمان نیاز به 2 متر انباری میباشد .شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 5 را در این خصوص نداریم . جناب آقای یزدانی- ریاست نظام مهندسی ساختمان: در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای صوفی- شهردار محترم همدان : موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان راهکار اساسی برای این موضوع مطرح شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد . جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار محترم همدان خواستند که با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : قابل توجه می باشد که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا و با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردید . استاندار محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم تشکر نمودند و بیان داشتند مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد . جلسه رأس ساعت 11:08 با ذکر صلوات به پایان رسید . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 حوادث قهری با عنایت به ماده 43 شرایط عمومی پیمان با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری 2 پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های عمرانی استان برگزار گردد و حتما" راهکار قانونی انجام شود و مصوبه پیشنهادی شود که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای - اجرایی و عملیاتی - باشد و حداکثر تا 35 آذرماه 3011 اصالحات مصوبه انجام و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 2 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 4 فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 5 موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان - امور مالیاتی - نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و تا قبل از برگزاری جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم گردد . اداره امور مالیاتی استان 0 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . معاونت امور عمرانی استانداری 7 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن در همه بانکهای استان به این افراد پرداخت گردد . شورای عالی بانکها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 8 جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد شهرداری - نظام مهندسی ساختمان 9 درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص حضور در جلسه مقر ر گردید با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. معاونت امور عمرانی استانداری موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 درخواست ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان مقرر گردید نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی در خصوص شاخص تعدیل به سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 2 اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه دفترچه فنی و ملکی مقرر گردید جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.
دانلود سی و یکمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 26 شهریور ماه 1399 تاریخ ثبت : ۰۹:۱۰:۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 22 تاریخ جلسه : 22/8/99 ساعت شروع :11:20 ساعت خاتمه:11:28 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 عنوان دستور جلسه: 1 -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی( 2 -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان( عنوان خارج از دستور: درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نماینده جناب آقای وفایی 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 ------ نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان حاضر 2 جناب آقای غالمی رئیس شورای اسالمی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 رئیس اتحادیه درودگران جناب آقای توکلی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی جناب آقای داوود شعبانلو بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خـانوادگی نماینده" معین گردد. و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 3 جناب آقای فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 0 جناب آقای محمد دلشادی مدیر کل محترم امور مالیاتی 4 جناب آقای مجید صالحی معاون سازمان راه و شهرسازی 5 جناب آقای سعید یزدانی ریاست نظام مهندسی ساختمان 0 جناب آقای محمود قیطاسی نائب رئیس انجمن انبوه سازان 7 جناب آقای علی غفاری ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی 8 جناب آقای امیر فتحیان نسب معاون شهرسازی شهرداری همدان 1 جناب آقای اسداهلل کمکی عضو انجمن پیمانکاران عمرانی 33 جناب آقای علی عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان 33 جناب آقای مهدی درویشی نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی 32 سرکار خانم طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان 30 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات پیش از دستور: جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و مدیران محترم در اتاق بازرگانی برگزار مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید . در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را در استان ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد . باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با مهندسین داشته باشد . پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شورای گفتگوی مورخ : 98/2/4 جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اردیبهشت سال 89 مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد و تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . در اردیبهشت سال 88 شهرداری استان اعالم نمود که برای ساختمان های 5/4 طبقه از تاریخ 22/3/88 به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصوص مشاور حقوقی نداریم . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوه نامه ما در استان باید دفاتر حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید نقشه هایی را بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع را به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و به هیچ عنوان این پروسه طول نکشد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی نیستیم ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط الکترونیکی ایجاد شده و هیچ نقشه ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 1 -پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 2 -صدور پروانه : ما سعی میکنیم تا پایان سال 52 تا 02 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 جناب آقای فتحیان - معاون شهرسازی شهرداری همدان : طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .82 %اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با نظارت شهرداری و نظام مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم . سرکارخانم ایزدی - دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان : ممکن است تأیید نقشه بصورت زمان پراکنده جمعا" در نظام مهندسی ساختمان به عدد 32 روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم همدان : شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : الزم به ذکر است که مصوبات شورا الزم االجرا میباشد . از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی را اصالح نموده و دفاتر حقوقی و طراحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که نقشه ایشان ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند . با توجه به مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی نگاه اول شما به مردم باشد . دستور جلسه: دستور جلسه اول: طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو بند : شاخص تعدیل و حوادث قهری جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: ایشان با اشاره به اعالم شاخص های تقویم سه ماهه اول و دوم سال 88 از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت علی الحساب خواستار بازنگری در این شاخص ها شد. از اسفند 89 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک کاری ساختمانها و تاسیسات ساختمانی و حمل و نقل هستیم که در بعضی موارد 122 درصد و در برخی موارد 2 و نیم برابر افزایش قیمت داشتیم. شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی میباشیم . جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : ایشان بیان نمودند که از طرف شورای فنی نامه ای در خصوص این موضوع به تهران ارسال گردیده و در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: با توجه به ماده 43 قانون پیمان عمومی :جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف( پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود. 1 .هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود. 2 . اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست. 3 . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د( ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب-1)و )ب-2 ، )اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می گردد. ج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده 49 طبق ماده 49 ، به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده 48 پرداخت می کند. وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تاخیر اجرا می شود که این تاخیرها درباره پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی باال باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند. جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: به نظر میرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح گردیده تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 8 بند و موضوع : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در ابتدا ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال 1391 این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای 515 عضو فعال میباشد . در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 222/505/1 متر مربع در شهر همدان در حال اجراست. یک میلیون و 322 هزار متر مربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 9 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. وی بیان داشتند از جمع احداث سال 1388 ، دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته ایم که از این سهم 022 میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی ساختمان شده است . نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف قانون تجارت میباشد که در شهر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص قیمت ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و آقای فرزانه در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . هزینه دفترچه فنی و ملکی : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفترچه یا اخذ آن در پایان کار ندارد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم اصالحات مورد نیازی برای تغییر داشته باشیم . موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : بر اساس ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده از سازندگانی که از سال 1385 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند باید 25 %از سود خالص خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خرید زمین و هزینه ساختمان ( بدست می آورند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل محترم امور مالیاتی : در جلسات کمیته کارشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ 1/1/89 بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خود شخص قرار میدهد . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم استان همدان: بر اساس تبصره یک ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )58 )این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد)12 )%به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد . ایشان به متن تبصره 2 ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه سازان داشته باشد و این موضوع بصورت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری : جناب آقای عندلیبی - دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و ساز و قیمت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سهمیه استان به صورت قطره چکانی اعالم میشود . تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال 88 در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل میباشدساختمان از 1تا5 طبقه 42222 تومان و 9تا12 طبقه 52222 تومان و 11 تا12 طبقه 42222 تومان میباشد درصورتی که در همدان در هرمترمربع 152 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 هزار تومان میباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان کمتر انجام میگیرد و این در حالیست که دولت محترم اعطای 22 % از سرجمع اعتبارات کلیه بانکها را به بخش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط بانک مسکن و ملی همکاری شایسته ای دارد ( جناب آقای طوماسی- دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال" جوابی از بانکها استان گرفته نشده است . سقف تسهیالت بانک ملی جهت مسکن 52 میلیون تومان با 19 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: در سهم شورای پول و اعتبار تسهیالت مسکن را عمدتا" یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : سهم بانک مسکن 0/24 درصد تسهیالت مسکن میباشد و سایر بانکها 40 درصد که تا مرداد 88 بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 5 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم. با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن به این افراد پرداخت گردد . جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و یا زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم موافقت شهرداری ، سازمان نظام مهندسی با این امر موافقت نمی کند . برای هر واحد ساختمان نیاز به 2 متر انباری میباشد .شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 5 را در این خصوص نداریم . جناب آقای یزدانی- ریاست نظام مهندسی ساختمان: در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای صوفی- شهردار محترم همدان : موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان راهکار اساسی برای این موضوع مطرح شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد . جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار محترم همدان خواستند که با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : قابل توجه می باشد که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا و با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردید . استاندار محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم تشکر نمودند و بیان داشتند مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد . جلسه رأس ساعت 11:08 با ذکر صلوات به پایان رسید . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 حوادث قهری با عنایت به ماده 43 شرایط عمومی پیمان با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری 2 پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های عمرانی استان برگزار گردد و حتما" راهکار قانونی انجام شود و مصوبه پیشنهادی شود که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای - اجرایی و عملیاتی - باشد و حداکثر تا 35 آذرماه 3011 اصالحات مصوبه انجام و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 2 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 4 فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 5 موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان - امور مالیاتی - نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و تا قبل از برگزاری جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم گردد . اداره امور مالیاتی استان 0 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . معاونت امور عمرانی استانداری 7 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن در همه بانکهای استان به این افراد پرداخت گردد . شورای عالی بانکها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 8 جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد شهرداری - نظام مهندسی ساختمان 9 درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص حضور در جلسه مقر ر گردید با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. معاونت امور عمرانی استانداری موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 درخواست ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان مقرر گردید نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی در خصوص شاخص تعدیل به سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 2 اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه دفترچه فنی و ملکی مقرر گردید جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.
دانلود سی امین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 15 مرداد ماه 1399 تاریخ ثبت : ۰۹:۵۸:۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 22 تاریخ جلسه : 22/8/99 ساعت شروع :11:20 ساعت خاتمه:11:28 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 عنوان دستور جلسه: 1 -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی( 2 -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان( عنوان خارج از دستور: درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نماینده جناب آقای وفایی 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 ------ نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان حاضر 2 جناب آقای غالمی رئیس شورای اسالمی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 رئیس اتحادیه درودگران جناب آقای توکلی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی جناب آقای داوود شعبانلو بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خـانوادگی نماینده" معین گردد. و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 3 جناب آقای فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 0 جناب آقای محمد دلشادی مدیر کل محترم امور مالیاتی 4 جناب آقای مجید صالحی معاون سازمان راه و شهرسازی 5 جناب آقای سعید یزدانی ریاست نظام مهندسی ساختمان 0 جناب آقای محمود قیطاسی نائب رئیس انجمن انبوه سازان 7 جناب آقای علی غفاری ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی 8 جناب آقای امیر فتحیان نسب معاون شهرسازی شهرداری همدان 1 جناب آقای اسداهلل کمکی عضو انجمن پیمانکاران عمرانی 33 جناب آقای علی عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان 33 جناب آقای مهدی درویشی نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی 32 سرکار خانم طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان 30 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات پیش از دستور: جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و مدیران محترم در اتاق بازرگانی برگزار مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید . در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را در استان ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد . باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با مهندسین داشته باشد . پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شورای گفتگوی مورخ : 98/2/4 جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اردیبهشت سال 89 مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد و تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . در اردیبهشت سال 88 شهرداری استان اعالم نمود که برای ساختمان های 5/4 طبقه از تاریخ 22/3/88 به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصوص مشاور حقوقی نداریم . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوه نامه ما در استان باید دفاتر حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید نقشه هایی را بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع را به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و به هیچ عنوان این پروسه طول نکشد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی نیستیم ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط الکترونیکی ایجاد شده و هیچ نقشه ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 1 -پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 2 -صدور پروانه : ما سعی میکنیم تا پایان سال 52 تا 02 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 جناب آقای فتحیان - معاون شهرسازی شهرداری همدان : طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .82 %اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با نظارت شهرداری و نظام مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم . سرکارخانم ایزدی - دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان : ممکن است تأیید نقشه بصورت زمان پراکنده جمعا" در نظام مهندسی ساختمان به عدد 32 روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم همدان : شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : الزم به ذکر است که مصوبات شورا الزم االجرا میباشد . از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی را اصالح نموده و دفاتر حقوقی و طراحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که نقشه ایشان ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند . با توجه به مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی نگاه اول شما به مردم باشد . دستور جلسه: دستور جلسه اول: طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو بند : شاخص تعدیل و حوادث قهری جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: ایشان با اشاره به اعالم شاخص های تقویم سه ماهه اول و دوم سال 88 از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت علی الحساب خواستار بازنگری در این شاخص ها شد. از اسفند 89 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک کاری ساختمانها و تاسیسات ساختمانی و حمل و نقل هستیم که در بعضی موارد 122 درصد و در برخی موارد 2 و نیم برابر افزایش قیمت داشتیم. شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی میباشیم . جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : ایشان بیان نمودند که از طرف شورای فنی نامه ای در خصوص این موضوع به تهران ارسال گردیده و در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: با توجه به ماده 43 قانون پیمان عمومی :جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف( پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود. 1 .هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود. 2 . اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست. 3 . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د( ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب-1)و )ب-2 ، )اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می گردد. ج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده 49 طبق ماده 49 ، به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده 48 پرداخت می کند. وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تاخیر اجرا می شود که این تاخیرها درباره پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی باال باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند. جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: به نظر میرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح گردیده تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 8 بند و موضوع : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در ابتدا ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال 1391 این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای 515 عضو فعال میباشد . در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 222/505/1 متر مربع در شهر همدان در حال اجراست. یک میلیون و 322 هزار متر مربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 9 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. وی بیان داشتند از جمع احداث سال 1388 ، دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته ایم که از این سهم 022 میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی ساختمان شده است . نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف قانون تجارت میباشد که در شهر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص قیمت ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و آقای فرزانه در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . هزینه دفترچه فنی و ملکی : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفترچه یا اخذ آن در پایان کار ندارد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم اصالحات مورد نیازی برای تغییر داشته باشیم . موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : بر اساس ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده از سازندگانی که از سال 1385 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند باید 25 %از سود خالص خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خرید زمین و هزینه ساختمان ( بدست می آورند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل محترم امور مالیاتی : در جلسات کمیته کارشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ 1/1/89 بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خود شخص قرار میدهد . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم استان همدان: بر اساس تبصره یک ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )58 )این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد)12 )%به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد . ایشان به متن تبصره 2 ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه سازان داشته باشد و این موضوع بصورت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری : جناب آقای عندلیبی - دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و ساز و قیمت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سهمیه استان به صورت قطره چکانی اعالم میشود . تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال 88 در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل میباشدساختمان از 1تا5 طبقه 42222 تومان و 9تا12 طبقه 52222 تومان و 11 تا12 طبقه 42222 تومان میباشد درصورتی که در همدان در هرمترمربع 152 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 هزار تومان میباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان کمتر انجام میگیرد و این در حالیست که دولت محترم اعطای 22 % از سرجمع اعتبارات کلیه بانکها را به بخش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط بانک مسکن و ملی همکاری شایسته ای دارد ( جناب آقای طوماسی- دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال" جوابی از بانکها استان گرفته نشده است . سقف تسهیالت بانک ملی جهت مسکن 52 میلیون تومان با 19 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: در سهم شورای پول و اعتبار تسهیالت مسکن را عمدتا" یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : سهم بانک مسکن 0/24 درصد تسهیالت مسکن میباشد و سایر بانکها 40 درصد که تا مرداد 88 بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 5 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم. با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن به این افراد پرداخت گردد . جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و یا زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم موافقت شهرداری ، سازمان نظام مهندسی با این امر موافقت نمی کند . برای هر واحد ساختمان نیاز به 2 متر انباری میباشد .شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 5 را در این خصوص نداریم . جناب آقای یزدانی- ریاست نظام مهندسی ساختمان: در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای صوفی- شهردار محترم همدان : موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان راهکار اساسی برای این موضوع مطرح شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد . جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار محترم همدان خواستند که با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : قابل توجه می باشد که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا و با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردید . استاندار محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم تشکر نمودند و بیان داشتند مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد . جلسه رأس ساعت 11:08 با ذکر صلوات به پایان رسید . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 حوادث قهری با عنایت به ماده 43 شرایط عمومی پیمان با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری 2 پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های عمرانی استان برگزار گردد و حتما" راهکار قانونی انجام شود و مصوبه پیشنهادی شود که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای - اجرایی و عملیاتی - باشد و حداکثر تا 35 آذرماه 3011 اصالحات مصوبه انجام و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 2 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 4 فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 5 موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان - امور مالیاتی - نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و تا قبل از برگزاری جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم گردد . اداره امور مالیاتی استان 0 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . معاونت امور عمرانی استانداری 7 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن در همه بانکهای استان به این افراد پرداخت گردد . شورای عالی بانکها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 8 جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد شهرداری - نظام مهندسی ساختمان 9 درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص حضور در جلسه مقر ر گردید با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. معاونت امور عمرانی استانداری موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 درخواست ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان مقرر گردید نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی در خصوص شاخص تعدیل به سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 2 اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه دفترچه فنی و ملکی مقرر گردید جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.
دانلود بیست و نهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 تیرماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۳:۱۳:۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 22 تاریخ جلسه : 22/8/99 ساعت شروع :11:20 ساعت خاتمه:11:28 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 عنوان دستور جلسه: 1 -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی( 2 -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان( عنوان خارج از دستور: درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نماینده جناب آقای وفایی 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 ------ نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان حاضر 2 جناب آقای غالمی رئیس شورای اسالمی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 رئیس اتحادیه درودگران جناب آقای توکلی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی جناب آقای داوود شعبانلو بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خـانوادگی نماینده" معین گردد. و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 3 جناب آقای فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 0 جناب آقای محمد دلشادی مدیر کل محترم امور مالیاتی 4 جناب آقای مجید صالحی معاون سازمان راه و شهرسازی 5 جناب آقای سعید یزدانی ریاست نظام مهندسی ساختمان 0 جناب آقای محمود قیطاسی نائب رئیس انجمن انبوه سازان 7 جناب آقای علی غفاری ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی 8 جناب آقای امیر فتحیان نسب معاون شهرسازی شهرداری همدان 1 جناب آقای اسداهلل کمکی عضو انجمن پیمانکاران عمرانی 33 جناب آقای علی عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان 33 جناب آقای مهدی درویشی نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی 32 سرکار خانم طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان 30 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات پیش از دستور: جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و مدیران محترم در اتاق بازرگانی برگزار مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید . در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را در استان ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد . باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با مهندسین داشته باشد . پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شورای گفتگوی مورخ : 98/2/4 جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اردیبهشت سال 89 مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد و تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . در اردیبهشت سال 88 شهرداری استان اعالم نمود که برای ساختمان های 5/4 طبقه از تاریخ 22/3/88 به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصوص مشاور حقوقی نداریم . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوه نامه ما در استان باید دفاتر حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید نقشه هایی را بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع را به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و به هیچ عنوان این پروسه طول نکشد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی نیستیم ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط الکترونیکی ایجاد شده و هیچ نقشه ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 1 -پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 2 -صدور پروانه : ما سعی میکنیم تا پایان سال 52 تا 02 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 جناب آقای فتحیان - معاون شهرسازی شهرداری همدان : طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .82 %اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با نظارت شهرداری و نظام مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم . سرکارخانم ایزدی - دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان : ممکن است تأیید نقشه بصورت زمان پراکنده جمعا" در نظام مهندسی ساختمان به عدد 32 روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم همدان : شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : الزم به ذکر است که مصوبات شورا الزم االجرا میباشد . از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی را اصالح نموده و دفاتر حقوقی و طراحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که نقشه ایشان ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند . با توجه به مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی نگاه اول شما به مردم باشد . دستور جلسه: دستور جلسه اول: طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو بند : شاخص تعدیل و حوادث قهری جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: ایشان با اشاره به اعالم شاخص های تقویم سه ماهه اول و دوم سال 88 از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت علی الحساب خواستار بازنگری در این شاخص ها شد. از اسفند 89 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک کاری ساختمانها و تاسیسات ساختمانی و حمل و نقل هستیم که در بعضی موارد 122 درصد و در برخی موارد 2 و نیم برابر افزایش قیمت داشتیم. شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی میباشیم . جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : ایشان بیان نمودند که از طرف شورای فنی نامه ای در خصوص این موضوع به تهران ارسال گردیده و در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: با توجه به ماده 43 قانون پیمان عمومی :جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف( پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود. 1 .هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود. 2 . اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست. 3 . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د( ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب-1)و )ب-2 ، )اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می گردد. ج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده 49 طبق ماده 49 ، به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده 48 پرداخت می کند. وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تاخیر اجرا می شود که این تاخیرها درباره پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی باال باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند. جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: به نظر میرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح گردیده تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 8 بند و موضوع : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در ابتدا ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال 1391 این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای 515 عضو فعال میباشد . در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 222/505/1 متر مربع در شهر همدان در حال اجراست. یک میلیون و 322 هزار متر مربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 9 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. وی بیان داشتند از جمع احداث سال 1388 ، دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته ایم که از این سهم 022 میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی ساختمان شده است . نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف قانون تجارت میباشد که در شهر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص قیمت ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و آقای فرزانه در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . هزینه دفترچه فنی و ملکی : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفترچه یا اخذ آن در پایان کار ندارد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم اصالحات مورد نیازی برای تغییر داشته باشیم . موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : بر اساس ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده از سازندگانی که از سال 1385 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند باید 25 %از سود خالص خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خرید زمین و هزینه ساختمان ( بدست می آورند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل محترم امور مالیاتی : در جلسات کمیته کارشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ 1/1/89 بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خود شخص قرار میدهد . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم استان همدان: بر اساس تبصره یک ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )58 )این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد)12 )%به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد . ایشان به متن تبصره 2 ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه سازان داشته باشد و این موضوع بصورت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری : جناب آقای عندلیبی - دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و ساز و قیمت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سهمیه استان به صورت قطره چکانی اعالم میشود . تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال 88 در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل میباشدساختمان از 1تا5 طبقه 42222 تومان و 9تا12 طبقه 52222 تومان و 11 تا12 طبقه 42222 تومان میباشد درصورتی که در همدان در هرمترمربع 152 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 هزار تومان میباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان کمتر انجام میگیرد و این در حالیست که دولت محترم اعطای 22 % از سرجمع اعتبارات کلیه بانکها را به بخش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط بانک مسکن و ملی همکاری شایسته ای دارد ( جناب آقای طوماسی- دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال" جوابی از بانکها استان گرفته نشده است . سقف تسهیالت بانک ملی جهت مسکن 52 میلیون تومان با 19 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: در سهم شورای پول و اعتبار تسهیالت مسکن را عمدتا" یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : سهم بانک مسکن 0/24 درصد تسهیالت مسکن میباشد و سایر بانکها 40 درصد که تا مرداد 88 بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 5 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم. با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن به این افراد پرداخت گردد . جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و یا زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم موافقت شهرداری ، سازمان نظام مهندسی با این امر موافقت نمی کند . برای هر واحد ساختمان نیاز به 2 متر انباری میباشد .شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 5 را در این خصوص نداریم . جناب آقای یزدانی- ریاست نظام مهندسی ساختمان: در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای صوفی- شهردار محترم همدان : موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان راهکار اساسی برای این موضوع مطرح شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد . جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار محترم همدان خواستند که با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : قابل توجه می باشد که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا و با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردید . استاندار محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم تشکر نمودند و بیان داشتند مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد . جلسه رأس ساعت 11:08 با ذکر صلوات به پایان رسید . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 حوادث قهری با عنایت به ماده 43 شرایط عمومی پیمان با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری 2 پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های عمرانی استان برگزار گردد و حتما" راهکار قانونی انجام شود و مصوبه پیشنهادی شود که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای - اجرایی و عملیاتی - باشد و حداکثر تا 35 آذرماه 3011 اصالحات مصوبه انجام و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 2 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 4 فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 5 موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان - امور مالیاتی - نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و تا قبل از برگزاری جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم گردد . اداره امور مالیاتی استان 0 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . معاونت امور عمرانی استانداری 7 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن در همه بانکهای استان به این افراد پرداخت گردد . شورای عالی بانکها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 8 جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد شهرداری - نظام مهندسی ساختمان 9 درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص حضور در جلسه مقر ر گردید با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. معاونت امور عمرانی استانداری موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 درخواست ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان مقرر گردید نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی در خصوص شاخص تعدیل به سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 2 اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه دفترچه فنی و ملکی مقرر گردید جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.
دانلود بیست و هشتمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 خردادماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۰:۵۷:۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 22 تاریخ جلسه : 22/8/99 ساعت شروع :11:20 ساعت خاتمه:11:28 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 عنوان دستور جلسه: 1 -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی( 2 -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان( عنوان خارج از دستور: درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نماینده جناب آقای وفایی 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 ------ نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان حاضر 2 جناب آقای غالمی رئیس شورای اسالمی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 رئیس اتحادیه درودگران جناب آقای توکلی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی جناب آقای داوود شعبانلو بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خـانوادگی نماینده" معین گردد. و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 3 جناب آقای فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 0 جناب آقای محمد دلشادی مدیر کل محترم امور مالیاتی 4 جناب آقای مجید صالحی معاون سازمان راه و شهرسازی 5 جناب آقای سعید یزدانی ریاست نظام مهندسی ساختمان 0 جناب آقای محمود قیطاسی نائب رئیس انجمن انبوه سازان 7 جناب آقای علی غفاری ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی 8 جناب آقای امیر فتحیان نسب معاون شهرسازی شهرداری همدان 1 جناب آقای اسداهلل کمکی عضو انجمن پیمانکاران عمرانی 33 جناب آقای علی عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان 33 جناب آقای مهدی درویشی نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی 32 سرکار خانم طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان 30 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات پیش از دستور: جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و مدیران محترم در اتاق بازرگانی برگزار مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید . در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را در استان ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد . باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با مهندسین داشته باشد . پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شورای گفتگوی مورخ : 98/2/4 جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اردیبهشت سال 89 مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد و تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . در اردیبهشت سال 88 شهرداری استان اعالم نمود که برای ساختمان های 5/4 طبقه از تاریخ 22/3/88 به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصوص مشاور حقوقی نداریم . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوه نامه ما در استان باید دفاتر حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید نقشه هایی را بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع را به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و به هیچ عنوان این پروسه طول نکشد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی نیستیم ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط الکترونیکی ایجاد شده و هیچ نقشه ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 1 -پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 2 -صدور پروانه : ما سعی میکنیم تا پایان سال 52 تا 02 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 جناب آقای فتحیان - معاون شهرسازی شهرداری همدان : طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .82 %اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با نظارت شهرداری و نظام مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم . سرکارخانم ایزدی - دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان : ممکن است تأیید نقشه بصورت زمان پراکنده جمعا" در نظام مهندسی ساختمان به عدد 32 روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم همدان : شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : الزم به ذکر است که مصوبات شورا الزم االجرا میباشد . از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی را اصالح نموده و دفاتر حقوقی و طراحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که نقشه ایشان ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند . با توجه به مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی نگاه اول شما به مردم باشد . دستور جلسه: دستور جلسه اول: طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو بند : شاخص تعدیل و حوادث قهری جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: ایشان با اشاره به اعالم شاخص های تقویم سه ماهه اول و دوم سال 88 از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت علی الحساب خواستار بازنگری در این شاخص ها شد. از اسفند 89 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک کاری ساختمانها و تاسیسات ساختمانی و حمل و نقل هستیم که در بعضی موارد 122 درصد و در برخی موارد 2 و نیم برابر افزایش قیمت داشتیم. شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی میباشیم . جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : ایشان بیان نمودند که از طرف شورای فنی نامه ای در خصوص این موضوع به تهران ارسال گردیده و در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: با توجه به ماده 43 قانون پیمان عمومی :جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف( پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود. 1 .هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود. 2 . اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست. 3 . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د( ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب-1)و )ب-2 ، )اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می گردد. ج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده 49 طبق ماده 49 ، به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده 48 پرداخت می کند. وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تاخیر اجرا می شود که این تاخیرها درباره پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی باال باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند. جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: به نظر میرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح گردیده تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 8 بند و موضوع : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در ابتدا ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال 1391 این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای 515 عضو فعال میباشد . در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 222/505/1 متر مربع در شهر همدان در حال اجراست. یک میلیون و 322 هزار متر مربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 9 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. وی بیان داشتند از جمع احداث سال 1388 ، دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته ایم که از این سهم 022 میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی ساختمان شده است . نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف قانون تجارت میباشد که در شهر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص قیمت ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و آقای فرزانه در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . هزینه دفترچه فنی و ملکی : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفترچه یا اخذ آن در پایان کار ندارد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم اصالحات مورد نیازی برای تغییر داشته باشیم . موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : بر اساس ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده از سازندگانی که از سال 1385 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند باید 25 %از سود خالص خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خرید زمین و هزینه ساختمان ( بدست می آورند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل محترم امور مالیاتی : در جلسات کمیته کارشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ 1/1/89 بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خود شخص قرار میدهد . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم استان همدان: بر اساس تبصره یک ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )58 )این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد)12 )%به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد . ایشان به متن تبصره 2 ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه سازان داشته باشد و این موضوع بصورت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری : جناب آقای عندلیبی - دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و ساز و قیمت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سهمیه استان به صورت قطره چکانی اعالم میشود . تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال 88 در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل میباشدساختمان از 1تا5 طبقه 42222 تومان و 9تا12 طبقه 52222 تومان و 11 تا12 طبقه 42222 تومان میباشد درصورتی که در همدان در هرمترمربع 152 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 هزار تومان میباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان کمتر انجام میگیرد و این در حالیست که دولت محترم اعطای 22 % از سرجمع اعتبارات کلیه بانکها را به بخش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط بانک مسکن و ملی همکاری شایسته ای دارد ( جناب آقای طوماسی- دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال" جوابی از بانکها استان گرفته نشده است . سقف تسهیالت بانک ملی جهت مسکن 52 میلیون تومان با 19 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: در سهم شورای پول و اعتبار تسهیالت مسکن را عمدتا" یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : سهم بانک مسکن 0/24 درصد تسهیالت مسکن میباشد و سایر بانکها 40 درصد که تا مرداد 88 بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 5 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم. با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن به این افراد پرداخت گردد . جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و یا زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم موافقت شهرداری ، سازمان نظام مهندسی با این امر موافقت نمی کند . برای هر واحد ساختمان نیاز به 2 متر انباری میباشد .شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 5 را در این خصوص نداریم . جناب آقای یزدانی- ریاست نظام مهندسی ساختمان: در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای صوفی- شهردار محترم همدان : موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان راهکار اساسی برای این موضوع مطرح شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد . جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار محترم همدان خواستند که با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : قابل توجه می باشد که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا و با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردید . استاندار محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم تشکر نمودند و بیان داشتند مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد . جلسه رأس ساعت 11:08 با ذکر صلوات به پایان رسید . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 حوادث قهری با عنایت به ماده 43 شرایط عمومی پیمان با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری 2 پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های عمرانی استان برگزار گردد و حتما" راهکار قانونی انجام شود و مصوبه پیشنهادی شود که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای - اجرایی و عملیاتی - باشد و حداکثر تا 35 آذرماه 3011 اصالحات مصوبه انجام و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 2 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 4 فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 5 موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان - امور مالیاتی - نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و تا قبل از برگزاری جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم گردد . اداره امور مالیاتی استان 0 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . معاونت امور عمرانی استانداری 7 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن در همه بانکهای استان به این افراد پرداخت گردد . شورای عالی بانکها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 8 جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد شهرداری - نظام مهندسی ساختمان 9 درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص حضور در جلسه مقر ر گردید با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. معاونت امور عمرانی استانداری موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 درخواست ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان مقرر گردید نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی در خصوص شاخص تعدیل به سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 2 اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه دفترچه فنی و ملکی مقرر گردید جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.
دانلود بیست و هفتمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تاریخ ثبت : ۱۵:۲۷:۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 3 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان شماره نشست : 22 تاریخ جلسه : 22/8/99 ساعت شروع :11:20 ساعت خاتمه:11:28 محل نشست: سالن شهدای استانداری عناوین دستورجلسات عنوان پیش از دستور: پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 عنوان دستور جلسه: 1 -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی( 2 -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان( عنوان خارج از دستور: درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 الف- دولت ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای شاهرخی استاندار )رئیس شورای استانی( حاضر 2 جناب آقای صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نماینده جناب آقای وفایی 0 جناب آقای حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حاضر 4 جناب آقای رضوانی جالل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 جناب آقای ناصر محمودیان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای توصیفیان مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حاضر 7 جناب آقای محمد طوماسی دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان حاضر ب- مجلس شورای اسالمی ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای آزادیخواه نماینده مجلس غایب 2 ------ نماینده مجلس غایب ج- قوه قضائیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان )یا معاون( بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 2 جناب آقای خانجانی دادستان مرکز استان حاضر د- شهرداری و شوراها ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای صوفی شهردار مرکز استان حاضر 2 جناب آقای غالمی رئیس شورای اسالمی استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 هـ- تعاونی و خصوصی )رؤسای اتاق ها( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 جناب آقای زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان )دبیر و سخنگوی شورای استان( حاضر 2 جناب آقای موسوی رئیس اتاق تعاون مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 جناب آقای محرابی رئیس اتاق اصناف مرکز استان بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند )مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی( ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت حضور )حاضر/ غایب/ نماینده( نام و نام خانوادگی نماینده 3 مدیر عامل شرکت بلور الوند حاضر جناب آقای فالح 2 رئیس انجمن انبوه سازان حاضر جناب آقای پارسامهر 0 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 4 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 5 رئیس اتحادیه درودگران جناب آقای توکلی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 0 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی جناب آقای داوود شعبانلو بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند 7 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 8 مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی بعلت کرونا و محدودیت دعوت ایشان حضور نداشتند توضیح: در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی"، در ستون "وضعیت حضور"، کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی، "نام و نام خـانوادگی نماینده" معین گردد. و- اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها ردیف نام و نام خانوادگی سمت 3 جناب آقای فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 2 جناب آقای محمود ملکیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری 0 جناب آقای محمد دلشادی مدیر کل محترم امور مالیاتی 4 جناب آقای مجید صالحی معاون سازمان راه و شهرسازی 5 جناب آقای سعید یزدانی ریاست نظام مهندسی ساختمان 0 جناب آقای محمود قیطاسی نائب رئیس انجمن انبوه سازان 7 جناب آقای علی غفاری ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی 8 جناب آقای امیر فتحیان نسب معاون شهرسازی شهرداری همدان 1 جناب آقای اسداهلل کمکی عضو انجمن پیمانکاران عمرانی 33 جناب آقای علی عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان 33 جناب آقای مهدی درویشی نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی 32 سرکار خانم طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان 30 سرکار خانم سمیه صادقی کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مشروح مذاکرات پیش از دستور: جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و مدیران محترم در اتاق بازرگانی برگزار مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید . در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را در استان ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد . باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با مهندسین داشته باشد . پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شورای گفتگوی مورخ : 98/2/4 جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اردیبهشت سال 89 مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد و تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . در اردیبهشت سال 88 شهرداری استان اعالم نمود که برای ساختمان های 5/4 طبقه از تاریخ 22/3/88 به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصوص مشاور حقوقی نداریم . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوه نامه ما در استان باید دفاتر حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید نقشه هایی را بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع را به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و به هیچ عنوان این پروسه طول نکشد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی نیستیم ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط الکترونیکی ایجاد شده و هیچ نقشه ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 1 -پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 2 -صدور پروانه : ما سعی میکنیم تا پایان سال 52 تا 02 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 0 جناب آقای فتحیان - معاون شهرسازی شهرداری همدان : طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .82 %اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با نظارت شهرداری و نظام مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم . سرکارخانم ایزدی - دبیر محترم اجرایی اتاق بازرگانی همدان : ممکن است تأیید نقشه بصورت زمان پراکنده جمعا" در نظام مهندسی ساختمان به عدد 32 روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم همدان : شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : الزم به ذکر است که مصوبات شورا الزم االجرا میباشد . از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی را اصالح نموده و دفاتر حقوقی و طراحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که نقشه ایشان ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند . با توجه به مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی نگاه اول شما به مردم باشد . دستور جلسه: دستور جلسه اول: طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو بند : شاخص تعدیل و حوادث قهری جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: ایشان با اشاره به اعالم شاخص های تقویم سه ماهه اول و دوم سال 88 از طرف سازمان برنامه و بودجه به صورت علی الحساب خواستار بازنگری در این شاخص ها شد. از اسفند 89 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک کاری ساختمانها و تاسیسات ساختمانی و حمل و نقل هستیم که در بعضی موارد 122 درصد و در برخی موارد 2 و نیم برابر افزایش قیمت داشتیم. شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی میباشیم . جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : ایشان بیان نمودند که از طرف شورای فنی نامه ای در خصوص این موضوع به تهران ارسال گردیده و در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 7 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . جناب آقای علی غفاری - ریاست محترم انجمن پیمانکاران: با توجه به ماده 43 قانون پیمان عمومی :جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف( پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب( در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود. 1 .هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود. 2 . اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج( ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست. 3 . جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د( ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ) ب-1)و )ب-2 ، )اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابالغ می گردد. ج( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند )د( ماده 49 طبق ماده 49 ، به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج( ماده 48 پرداخت می کند. وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تاخیر اجرا می شود که این تاخیرها درباره پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی باال باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند. جناب آقای مهدی وفائی- معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری: به نظر میرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح گردیده تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 8 بند و موضوع : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در ابتدا ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال 1391 این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای 515 عضو فعال میباشد . در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 222/505/1 متر مربع در شهر همدان در حال اجراست. یک میلیون و 322 هزار متر مربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 9 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. وی بیان داشتند از جمع احداث سال 1388 ، دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش داشته ایم که از این سهم 022 میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی ساختمان شده است . نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف قانون تجارت میباشد که در شهر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص قیمت ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و آقای فرزانه در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . هزینه دفترچه فنی و ملکی : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . جناب آقای یزدانی - ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفترچه یا اخذ آن در پایان کار ندارد . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1 جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم اصالحات مورد نیازی برای تغییر داشته باشیم . موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : بر اساس ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده از سازندگانی که از سال 1385 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند باید 25 %از سود خالص خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خرید زمین و هزینه ساختمان ( بدست می آورند . جناب آقای دلشادی - مدیر کل محترم امور مالیاتی : در جلسات کمیته کارشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ 1/1/89 بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خود شخص قرار میدهد . جناب آقای خانجانی - دادستان محترم استان همدان: بر اساس تبصره یک ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )58 )این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد)12 )%به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد . ایشان به متن تبصره 2 ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در خصوص ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه سازان داشته باشد و این موضوع بصورت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری : جناب آقای عندلیبی - دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و ساز و قیمت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سهمیه استان به صورت قطره چکانی اعالم میشود . تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال 88 در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل میباشدساختمان از 1تا5 طبقه 42222 تومان و 9تا12 طبقه 52222 تومان و 11 تا12 طبقه 42222 تومان میباشد درصورتی که در همدان در هرمترمربع 152 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 هزار تومان میباشد . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن : جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان کمتر انجام میگیرد و این در حالیست که دولت محترم اعطای 22 % از سرجمع اعتبارات کلیه بانکها را به بخش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط بانک مسکن و ملی همکاری شایسته ای دارد ( جناب آقای طوماسی- دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال" جوابی از بانکها استان گرفته نشده است . سقف تسهیالت بانک ملی جهت مسکن 52 میلیون تومان با 19 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود . جناب آقای زبردست - ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: در سهم شورای پول و اعتبار تسهیالت مسکن را عمدتا" یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : سهم بانک مسکن 0/24 درصد تسهیالت مسکن میباشد و سایر بانکها 40 درصد که تا مرداد 88 بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 5 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم. با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن به این افراد پرداخت گردد . جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته: جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : در اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و یا زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم موافقت شهرداری ، سازمان نظام مهندسی با این امر موافقت نمی کند . برای هر واحد ساختمان نیاز به 2 متر انباری میباشد .شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 5 را در این خصوص نداریم . جناب آقای یزدانی- ریاست نظام مهندسی ساختمان: در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 33 جناب آقای صوفی- شهردار محترم همدان : موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان راهکار اساسی برای این موضوع مطرح شود . جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد . جناب آقای صادق پارسا مهر - ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار محترم همدان خواستند که با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. جناب آقای شاهرخی - استاندار محترم همدان : قابل توجه می باشد که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا و با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردید . استاندار محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم تشکر نمودند و بیان داشتند مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد . جلسه رأس ساعت 11:08 با ذکر صلوات به پایان رسید . اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 32 مصــوبات اســـتانی مجری دستگاه ردیف عنــوان دستــور جلسه تصمیم/ تــــصمیمات 2 حوادث قهری با عنایت به ماده 43 شرایط عمومی پیمان با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری 2 پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 4/2/89 مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های عمرانی استان برگزار گردد و حتما" راهکار قانونی انجام شود و مصوبه پیشنهادی شود که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای - اجرایی و عملیاتی - باشد و حداکثر تا 35 آذرماه 3011 اصالحات مصوبه انجام و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 2 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 4 فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 15 آذرماه 88 اصالحات مصوب و اجرایی گردد . معاونت امور عمرانی استانداری 5 موضوع ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان - امور مالیاتی - نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و تا قبل از برگزاری جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم گردد . اداره امور مالیاتی استان 0 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری مقرر گردید آقای فرزانه - معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ گذاری در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند . معاونت امور عمرانی استانداری 7 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته باشند و تسهیالت مسکن در همه بانکهای استان به این افراد پرداخت گردد . شورای عالی بانکها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان فرم صورتجلسه و مصوبات سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ) پیوست شماره )2 )دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی( 3011-30-03 :بازنگری تاریخ 30:بازنگری شماره QMS-RE-75-03 :مدرک کد توزیع نسخ: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 8 جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 5 پیگیری و بررسی گردد شهرداری - نظام مهندسی ساختمان 9 درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص حضور در جلسه مقر ر گردید با توجه به بند 2 بهبود فضای محیط کسب و کار از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره جهت تصمیم گیریهای مربوطه دعوت بعمل آید. معاونت امور عمرانی استانداری موضوعات مــلی و فـــراگیر ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات 2 درخواست ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان مقرر گردید نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی در خصوص شاخص تعدیل به سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا" از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردیده و تا حصول نتیجه پیگیری گردد . 2 اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه دفترچه فنی و ملکی مقرر گردید جناب آقای فرزانه - معاونت محترم امور عمرانی الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.
دانلود یازدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 5 مرداد ماه 1396 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود دوازدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30آذرماه 1396 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود سیزدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 28 دی ماه 1396 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۴:۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود چهاردهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 24 اسفندماه 1396 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود پانزدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 17 مرداد ماه 1397 تاریخ ثبت : ۱۱:۲۱:۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود شانزدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 19 مهرماه 1397 تاریخ ثبت : ۱۱:۱۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود هفدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 24 بهمن ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۱:۱۷:۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود بیست و ششمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 17 دیماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۱:۰۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 5 از 1 89/11/03 :تاريخ شماره: 9641/19/ص شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue شماره نشست: 26 تاریخ جلسه: 71/77/89 ساعت شروع:11:71 ساعت خاتمه : 11:72 مکان : سالن شهدای استانداری رئیس جلسه : جناب آقای شاهرخی – استاندار محترم همدان مهمان ویژه : جناب آقای دکتر دژپسند – وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ریاست محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور دبیر جلسه : جناب آقای مهندس علی اصغر زبردست- ریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان دستور جلسه : 9-طرح مسائل و پیشنهادات در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی در جهت بهبود فضای کسب و کار 2-قوانین و مقررات مخل کسب و کار مربوط به هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 3-طرح مسائل و موضوعات مربوط به امور بانکی 6 -طرح مسائل و موضوعات مربوط به صادرات و گمرک 5 -طرح مسائل فعالین اقتصادی ) شرکت فوالد ویان و بتون بریس ( 5 از 2 89/11/03 :تاريخ شماره: 9641/19/ص شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ 91/99/19 ردیف موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری 1 مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه خزانه دولت در امور مالیاتی عدم دریافت 52 %مبلغ نقد در هنگام تسویه بدهی ها و مطالبات دولت با اشخاص حقیقیی و حقوقی غیر دولتی )تهاتر( در امور مالیاتی در بودجه سال 99 مورد بررسی و اعمال قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی ودارایی 5 مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه خزانه دولت در امور مالیاتی مقرر گردید با توجه به اینکه ،از 9 %مالیات بر ارزش افزوده 8/3 %متعلق به عوارض می باشد سازمان امور مالیاتی 8/3 %مذکور را شامل تهاتر ندانسته و در محاسبات فقط 5/2 % را مالک تهاتر بدهی مالیاتی قرار می دهد موضوع از طریق هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی ( مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. اداره کل امور اقتصادد ودارایی استدن همدان 3 مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه خزانه دولت در امور مالیاتی مقرر گردید در تهاتر اوراق تسویه خزانه دولت در امور مالیاتی ،از زمان ارائه درخواست تهیاتر توسط مؤدی ، زمان تلف شده در انجام تشریفات بین دسیتگاهی ) اداره کیل امیور مالییاتی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان بدهکار( در امر تهاتر نبایستی به حساب تأخیر در ارائه تهاتر تلقی و مشمول کاهش تخفیفات در بخشودگی ها گردد . سازمان امور مالیاتی 4 مسائل مربوط به بررسی عملکرد مالیاتی در غیر از محل قانونی شرکتها مقرر گردید با توجه به اینکه بعضا دو برگ تشخیص برای یکسال مالیاتی )عملکرد( صادر می شود که خالف قوانین و مقررات مالیاتی کشور است و در مواد 99 و 111 نیز تعریفی از اقامتگاه قانونی به عمل نیامده است و صرفا" ناظر بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و تکلیفی برای رسیدگی های بعدی برای ادارات امور مالیاتی مقرر نمی کند در این گونه موارد که معموال تعداد پروند های آن نیز زیاد نمی باشد پس از در خواست کتبی مودی اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به پیگیری موضوع و رفع اثر آن اقدام نماید. اداره کل اماور مدیااد ی استدن همدان 2 مسائل مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات از مصرف کننده نهائی کاال و خدمات مقرر گردید با توجه به اینکه قانون مالیات برارزش افزوده در خصوص عرضه کاال و خدمات می باشد خود کاال مشمول مالیات ارزش افزوده است نه واحد اقتصادی و تولیدی فلذا بایستی این مالیات از مصرف کننده نهایی کاال اخذ شود .در زنجیره فرایند مالیات بر ارزش افزوده تعداد کثیری رعایت نمیکنند و فروشنده میبایست از سود خود مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید و این موضوع باعث زیان عملکردی وی میشود . مصداق خریدار مواد اولیه آفات و سموم که مالیات را به تولیدکننده و فروشنده پرداخت میکند ولی از مصرف کننده نهایی به علت معافیت تولیدات کشاورزی از کشاورزان نمی تواند اخذ نماید . همچنین عدم استرداد اعتبارات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به موقع به تولیدکنندگان آنها را در تنگنای مالی قرار می دهد ، موضوع از طریق هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی ( مورد پیگیری قرار گیرد. اداره کل امور اقتصادد ودارایی استدن همدان 6 مسائل مربوط به معافیت کاالهای صادراتی از مالیات بدلیل مشکالت تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات و مبادالت ریالی پیشنهاد می گردد به منظور جلو گیری از تالی فاسد ناشی از چند نرخی بودن نیر ارز بیرای وزارت امور اقتصادی اقتصاد کشور تک نرخی شدن ارز در دستور کار قرار گیرد. ودارایی 5 از 3 89/11/03 :تاريخ شماره: 9641/19/ص شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue 9 مسائل مربوط به معافیت کاالهای صادراتی از مالیات بدلیل مشکالت تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات و مبادالت ریالی پیشنهاد می گردد که مالک ارزشگذاری کاالهای صادراتی بر اساس اظهار نامه خی ود صیادر کننده و تصویب در کمیته ارزشگذاری صادرات یا قیمت فاکتور فروش در اظهارنامه گمرکیی که معموال قیمت واقعی است) بدون توجه به قیمت تعرفه ای( باشد. گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمان امور مالیاتی 8 مسائل مربوط به معافیت کاالهای صادراتی از مالیات بدلیل مشکالت تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات و مبادالت ریالی با توجه به اینکه بعضا مراجعه مأموران مالیاتی به شرکتهای تولیدی صادرکننده جهت بررسی دفاتر به منظور کشف تخلفات ارزی احتمالی، در خارج از فصل رسیدگی های مالیاتی موجب اخالل در فرآیند کاری شرکت ها می شود مقرر گردید این بررسی ها در زمان رسیدگی به دفاتر اعمال گردد . اداره کل اماور مدیااد ی استدن همدان 9 اصالح ترکیب هیئت های موضوع مواد 43 قانون تأمین اجتماعی با عنایت به اینکه در محاکم شبه قضایی مانند هیئت های حل اختالف اداره کار و هیئت های مالیاتی اصل سه جانبه گرایی با حفظ تساوی آرا مشهود و معلوم است اما این امر در هیات رسیدگی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی) موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی( اعمال نمیگردد لذا مقرر گردید موضوع از طریق هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی ( مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین تا زمان اصالح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان مبنی بر اینکه نمایندگان وزارت رفاه و شورای عالی تأمین اجتماعی جمعا" صاحب یک رأی باشند تا امر سه جانبه گرائی محاکم شبه قضائی رعایت گردد به عالوه در مجاری ذیربط مانند کمیته ماده 15 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد . اداره کل امور اقتصادد ودارایی استدن همدان- ا دق بدزرگدنی 11 اصالح ترکیب هیئت های موضوع مواد 44 قانون تأمین اجتماعی با عنایت به ترکیب اعضاء هیئت های موضوع مواد 44 قانون تجدید نظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مالحظه میشود نسب تساوی آرا رعایت نشده و نسبت 61 %ازطرف سازمان تامین اجتماعی حاکم است. که این موضوع در صدوررای ممکن است به نفع فعاالن اقتصادی نباشد لذا مقرر گردید موضوع از طریق هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی ( مورد پیگیری قرار گیرد. همچین تا زمان اصالح ماده 44 قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد می گردد نمایندگان وزارت رفاه و شورای عالی تأمین اجتماعی جمعا" صاحب یک رأی باشند . مقرر گردید این پیشنهاد عالوه بر هیئت مقررات زدائی به مجاری ذیربط جهت بررسی ارسال گردد . اداره کل امور اقتصادد ودارایی استدن همدان- ا دق بدزرگدنی 11 اشکال در ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و تغییرات هیئت مدیره های شرکتهای بدهکار مالیاتی در سازمان ثبت اسناد با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 186 ق م م ،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران شرکتهائی که بدهی مالیاتی دارند را به اداره ثبت شرکتها اعالم کند .اداره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت با نام این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب و تعیین تکلیف از سازمان امور مالیاتی کند . این امر باعث شده است فعال اقتصادی که اغلب به دالیلی خارج از اختیارات خود دچار بدهی مالیاتی و بدهکاری های بانکی شده ، به خاطر عدم امکان ثبت تغییرات شرکت در اداره ثبت امکان ادامه فعالیت قانونی شرکت را نخواهد داشت و بدلیل مسدود شدن حساب بانکی از عهده ایفای تعهدات قانونی من جمله پرداخت مالیات ، پرداخت حقوق کارگران ، بیمه تأمین اجتماعی ، پرداخت اقساط بانکی و سایر تعهدات قانونی بر نخواهد آمد . لذا مقرر گردید موضوع از طریق هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی ( مورد پیگیری قرار گیرد. اداره کل امور اقتصادد ودارایی استدن همدان 5 از 4 89/11/03 :تاريخ شماره: 9641/19/ص شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue 15 اجرای مصوبه شماره 82 مور 2/6/1398 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در مورد تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی با عنایت به مصوبه شماره 82 مور 2/6/1398 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در مورد تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدیسال 98 و عدم ابالغ به سیستم بانکی تا کنون و بعضا اقدام اجرایی بعضی از بانک ها در این رابطه مقرر گردید موضوع از طریق کمیته مقررات زدایی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شود تا بانکهای استان تا رسیدن دستورالعمل مذکور که از 1/1/99 قابل اجرا می باشد از پیگیری و صدور اجرائیه به جهت جلوگیری از کاهش تولید و یا زمین گیر شدن تولیدکنندگان خودداری نمایند . همچنین بخشنامهه ای مربوطه به کلیه بانک ها جهت اطالع ارسال گردد اداره کل امور اقتصادد ودارایی استدن همدان 13 پیگیری و تسریع در اجرای مصوبه تشخیص مصلحت نظام درباره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور پیشنهاد می شود در راستای اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنیی بیر قیانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ، عدم پیگیری و صدور اجرائییه و تملییک وثائق در اختیار بانکها تا رسیدن دستورالعمل مربوطه از سوی مدیریت امور شعب بانیک هیا در مرکز در دستور کار قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی ودارایی )معاونت بانکی( 14 عدم هماهنگی بانکها در اجرای تصمیمات قانونی دولت ، مجلس ، بانک مرکزی و تصمیمات ستاد تسهیل استانداری با توجه به عدم همکاری بانک های خصوصی و بعضا خصولتی بیا دسیتگاه هیای اجراییی از جمله : استانداری، اداره کل امور اقتصادی ودارایی، شورای هماهنگی بانک های استان و در ارائه آمار و اطالعات عملکردی و ... همچنین عدم پرداخت تسهیالت به واحد های تولیید و انجام امور بنگاه داری توسط خود بانک و عدم اجرای تصیمیمات قیانونی دولیت ، مجلیس ، بانک مرکزی و ستاد تسهیل استانداری مقیرر گردیید الیزام و اجبیار الزم جهیت همکیاری و همراهی بانک های خصوصی و پرداخت تسیهیالت بیه واحید هیای تولییدی اسیتان)حداقل 61%از منابع خود( در دستور کار قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی ودارایی ) معاونت بانکی( 12 مسائل مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق تسویه خزانه دولت پیشنهاد گردید در آیین نامه اجرایی اسناد خزانه سال 1399 نر حفظ قیدرت خریید اسیناد معادل نر عقود مبادالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار باشد . وزارت امور اقتصادی ودارایی 16 استعالم تخصیص ارز از بانک مرکزی پس از اخذ کد هشت رقمی ثبت سفارش از وزارت صمت با توجه به اینکه بعد از تخصیص کد 8 رقمی ثبیت سیفارش توسیط وزارت صیمت ، بانیک مرکزی اقدام به صدور مجوز تخصیص انواع ارز به ثبت سفارشات صادره می نماید کیه ایین موضوع موجب ایجاد گلوگاه متمرکز در محدوده بانک مرکزی و توسعه فساد اداری و رانیت خواهد گردید لذا بر اساس درخواست بخش خصوص پیشنهاد می گردد: 1 -پیس از صیدور مجوز ثبت سفارش توسط وزارت صمت برای کاالی درخواست شده وارداتی کد تخصیص ارز به صورت اتوماسیون در سامانه بانک اجرایی معرفی شود5 -اصالحیه ها ثبت سفارشات اولیه توسط مشتری در سامانههای جامع تجارت انجام و به صورت اتوماسیون تاییدیه آن به بانک اجرایی ارسال گردد3 -تفویض اختیارات نظارتی انواع مجوزهای ارزی در بانک مرکیزی بیه کلیه بانک های اجرایی کشور داده شود. وزارت امور اقتصادی ودارایی )معاونت بانکی( بانک مرکزی 19 پیگیری مسائل وپیشنهادات مطروحه در جلسه شورا 56 مقرر گردید مطابق دستور وزیر محترم و موافقت استاندار محترم کارگروهی جهت بررسیی و پیگیری موضوعات مطروحه در این جلسه شورا با حضیور نماینیدگان اتیاق بازرگیانی توسیط سازمان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان تشکیل و نتایج به وزارت متبوع اعیالم گردد . استانداری اداره کل امور اقتصادی ودارایی اتاق بازرگانی 5 از 5 89/11/03 :تاريخ شماره: 9641/19/ص شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue 18 مسائل و پیشنهادات در حوزه قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردید کلیه امالک مازاد و راکد دولتی که در استان مولد سازی میگردد ، حداقل معادل 51 %از ما حصل مولد سازی به استان تخصیص داده شود. اداره کل امور اقتصادی ودارایی 19 مسائل و موضوعات مربوط به امور بانکی با توجه به مشکالت بانک ها در پرداخت تسهیالت مقرر گردید سقف اختیارات بانیک هیای استان در این زمینه حداقل 21 %افزایش یابد. وزارت امور اقتصادی ودارایی )معاونت بانکی( 51 مسائل و موضوعات مربوط به امور بانکی مقرر گردید سهم آورده سرمایه گذار و نسبت مالکانه برای سرمایه گیذاری از 52 %بیه 12 % کاهش یابد . وزارت امور اقتصادی ودارایی )معاونت بانکی( 51 سهم بانکهای خصوصی در ارائه تسهیالت استانی مقرر گردید طبق آئین نامه در حال تدوین ، بانکهای خصوصی حداقل 61 %از منابع خود را به ارائه تسهیالت در استان تخصیص دهند . وزارت امور اقتصادی ودارایی ) معاونت بانکی( 55 موضوعات و مسائل شرکتهای فوالد ویان و بتون بریس مقرر گردید جهت بررسی موضوع مشکالت ارزی شرکت فوالد ویان طی هفته آتی جلسه ای با حضور جناب آقای معمارنژاد معاون وزیر در امور بیانکی و جنیاب آقیای حسیین زاده میدیر عامل محترم بانک ملی و مدیران استانی در تهران تشکیل گردد . مقرر گردیدمسائل مربیوط به شرکت بتن بریس پس از تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوبه شماره 82 ستاد تسهیل کشور اجرا گردد. وزارت امور اقتصادی ودارایی )معاونت بانکی( 53 مسائل مربوط به بررسی عملکرد مالیاتی شرکتهای فروشگاههای زنجیره ای مقرر گردید اطالعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای فروشگاههای زنجییره ای توسط سازمان امور مالیاتی بررسی و سهم استانها از مالیات بیر ارزش افیزوده پرداخیت شیده توسط فروشگاههای زنجیره ای به استانها عودت گردد. سازمان امور مالیاتی 54 بررسی موضوع سیلوی همدان مقرر گردید موضوع مشکالت واگذاری سیلوی همدان به ییک هیئیت داوری ارجیاع و اخیذ تصمیم گردد . وزارت امور اقتصادی ودارایی )سازمان خصوصی سازی( 52 مسائل و مشکالت گمرکی پیشنهاد می گردد به منظور رونق تولید در استان تفویض اختیار میاده 21 امیور گمرکیی بیه استان داده شود گمرک جمهوری اسالمی ایران 56 مسائل و مشکالت گمرکی پیشنهاد می گردد به منظور رونق تولید و ارتقاء گمرک استان همدان به گمرک تخصصی و تفویض اختیار ورود و صدور تمامی کاال ها مورد نیاز تولید استان در دستور کار قرار گیرد گمرک جمهوری اسالمی ایران 59 مسائل و موضوعات مربوط به امور بانکی مقرر گردید با توجه به عدم تعیین تکلیف تسهیالت گیرندگان از حساب ذخیره ارزی )موضوع ماده 51 قانون رفع موانع تولید ( ونوسانات نیر ارزی ایین موضیوع در اسیرع وقیت تعیین تکلیف نهایی شود وزارت امور اقتصادی ودارایی )معاونت بانکی(
دانلود بیست و پنجمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 25 دیماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۵۸:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود بیست و چهارمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 11 دی ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۵۶:۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود بیست و سومین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 24 مهرماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۵۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و با حضور استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جناب آقای زبردست وروسا و هیئت محترم نمایندگان اتاقهای استانهای شمال غرب کشورشامل همدان آذربایجان های شرقی وغربی واردبیل وزنجان برگزار گردید . مشروح مذاکرات : جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان آقای مهندس زبردست با خوش آمد گویی خدمت آقای مهندس نیکبخت استاندار محترم استان همدان در خصوص جلسات برگزار شده با حضورنمایندگان اتاقهای بازرگانی تبریز ، ارومیه ، زنجان واردبیل که دومین جلسه با میزبانی همدان می باشد اظهاراتی داشتند و اشاره کردند این استانها از لحاظ فرهنگی دارای اشتراکات زیادی هستند و می توان فعالیتهای خوبی را با همکاری این استانها انجام داد و در این راستا از آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات تقاضا کردیم همزمان با برگزاری جلسات نمایندگان اتاقهای بازرگانی شمالغرب حضور یابند و مشکالت فعالین اقتصادی در خصوص صادرات و مسائل انتقال پول و جابه جایی ارز و لایر بررسی گردد . ایشان اظهار داشتند با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص رونق صادرات نیاز به حمایت و کمکهای بانک ها و صندوق ضمانت هست ، ایشان با ابزار رضایت از خدمات بانک توسعه صادرات علی الخصوص در زمان مدیریت آقای دکتر صالح آبادی به قدمهای خوبی که برداشته شده اشاره و با توجه به مشکالت انباشته شده از گذشته ، فعالیت های خوبی برای فعالین اقتصادی بخصوص در مباحث صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است با توجه به وضعیت کشور در شماره نشست: 11 تاریخ جلسه: 50/50/96 ساعت شروع 55:11 ساعت خاتمه : 10::1 مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه 1 .بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای دکتر صالح آبادی 2 .مسائل مربوط به گردشگری استان ومنطقه شمالغرب کشور . 11 از 2 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue گذشته که گرایش به واردات وجود داشته اکنون ما باید روند را به سمت صادرات تغییر دهیم و بخش خصوصی موفقیت های خوبی در بخش صادرات نداشته است . ایشان با اشاره به باز شدن دریچه های جدید پیش روی فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف بیان داشتند بانک توسعه صادرات در کنار فعالین اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد و در بحث مبادالت پولی و جابه جایی پول به این بخش کمک نماید . کشور در بخش صادرات خوب نتواسته اند عمل کند که این امر به دلیل عدم رشد شرکتهای قدر و قوی بخش خصوصی در استان و کشورمی باشد . ما در بخش صادرات استان به صورت پراکننده فعالیت داریم اما به صورت جدی بخصوص در بخش صادرات فنی و مهندسی علیرغم داشتن پتانسیل باال نتوانستیم فعالیت چشمگیری داشته باشیم . بازار آسیای میانه را به سادگی از دست داده ایم و بازارکشورهای عربی را بنا به دالیلی از دست داده ایم و در بحث عراق و کشورهای همسایه هم به این صورت است و درصد اندکی از بازار عراق را در اختیار داریم . فعالین اقتصادی باید بتوانند برنامه های خوبی را تدارک ببینند و حمایت های دولت هم نیاز هست . با انجام بررسی های مختصر به این نتیجه می رسیم که ترکیه در بازار آسیای میانه و عراق و سایر کشور های عربی اگر فعالیت خوبی داشته این موفقیت با حمایت دولت ترکیه صورت گرفته و اگر حمایت های دولت نبود بخش خصوصی ترکیه کاری از پیش نمی برد ایشان در این رابطه به بازار قطر در چند ماهه اخیر اشاره کردند که قبل از ورود ما ترکیه این بازار را تسخیر کرد . ما هیچ منابع دیگری برای تامین مالی فعالین اقتصادی به غیر از بانکها تعریف نکرده ایم البته درمقطعی تبصره های 3 و تبصره های 05 وجوه اداره شده را دولت تعریف شد اما در حال حاضرهمه مشکالت به سمت بانکها می رود و باید بانکها از منابع خود این سرمایه ها را تامین کنند .از فعالین اقتصادی انتظارات زیادی در بخشهای مختلف می رود و باید در بخشهای مختلف از جمله دارایی وتامین اجتماعی و سایر بخشها دولت اجازه را بدهد تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. بانک توسعه در این زمینه کمهای خوبی می تواند به بخش خصوصی بدهد و صندوق توسعه هم به این صورت می باشد . در ادامه نمایندگان اتاقهای استان های شمال غرب به بیان پیشنهادات و مشکالت خود در خصوص موضوع جلسه به شرح ذیل پرداختند : نماینده محترم اتاق زنجان : 11 از 3 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مرکز گرایی در بانک توسعه صادرات کاهش یابد و شعب استانی بتوانند تصمیم گیری های بیشتری داشته باشند .سرعت انجام امور باید افزایش یابد این مشکالت در زنجان وجود دارد . عنوان بانک توسعه صادرات می باشد و وقتی در استان زنجان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گزارش عملکرد بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک توسعه صادرات مشارکت کمتری نسبت به سایر بانکها دارد . بحث کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در این بانک به عنوان یک بانک تخصصی پوشش داده شود . اولین چیزی که از صادر کننده مطالبه می کنند ضمانت نامه هست و خواستار رفع این مانع توسط بانک توسعه صادرات شدند . نماینده محترم اردبیل : ایشان در خصوص فعالیت کم بانک توسعه صادرات در اردبیل و عدم فعالیت مناسب در جذب مشتری در این استان اشاره وخواستارافزایش فعالیت این بانک در اردبیل شدند . نماینده محترم آذربایجان غربی : توجه به توسعه صادرات ضرروی می باشد و در این زمینه بانک توسعه صادرات باید کمک کند ما برای اصالح ترازهای مالی نیاز به تایید ارزیابی داریم و این موضوع در کشور مطرح می باشد و خواهش داریم در این خصوص بانک توسعه صادرات کمک کند .موسسات غیر مجاز منابع را جذب کردند و بانکهای تخصصی منابع خوبی در اختیار ندارند . نماینده محترم آذربایجان شرقی: ایشان ضمن تایید سخنان آقای مهندس زبردست در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی ، ما 054 هزار نفرتحصیل کرده در حوزه خدمات فنی مهندسی داریم و 55 درصد بیکار هستند و ما چاره ای جز صادرات این خدمات نداریم . بانکهای چین و ترکیه اجازه کار و نفس کشیدن را به ما نمی دهند .اگر ما 5.5 برابر تسهیالت اخذ شده بخواهیم خود هزینه کنیم در بخش صادرات موفق نخواهیم بود علی الخصوص در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی و ما نباید فرصت حضور در سویه و عراق را از دست بدهیم . نماینده محترم آذربایجان شرقی: به این نکته اشاره کردند که حدود اختیارات بانک باید گسترش یابد و صندوق ضمانت توسعه صادرات در کنار بانک توسعه قرار گیرد .در تمامی کشورها ریسک صادرات را دولت به عهده می گیرد .ما نباید تنها از دولت بخواهیم مشکالت را حل کند بلکه باید رئیس اتاق ایران درخواست مطرح کردن مسائل با حضور سران سه قوه را مطرح کنند . 11 از 4 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نمایندگان همدان : )آقایان مهندس موسوی و مهندس توتونچیان ( در خصوص مشکالت وصول مبالغی که بانک توسعه از صندوق ضمانت تحت عنوان بیمه کشایش اعتبار وصول کرده و با توجه به اینکه 04 درصد مبلغ گشایش اعتبار تسهیالت بود بانک توسعه ده درصد مابقی را به شرکت ایشان عودت نمی دهد . در مباحث صادراتی باید به فرهنگ صادرات توجه کرد و کار فرهنگی در این خصوص انجام داد.عموما برای افراد مهم نیست صادر کننده با چه مشکالتی روبرو می باشد و صادرات ارتباط مستقیم به اراده و فرهنگ ما دارد . سرعت در کار و منابع در امر صادرات بسیار مهم است و بازار هدف منتظر حل مشکالت ما نمی ماند . فله فروشی برای ما عادت شده و بازار قطر خواستار اجناس بی کیفیت با بسته بندی نامناسب نمی باشد .دستگاهای اداری واجرایی کشور باید گزارش دهند برای رفع موانع کسب و کار در سال 05 چه کاری انجام داده ایم . نماینده محترم همدان : جناب آقای خزایی در کشور آخرین روغن کشی توسط ما تاسیس شده و بانک توسعه صادرات هیچ کمکی به ما نکرده و با توجه به اینکه رقابت سختی با کشور ترکیه داریم باید با یاری و کمک بانک خود را به کشورهایی مثل ترکیه برسانیم. نماینده محترم ارومیه : ما فرهنگ صادرات را داریم،دولت باید موانع صادرات را برطرف کند. وجود آقایان انصاری و نهاوندیان در هیأت دولت بسیار ارزشمند است.دولت آقای روحانی روابط بین المللی را با وجود امنیت حفظ کرده است و حاال نوبت ما در بخش خصوصی است که در جهت رشد روند اقتصادی تالش کنیم.وقتی امنیت اقتصادی داشته باشیم سرمایه گذار خارجی در ایران با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند. جناب آقای مهندس نیکبخت استاندارمحترم همدان : ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان گرامی اظهار داشتند صادرات نباشد واحدهای صنعتی و تولیدی همدان تعطیل میشوند از میانجیگری بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی خوشحال نیستم چرا که این بانک باید حامی صادرکنندگان باشد . استاندار همدان به این نکته اشاره کردند مردم در انتخابات گذشته به دولت رأی دادند تا دولت کارهای نیمه تمام خود را در مسائل اقتصادی، بازرگانی، اشتغال و تولید به پایان برساند. 11 از 5 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ایشان با بیان اینکه "برجام به ثمر نشست و تحریمهای کنونی آمریکا بی نتیجه است گفت آمریکا، اتحادیه اروپا را در این تحریمها همراه خود ندارد و نمیتوان این تحریمها را تحریمهای مادر عنوان کرد چرا که آمریکا از این ترفند عایدی ندارد. وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی همدان میتوانند صادرات را تقویت کنندبیان کرد شنبه سمینار استانداران با اتاق های بازرگانی سراسری کشور و معاون اول ریاست جمهوری در پایتخت برگزار میشود که در آن جلسه نیز به بررسی مسائل و راهکارها پرداخته میشود. استاندار همدان با بیان اینکه باید از سرمایههای زیر زمین دست برداشته و درآمد صادرات نفت و گاز را از صادرات جدا کنیم و مالیات نمیتواند جایگزین درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیر نفتی باشد و اگر صادرات نباشد نمیتوان روی مالیات هم حسابی باز کرد. وی همچنین خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور بیان کرد "از اینکه بین صادرکنندگان و بانک توسعه صادراتی میانجیگری کنیم خوشحال نیستم چرا که ما نباید شکایت این بانک تخصصی مجموعه را از صادرکنندگانمان بشنویم ایشان با بیان اینکه بانک توسعه صادرات میتواند در توسعه و اشتغال کشور از هر بانکی تأثیر باالتری داشته باشدگفت در همدان واحد تولیدی صنعتی فوالدی را داشتیم که 084 میلیارد تومان به تمام بانکها بدهی داشت و 8 ماه نیز زندانی شده بود و به حدی رسید که طلبکاران قطعات کارخانه را بردند. استاندار همدان افزود متأسفانه شرکت برق باختر نیز به جای طلب خود ترانسهای واحد صنعتی را از جا کنده و بار کامیون کرد ولی وقتی ستاد رفع موانع تولید ایجاد شد این واحد با بدهی بسیاری که به بانکها داشت و همه مشکالت موجود با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شد و 05 میلیارد تومان تسهیالت برای احیای آن اختصاص دادیم. وی با اشاره به اینکه کارخانه تولیدی سحر همدان برند بین المللی دارد و برای همدان در روسیه افتخار است گفت: مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور نباید این شرکت را با کارخانه کاله آمل مقایسه کند چرا که آن واحد با حمایت های همه جانبه سیاسی و غیر سیاسی فعالیت کرد ولی کارخانه سحر همدان توسط توتونچی مدیر آن با 05 نفر احیا شد و اکنون خط تولید آن با اشتغال 044 نفر فعال است و باید به آنها در زمینه تسهیالت به آن کمک شود. 11 از 6 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue نیکبخت با بیان اینکه از عملکرد بانک توسعه صادرات در همدان راضی نیستم اعالم کرد: البته از رئیس بانک ناراضی نیستم چون دست او بسته است ولی انتظار داریم تا بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان کمک کند، اگر صادرکنندگان بدهکاری دارند، تعیین تکلیف شوند و تسهیالت جدید به آنها ارائه شود. استاندار همدان بیان کرد: 844 واحد تولیدی استان را با کمک بانکها فعال کردم ولی اگر صادرات نداشته باشند همه آنها تعطیل میشوند. وی با اشاره به اینکه در همایش هیئت امنای علوم پزشکیهای سراسرکشور به عنوان یکی از سخنرانان از جایگاه استانداران انتخاب شده بودم گفت: وقتی رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت، بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و سرمایه گذاری کند، بنده در سخنرانیام عنوان کردم وقتی حمایتی از بخش خصوصی انجام نمیگیرد با چه دلیل و انگیزهای وارد کار شود وقتی با ذرهبین به آن نگاه میکنیم، برای چه ورود یابد. نیکبخت عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی ورود پیدا میکند که همه مسئوالن به او اعتماد کنند و دلگرمی دهند و مورد حمایت بانکها نیز قرار گیرد بر این اساس باید صادرکنندگان را امیدوار کرد تا به وعدههای داده شده بتوان عمل کرد. استاندار همدان اظهار داشت:مردم به دولت مجددا اعتماد کردند و بدون کمک بانکها نمیتوان به امید مردم پاسخ داد بانک توسعه صادراتی نیز در این راستا حمایت کننده باشد در غیر این صورت نمیتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم. آقای صالحآبادی – مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات : صادرات غیرنفتی موضوع راهبردی کشور است که همه باید از آن حمایت کنندایشان با تأکید بر اینکه کشورهایی که تولید و صادرات غیرنفتی را جدی نگرفتند اقتصادشان رو به سقوط قرار گرفته و با اشاره به وضعیت وخیم ونزوئال به دلیل اتکا به واردات بیان کرد صادرکنندگان ما از دو مؤلفه رقابتی قیمت و کیفیت برخوردارند ولی تفکر صادراتی نیز در جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت و وظیفه ذاتی آن بیشتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی است و در دوران تحریم آسیب های بیشتری را به نسبت دیگر بانک ها متحمل شد . صالح آبادی تصریح کرد در گذشته حتی یک حساب فعال در بانکهای خارجی نداشتیم ولی اکنون در بیش از 54 بانک خارج از کشور حساب فعال داریم. وی با اشاره به منابع بانک توسعه صادرات گفت این بانک در استان های کشور تک شعبهای است و مانده تسهیالت در دولت قبل 8 هزار 11 از 7 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue میلیارد بود که اکنون به 01 هزار و 044 میلیارد تومان رسیده است که 84 درصد این تسهیالت ارزی و 54 درصد آن ریالی است که به مشتریان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه منابع در اختیار این بانک عمدتا از صندوق توسعه ملی تامین می شود افزود سرمایه بانک 5544 میلیارد تومان است که سال گذشته بعد از تصویب تبصره 55 در مجلس، هزار میلیارد تومان به بانک تخصیص یافت که البته آن بدهی بود که باید به بانک مرکزی پرداخت میشد و این سرمایه جدید تلقی نمیشود. صالح آبادی با اشاره به اینکه اگر نسبت صادرات غیر نفتی به منابع بانکی را در نظر بگیریم مبلغ ناچیزی میشود بیان کرد در حالی که شرکت کاله آمل 554 میلیون دالر صادرات دارد ما قبال 54 میلیارد تومان منابع و امسال 04 میلیارد تومان به این واحد اختصاص دادیم و اگر نسبت یک به یک بگیریم باید هزار میلیارد تسهیالت بدهیم همانطور که اگر میزان صادرات شرکت سحر همدان را نیز در نظر بگیریم تقریبا 1 میلیارد دیگر متناسب با آن میتوانیم تسهیالت بپردازیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد از صندوق توسعه ملی 844 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده ایم و اکنون منابع به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده و امسال در بسته صادرات غیرنفتی قرار شد تا صندوق از منابع امسال خود بخش قابل توجهی را به توسعه صادرات اختصاص دهد که اگر تخصیص یابد امسال بهتر از سال قبل عمل میکنیم. صالح آبادی اظهار داشت نرخ های سود تسهیالتی که صندوق توسعه به صادرکنندگان ارائه میداد 00 درصد بود که در جلسهای با حضور رئیس جمهور به 00 درصد رسید و کاهش 5 درصدی داشت ضمن اینکه 544 میلیاردتومان سررسید صندوق توسعه ملی است که باید پرداخت کنیم و موافقت کردند تا آن را تمدید و اعتبار را مجدد به خود ما پرداخت کنند. وی بیان کرد اعضای اتاقهای بازرگانی انتظار دارند تسهیالت را به صورت سقف اعتباری پرداخت کنیم ولی چون صندوق به صورت غیر سقف تسهیالت را به ما ارائه میدهد ما نیز به همین صورت ارائه میکنیم که اصالح آن میتواند منابع پایداری برای بخش صادرات باشد. صالح آبادی با اشاره به اینکه تسهیالت تا سقف 544 میلیون دالر به صورت ارزی برای نوسازی و توسعه ارائه میشودگفت در این بانک اصال بهدنبال سودآوری باال نیستیم و نخستین اولویت ما کمک به صادرات است و از سوی دیگر نمیخواهیم بانکی زیان ده باشیم. 11 از 8 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد کاهش ریسک نرخ ارز در صادرات بیان کرد بانک نمیتواند این کار را انجام دهد و باید بازار به دنبال آن باشد و این اقدام از عهده تنها یک بانک خارج است. صالح آبادی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامههای ارزی عنوان کرد موانعی در این راستا بر سر راه است و کشور اوگاندا ضمانتنامه ارزی میخواست که صدور آن بسیار سخت است و در حال پیگیری کار برای تهیه آن هستیم. وی بیان کرد در بحث صدور ضمانت نامههای بانکی کار دشوار است ولی غیر ممکن نیست و اکنون نیز در حال صدور ضمانت نامه برای بانک اوگاندا هستیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات فنی مهندسی ما در عراق دچار چالش شدهاند عنوان کرد اکنون 14 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی ما به عراق ارائه می شود. وی خاطرنشان ساخت بر این اساس 544 میلیون دالر خط اعتباری به شرکتهای خدمات فنی مهندسی اعطا شده تا بتوانند به صورت موقت مشکالتشان را حل کنند. صالحآبادی بیان کرد مقرراتی که حاکم بر نظام بانکی است در مورد تمامی بانکها یکسان است ولی بانکهای توسعهای دغدغههایی دارند که با بانکهای تجاری تفاوت دارد. دستور دوم جلسه هیئت محترم نمایندگان اتاقهای شمالغرب کشور در رابطه با موضوع گردشگری استان و منطقه : جناب اقای اصغری - ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران : پیشنهاد میگردد هیئت محترم نمایندگان منطقه شمالغرب و روسای کمیسیونهای گردشکری در راستای اهداف مشترک و ارتقا گردشگری منطقه اتاق فکر تشکیل دهند و توسعه متوازن گردشگری در کشور را در غالب تقسیمات جغرافیایی داشته باشند این حرکت شروع یک نوع صادرات گردشگری در کشور است. برابر گواهی یونسکو از نظر وجود آثار تاریخی ما جز 04 کشور نخست جهان هستیم از منظر اکوتوریسم و اقلیمی جز 5 کشور برتر دنیا هستیم بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد شاخص سفر در 5405 با مطالعه 000 کشور جهان ایران اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد جهان می باشد. تهران در 5400 بین 04 شهر پر بازدید در خاورمیانه و آفریقا در رتبه 0 قرار دارد. 05درصد رشد در ورود گردشگری در ایران را در دولت تدبیر امید شاهد بوده ایم. ما باید تالش کنیم همه ما مسئولیم در صنعت گردشگری کامهای بلندی برداریم. ما باید جایگزین صنعت نفت شویم. دکتر شریف نژاد رییس دبیر خانه 5408 تبریز : 11 از 9 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ما باید یک قرائت مشترکی از گردشگری داشته باشیم باید تالش شود از کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ظرفیتهای شهرداری در راستای ارتقا جایگاه گردشگری در کشور بیشترین بیشترین بهره را ببرد و در این راستا پیشنهادی خاص را ارایه نمایند. دکتر خلیلی مدیر عامل سازمان توسعه گردشکری شهرداری تبریز : هفتاد میلیون گردشگر فرهنگی داریم که می تواند بازار هدف ما باشد تفاوت ها را بشناسیم و بشناسانیم و در این راستا با احساس مسئولیت قدم برداریم و ظرفیت ها را در حوزه طبیعی و تاریخی پنج استان به بهترین شکل استفاده کنیم. شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان : باید با هماهنگی پنج استان بتوانیم گردشگران را وارد شمال غرب و غرب کشور کنیم و به دنبال ایجاد پکیج سفر مشترک به 5 استان باشیم. وزارت گردشگری باید تاسیس شود و طبق قانون عمل کنیم و مطالبه گر باشیم. پیشنهاد میشود عنوان گردشگری به اسم اتاق ها اضافه شود. مهندس سفیدی رئیس کمیسیون گردشگری زنجان : تفاهم نامه همکاری مشترک 5 استان منعقد شود تا از ظرفیت برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و جشنواره های مختلف بهره مند شویم.از مسیر های جدید مثل غارها و مسیر تخت سلیمان استفاده شود. دبیرخانه مشترک کمیسیون های گردشگری ایجاد و جشنواره های سنتی برگزار شود. 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه : موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پرداخت پایین تسهیالت توسط بانک توسعه صادرات و اختیارات شعب استانی . با توجه به نسبت پایین سهم تسهیالت پرداختی توسط بانک توسعه صادرات به تسهیالت صادراتی پرداخت شده توسط سایر بانکها مقرر گردید سهم این بانک از طریق افزایش اعتبارات در ارائه تسهیالت صادراتی افزایش یافته و همچنین سقف تسهیالت پرداختی وسطح اختیارات شعب استانی افزایش یابد. بانک توسعه صادرات عطف به ماسبق بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیالت با توجه به بخشنامه های مرتبط با توجه به تغییر قیمت انرژی وارز از زمان هدفمندی یارانه ها مقرر گردید موضوع حذف سود مرکب وجرایم پلکانی مطابق بخشنامه شماره00/080801 به ما قبل تاریخ 1/1/00 تسری داده شود. استاندار محترم همدان موضوع راپیگیری خواهند نمود. استانداری همدان صدور ضمانت نامه بانکی و افزایش پوشش ریسک نوسانات ارزی . مقرر گردید بانک محترم توسعه صادرات ضمن ارائه ضمانتنامه های بانکی به فعالین اقتصادی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نسبت به افزایش پوشش اقالم صادراتی صادر کنندگان وکاهش ریسک نوسانات ارزی امور الزم را بررسی وجهت اجرای انها از طریق بانک مرکزی اقدام نماید . بانک توسعه صادرات 11 از 11 69/ 55 / 5 :تاريخ شماره: 8691/69/ص پيوست: شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ثبت جهانی آثار باستانی استان مقرر گردید ثبت جهانی آثار فرهنگی وباستانی استان با توجه به بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای بازرگانی شمالغرب کشور شامل اتاقهای تبریز و ارومیه و زنجان واردبیل و همدان مورد توجه وپیگیری قرار گیرد . سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زیرساختهای توسعه گردشگری محور گردشگری شمالغرب بعنوان مسیر اصلی و حلقه اول گردشگری مورد توجه دستگاهای مربوطه در استان قرارگرفته وزیر ساختهای این محور ها مانند مجتمع های رفاهی بین شهری در اولویتهای اجرایی قرار گیرد. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ارائه تسهیالت به بخش گردشگری پیگیری ارائه تسهیالت ارزان قیمت به بخش گردشگری بخصوص زیرساختهای پیش بینی شده در بسته گردشگری پیشنهادی اتاقهای شمالغرب کشور. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
دانلود بیست و دومین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 13 شهریور ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۵۲:۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 2 از 1 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue شماره نشست: 22 تاریخ جلسه: 31/6/89 ساعت شروع:11:39 ساعت خاتمه : 11:21 مکان : سالن شهدای استانداری رئیس جلسه : جناب آقای سید سعید شاهرخی دبیر جلسه : جناب آقای علی اصغر زبردست دستور جلسه : دستور جلسه : 1-پیگیری مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین ) جناب آقای محمودی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون کشاورزی( 2-بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری) سرکار خانم ایزدی – دبیر اتاق بازرگانی همدان – جناب آقای غفوریان رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان( 3-طرح و بررسی مسائل تأمین اجتماعی ) جناب آقای فالح - نائب رئیس اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی( 2 از 2 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ33/ 6/89 موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پیگیری مصوبه قبلی مورخ11/7/17 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین مقررگردید موضوع مجددا توسط جناب آقای پور مجاهد و رضوانی جالل پیگیری ومکاتبات الزم از طریق استانداری به معاونت اول ریاست جمهوری جناب آقای جهانگیری و وزارت جهاد صورت پذیرد . معاونت امور اقتصادی استانداری- جهاد کشاورزی بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری مقرر گردید با توجه به پروانه ساختمانی موجود انجمن پیمانکاران در اسرع وقت نسبت به ساخت اقدام نمایند و با دادن تعهد به سازمان راه و شهرسازی بتواند در مهلت های قانونی مربوط به پروانه ساختمانی ، عملیات اجرایی را به اتمام برساند . انجمن پیمانکاران عمرانی مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردید کمیته ای ویژه تحت نظارت و مدیریت جناب اقای پور مجاهد و با حضور بازرسی استانداری و جناب آقای عسگری مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری ونماینده اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارشی تهیه و به جناب آقای استاندار تحویل داده شود و نتیجه موضوع در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد. معاونت امور اقتصادی استانداری – سازمان تأمین اجتماعی
دانلود بیست و یکمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 9 مرداد ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۴۸:۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 2 از 1 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue شماره نشست: 22 تاریخ جلسه: 31/6/89 ساعت شروع:11:39 ساعت خاتمه : 11:21 مکان : سالن شهدای استانداری رئیس جلسه : جناب آقای سید سعید شاهرخی دبیر جلسه : جناب آقای علی اصغر زبردست دستور جلسه : دستور جلسه : 1-پیگیری مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین ) جناب آقای محمودی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون کشاورزی( 2-بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری) سرکار خانم ایزدی – دبیر اتاق بازرگانی همدان – جناب آقای غفوریان رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان( 3-طرح و بررسی مسائل تأمین اجتماعی ) جناب آقای فالح - نائب رئیس اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی( 2 از 2 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ33/ 6/89 موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پیگیری مصوبه قبلی مورخ11/7/17 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین مقررگردید موضوع مجددا توسط جناب آقای پور مجاهد و رضوانی جالل پیگیری ومکاتبات الزم از طریق استانداری به معاونت اول ریاست جمهوری جناب آقای جهانگیری و وزارت جهاد صورت پذیرد . معاونت امور اقتصادی استانداری- جهاد کشاورزی بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری مقرر گردید با توجه به پروانه ساختمانی موجود انجمن پیمانکاران در اسرع وقت نسبت به ساخت اقدام نمایند و با دادن تعهد به سازمان راه و شهرسازی بتواند در مهلت های قانونی مربوط به پروانه ساختمانی ، عملیات اجرایی را به اتمام برساند . انجمن پیمانکاران عمرانی مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردید کمیته ای ویژه تحت نظارت و مدیریت جناب اقای پور مجاهد و با حضور بازرسی استانداری و جناب آقای عسگری مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری ونماینده اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارشی تهیه و به جناب آقای استاندار تحویل داده شود و نتیجه موضوع در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد. معاونت امور اقتصادی استانداری – سازمان تأمین اجتماعی
دانلود بیستمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 2 مرداد ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۴۶:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 2 از 1 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue شماره نشست: 22 تاریخ جلسه: 31/6/89 ساعت شروع:11:39 ساعت خاتمه : 11:21 مکان : سالن شهدای استانداری رئیس جلسه : جناب آقای سید سعید شاهرخی دبیر جلسه : جناب آقای علی اصغر زبردست دستور جلسه : دستور جلسه : 1-پیگیری مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین ) جناب آقای محمودی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون کشاورزی( 2-بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری) سرکار خانم ایزدی – دبیر اتاق بازرگانی همدان – جناب آقای غفوریان رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان( 3-طرح و بررسی مسائل تأمین اجتماعی ) جناب آقای فالح - نائب رئیس اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی( 2 از 2 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ33/ 6/89 موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پیگیری مصوبه قبلی مورخ11/7/17 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین مقررگردید موضوع مجددا توسط جناب آقای پور مجاهد و رضوانی جالل پیگیری ومکاتبات الزم از طریق استانداری به معاونت اول ریاست جمهوری جناب آقای جهانگیری و وزارت جهاد صورت پذیرد . معاونت امور اقتصادی استانداری- جهاد کشاورزی بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری مقرر گردید با توجه به پروانه ساختمانی موجود انجمن پیمانکاران در اسرع وقت نسبت به ساخت اقدام نمایند و با دادن تعهد به سازمان راه و شهرسازی بتواند در مهلت های قانونی مربوط به پروانه ساختمانی ، عملیات اجرایی را به اتمام برساند . انجمن پیمانکاران عمرانی مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردید کمیته ای ویژه تحت نظارت و مدیریت جناب اقای پور مجاهد و با حضور بازرسی استانداری و جناب آقای عسگری مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری ونماینده اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارشی تهیه و به جناب آقای استاندار تحویل داده شود و نتیجه موضوع در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد. معاونت امور اقتصادی استانداری – سازمان تأمین اجتماعی
دانلود نوزدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 خرداد ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۴۴:۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 2 از 1 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue شماره نشست: 22 تاریخ جلسه: 31/6/89 ساعت شروع:11:39 ساعت خاتمه : 11:21 مکان : سالن شهدای استانداری رئیس جلسه : جناب آقای سید سعید شاهرخی دبیر جلسه : جناب آقای علی اصغر زبردست دستور جلسه : دستور جلسه : 1-پیگیری مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین ) جناب آقای محمودی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون کشاورزی( 2-بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری) سرکار خانم ایزدی – دبیر اتاق بازرگانی همدان – جناب آقای غفوریان رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان( 3-طرح و بررسی مسائل تأمین اجتماعی ) جناب آقای فالح - نائب رئیس اتاق بازرگانی همدان و رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی( 2 از 2 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ33/ 6/89 موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری پیگیری مصوبه قبلی مورخ11/7/17 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره ی پرداخت یارانه سیب زمینی شیرین مقررگردید موضوع مجددا توسط جناب آقای پور مجاهد و رضوانی جالل پیگیری ومکاتبات الزم از طریق استانداری به معاونت اول ریاست جمهوری جناب آقای جهانگیری و وزارت جهاد صورت پذیرد . معاونت امور اقتصادی استانداری- جهاد کشاورزی بررسی مشکل ساختمان احداثی انجمن پیمانکاران در خصوص تمدید قرارداد واگذاری مقرر گردید با توجه به پروانه ساختمانی موجود انجمن پیمانکاران در اسرع وقت نسبت به ساخت اقدام نمایند و با دادن تعهد به سازمان راه و شهرسازی بتواند در مهلت های قانونی مربوط به پروانه ساختمانی ، عملیات اجرایی را به اتمام برساند . انجمن پیمانکاران عمرانی مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردید کمیته ای ویژه تحت نظارت و مدیریت جناب اقای پور مجاهد و با حضور بازرسی استانداری و جناب آقای عسگری مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری ونماینده اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارشی تهیه و به جناب آقای استاندار تحویل داده شود و نتیجه موضوع در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد. معاونت امور اقتصادی استانداری – سازمان تأمین اجتماعی
دانلود هیجدهمین صورتجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 اردیبهشت ماه 1398 تاریخ ثبت : ۱۰:۳۹:۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 11 از 1 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue شماره نشست: 81 تاریخ جلسه: 4/2/81 ساعت شروع:11:80 ساعت خاتمه : 11:88 مکان : سالن شهدای استانداری رئیس جلسه : جناب آقای مهندس سید سعید شاهرخی دبیر جلسه : جناب آقای مهندس علی اصغر زبردست دستور جلسه : 1-تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 89 2-گزارش کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با مسائل کمیسیون - جناب آقای اسالمیه ) نائب رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی( 3-بررسی مسائل پیمانکاران عمرانی استان -جناب آقای غفوریان) رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی ( الف - مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابطه با تنزیل و حفظ قدرت خرید ب -بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان مناقصات توسط دستگاههای مناقصه گذار ج –طرح بررسی غیر واقعی بودن شاخصهای ابالغی سازمان برنامه و بودجه در سال 89 و حق بیمه پروژه های عمرانی 4 -گزارش وضعیت مسائل بانکی استان – جناب آقای خورشیدی )رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ( الف – بررسی مسائل بانکی پیمانکاران عمرانی استان ب- گزارش وضعیت منابع و مصارف بانکی استان در سال 1389 11 از 2 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مشروح مذاکرات جناب آقای زبردست )رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( : ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت حضار و مهمانان گرامی از جناب آقای استاندار و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی نمودند . اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را در سال 89 داریم و از اینکه همه عزیزان حضور بهم رساندند بسیار سپاسگزارم . موضوع این جلسه شورای گفتگو در خصوص مباحث و مسائل خدمات فنی و مهندسی میباشد . همانطور که مستحضرید شرایط پیمانکاری با گذشته بسیار متفاوت می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی پیمانکاران دیگر به صورت اعتباری فعالیت ندارند و تمام امور و تهیه مصالح به صورت نقدی انجام می پذیرد. دستور جلسه اول: تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 89 تقویم سال 89 به شرح ذیل خدمت جناب آقای استاندار ارسال گردیده که انشاهلل ماهیانه یک جلسه را در خدمت ایشان باشیم و بتوانیم مشکالت و مسائل فعالین اقتصادی را در این جلسات مطرح و حل و فصل نماییم . جدول زمان بندی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 8989 ردیف تاریخ جلسه موضوع جلسه 1 پنجشنبه 28/1/89 طرح مسائل پیمانکاران پروژه های عمرانی استان 2 چهارشنبه 22/2/89 طرح مسائل مالیاتی 3 پنجشنبه 33/3/89 طرح مسائل بانکی و سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی 4 پنجشنبه 29/4/89 طرح مسائل معادن استان 5 پنجشنبه 31/5/89 طرح مسائل گردشگری استان 1 2 پنجشنبه 29/2/89 طرح مسائل بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار 9 چهارشنبه 24/9/89 طرح مسائل زیرساختهای استان مانند آب و انرژی بخصوص در صنایع و شهرکهای صنعتی 9 پنجشنبه 33/9/89 طرح مسائل آموزش و پژوهش های مورد نیاز استان در زمینه های اقتصادی بخصوص ارتباط دانشگاه و صنعت و هماهنگی نیازها و برنامه های آموزشی استان 1کشاورزی مسائل طرح 89/8/29 پنجشنبه 8 13 پنجشنبه 22/13/89 طرح مسائل صنایع استان 11 چهارشنبه 33/11/89 طرح مسائل گردشگری استان2 2 کشاورزی مسائل طرح 89/12/22 پنجشنبه 12 11 از 3 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue جناب آقای پورمجاهد – معاونت محترم اقتصادی و پشتیبانی و منابع انسانی استانداری : با عرض تبریک سال نو خدمت شما بزرگواران و تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر ویژه از جناب آقای زبردست بعنوان فردی فعال ، پرتالش ، پرانرژی و دلسوز .امیدوارم که این نشست ها تأثیر بسزایی در رونق تولید و رفع موانع تولید داشته باشند . تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 89 مورد تأیید استانداری میباشد و انشاهلل در ماه یک جلسه برگزار خواهیم نمود. دستور جلسه دوم : گزارش کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با مسائل کمیسیون جناب آقای زبردست – ریاست اتاق بازرگانی همدان : کمیسیون فنی و مهندسی متشکل از اعضاء و فعالین در بخش فنی و مهندسی و انبوه سازان میباشد . جناب آقای اسالمیه نائب رئیس اتاق و رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق میباشند و از ایشان خواستاریم گزارشی از کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و مسائل و مشکالت مورد نظر را نیز اعالم بفرمایند. جناب آقای اسالمیه –رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق عرض سالم و ادب خدمت استاندار محترم و حضار گرامی و اعضا محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، گزارش مختصری از وضعیت پیمانکاران خصوصی استان همدان و کل کشور ارائه می نمایم . همانطور که مستحضرید پیمانکاران بازوی اجرایی دولت در بخش اجرای طرح های دولتی هستند ، پیمانکاران هم گام و هم سو با سیاست های عمرانی کشور، سیاستگذاری کرده و پیش رفته اند . مشکل عمده ای که این چند سال گریبانگیر این قشر شده است مسئله تنزل چشم گیر بودجه عمرانی کشور و استان است و همچنین سبقت گرفتن بودجه جاری دولت از بودجه عمرانی میباشد که در استان همدان بودجه عمرانی حداکثر33 تا 43 درصد محقق شده است یعنی حداقل بودجه ای عمرانی که لحاظ شده است نتوانسته به صورت 133 درصد تخصیص پیدا کند . وضعیت بدهی دولت در بخش پیمانکاری در پایان سال 89 به صورت تخمینی 253 هزار میلیارد تومان در بخش پیمانکاری میباشد . این اعداد به حدی حساس بوده که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در انتهای سال 89 از ارائه آمار رسمی خودداری کرده است و به گزارش مختصری جهت نمایندگان محترم مجلس بسنده نموده است. عمده عدم دالئل انتشار جزئیات بدهی دولت به مسائل مبهم در خصوص اوراق قرضه اسالمی که در دست پیمانکاران توزیع گردیده است برمیگردد . اوراق قرضه اسالمی از لحاظ ارزشی که در زمان وصول خواهند داشت از دو جهت بسیار مبهم هستند یک از جهت منابعی که این اوراق قرار است تأمین شوند و دیگر برای یک فعال اقتصادی مشخص نیست که در زمان دریافت پول ارزش واقعی وجه با توجه به تورم چقدر خواهد بود ؟ روند کاهش بازدهی این اوراق یکی از مشکالت پیمانکاران میباشد به همین دلیل عمدتا "پیمانکاران از کارفرمایان دولتی خود ناراضی هستند بخاطر اینکه در شرایط سخت اقتصادی و در شرایط تالطم بازارهای کاری و مالی تنها گذاشته شده اند . در کنار مشکالت اوراق قرضه رشد نقدینگی در کل کشور حائز اهمیت میباشد . آمار رسمی که در فروردین ماه 1389 ارائه میشود به طور رسمی گویای افزایش حجم نقدینگی می باشند . پیشنهاد تمامی فعاالن اقتصادی سوق دادن نقدینگی به سمت تولید و کارهای مولد میباشد و موفقیت ما دوصد چندان خواهد بود اگر بتوانیم از خارج از استان نقدینگی جذب کنیم و قطعا" همکاران بنده در اتاق بازرگانی از باب صنعت ، گردشگری و کشاورزی و حوزه های دیگر مطالبی دارند که در فرصت مناسب خدمت شما ارائه خواهند داد . در این بخش به صنعت احداث میپردازم اگر ما بتوانیم در سال جاری بخش قابل مالحظه ای از نقدینگی را از طریق واگذاری طرح های نیمه تمام دولت جذب کنیم هم از زاویه فعال کردن سرمایه گذاریهای گذشته و هم از بابت عدم تخصیص بودجه جهت طرح نیمه تمام موفق بوده ایم و این مهم امکان پذیر نیست مگر ایجاد انگیزه مضاعف جهت سرمایه گذار داشته باشیم که حدود اختیار قانونی آن در سطح استان همدان میباشند . پیشنهاد بعدی فعال کردن بخش مسکن در استان همدان میباشد . فعال کردن بخش مسکن در کاهش میزان بیکاری و ایجاد رونق در سایر بخش ها مؤثر میباشد . تسهیل درفرآیند ورود بانکها در واگذاری تسهیالت بلند مدت و رفع موانعی که در سازمان نظام مهندسی پررنگ تر شده است و 11 از 4 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue ارائه تسهیالت بلند مدت جهت پرداخت هزینه اخذ پروانه ساختمان از لحاظ دریافت یا تهاتر در شورای شهر و شهرداری پیشنهاد میگردد . طبق آخرین آمار همدان یکی از دو استانی است که رشد منفی جمعیت را دارد و علی رغم رشد منفی جمعیت در رشد قیمت نسبی مسکن رتبه باالیی را دارد و یکی از این عوامل می تواند عدم اجرای دقیق قانون منفی تعیین وضعیت امالک و اراضی واقع در طرحها دولتی استان همدان باشد قسمتی از سرمایه بخش خصوصی متأسفانه به علت طرحهایی که مد نظر بوده و لکه گذاری شده و غیر فعال شده است. بعضی از این طرحها 25 تا 29 سال است که در حال بالتکلیفی به سر میبرند این سرمایه میتوانسته برای توسعه استان مثمر ثمر باشد و ایجاد اشتغال نماید و البته قانون گذار راهکار آن را دیده است لذا اجرای دقیق مفاد این قانون مورد تقاضای فعاالن اقتصادی است و اگر به نتیجه رسیدیم که مطلب و یا موضوعی را میبایست سازمان و یا اداره ای پیگیری کند در جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نتیجه پیگیری آن اعالم شود . جناب آقای پور مجاهد - معاونت محترم اقتصادی و پشتیبانی و منابع انسانی استانداری : بخشی از مواردی که بیان شد قابل قبول است و بایستی پیگیری شود و بخشی از آن قابل دفاع میباشد از اقداماتی که در استان انجام شده است . در بخش شاخص های توزیع اعتبار عمرانی استان در اسفندماه سازمان برنامه و بودجه نامه ای به همه دستگاههای اجرایی ارسال نمود و اعالم شد که دفاتر تخصصی استانداری توزیع اعتبار عمرانی و هدایت اعتبار به سمت زیرساخت ها را بررسی نمایند و در حوزه تسهیالت بانکی نیز واگذاری طرحهای نیمه کاره عمرانی شرایطی را اعمال کند که واگذاری سهل تری باشد . دستور جلسه سوم : بررسی مسائل پیمانکاران عمرانی استان ریاست محترم انجمن پیمانکاران عمرانی – جناب آقای غفوریان با تشکر از استاندار محترم و جناب آقای زبردست و حضار محترم و تشکر ویژه از ریاست اتاق بازرگانی که همیشه حامی بخش خصوصی بوده اند و بسیار جدی پیگیر مشکالت ما بوده ودر جلسات متعدد از جمله جلسه با اقای نوبخت- معاونت سازمان برنامه و بودجه ایران از بخش فنی و عمران حمایت نموده اند .بخشی از خواسته های ما در استان قابل اجرا میباشد و بخشی نیز انشاهلل با پیگیری در شورای گفتگوی ایران و سازمانهای دیگر اجرایی میباشد وانشاهلل مصوبات خوبی در این جلسه داشته باشیم . مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابطه با تنزیل و حفظ قدرت خرید : – الف مناقصاتی که در اسناد آنها محل تأمین اعتبار نقدی در نظر گرفته شده بود و لیکن پرداخت از طریق اوراق خزانه اسالمی صورت گیرد . به طور مثال : پروژه هایی که 5 سال قبل پیمانکار مطالبات داشته است اوراق مدت دار پرداخت میشود که پیمانکار مجبور است به خاطر تأمین نقدینگی اقدام به واگذاری اوراق در فرا بورس با 29 %تنزیل ساالنه نماید در این خصوص پیشنهاد میگردد کارفرمایان محترم نسبت به پرداخت تنزیل اوراق در فرابورس اقدام نمایند این موضوع قبال" در نهاد تعامل برنامه و بودجه مصوب شده است ولی تاکنون بخشنامه ای بدین منظورصادر نگردیده است . مناقصاتی که در اسناد آنها محل تأمین اعتبار ، اوراق خزانه اسالمی دیده شده ولی حفظ قدرت خرید جوابگوی تورم موجود نیست . پیشنهاد ما این است که اختالف نرخ تنزیل اوراق و حفظ قدرت خرید در صورت وضعیت های کارکرد ، منظور گردد . حفظ قدرت خرید در آئین نامه اجرایی بودجه سال 82( 9 درصد( و در بودجه سال 89( 15 درصد( دیده شده که به هیچ وجه با واقعیت افزایش قیمت ها و تورم حاکم بر کشور انطباق ندارد . با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی در حال حاضر اکثرا" به پروژه ها پیش پرداخت نمی پردازند ) بدلیل اینکه دستگاه اجرایی اعالم می نماید اعتبار پروژه اوراق است و اوراق در قبال کارکرد و مطاالبات ایجاد می گردد . پیمانکار ناگزیر است در پروژه از خود هزینه نماید و پروژه را جلو ببرد ، بنابراین به نوعی در پروژه ها سرمایه گذاری می نماید . ( لذا لزوم بازنگری در قوانین و بخشنامه ها و انطباق با شرایط موجود ضروری است . ب -بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان مناقصات توسط دستگاههای مناقصه گذار الزام بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان در مناقصات از سوی کارفرمایان طبق بخشنامه تجزیه بها و آنالیز قیمت از سوی سازمان برنامه و بودجه 1382/3/31 مورخ 82/1232598 شماره به کشور پیشنهاد میگردد قبل از اعالم برنده مناقصه ، آنالیز قیمت ارائه شده مطابق بند 9 بخشنامه فوق الذکر ) کمیسیون مناقصه از بین قیمت بدست آمده از روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی و سایر مقررات و قوانین از جمله ماده 23 قانون برگزاری مناقصات و رعایت این دستورالعمل ، قیمت های متناسب و درنتیجه برندگان اول و دوم )موضوع بند ه ماده 2 قانون برگزاری مناقصات ( را تعیین می کند بررسی گردد . به طور مثال : یک دستگاه اجرایی در یک روز 3 مناقصه تیپ و یکسان در استان برگزار نموده است . 11 از 5 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue این بحث کامال" استانی میباشد . ج –طرح بررسی غیر واقعی بودن شاخصهای ابالغی سازمان برنامه و بودجه در سال 89 و حق بیمه پروژه های عمرانی - شاخص های تعدیل موجود مطابق تورم واقعی نیست و باعث ماده 49 شدن پروژه ها می گردد . در این خصوص انجمن نامه ای به شماره 1352/89 مورخ 33/9/89 خطاب به تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ، کل حق بیمه مقرر بر مبنای مأخذ مصوب 2/2 درصد می باشد که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی بصورت یکطرفه این توافق را نقض کرده است . دراین خصوص پیشنهاد میگردد سازمان برنامه و بودجه از مجاری قانونی پیگیری الزم در این خصوص را صورت دهد . با توجه به اینکه موضوع اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی ، جهت شرکت کنندگان در مناقصات الزامی گردیده و از آنجا که موضوع ایمنی در پروژه ها بسیار مهم و ضروری است، پیشنهاد می گردد در برآورد پروژه ها موضوع تأمین هزینه ایمنی در تجهیز کارگاه لحاظ گردد . جناب آقای کاظمی – مدیر کل دفتر فنی استانداری فعال نمودن بخش مسکن در استان با توجه به قوانین و مشکالتی وجود دارد کار را کمی مشکل میکند . بنده جلسه ای را با حضور پیمانکاران محترم و شهرداری و سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری برگزار خواهم نمود و نتیجه جلسه را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آتی اعالم مینمایم . اجرای طرح تفضیلی در کل کشور مشکل دارد و مختص استان همدان نیست . در بحث خزانه نیز اگر در زمان عقد قرارداد دقت بیشتری شود مشکل برای ایشان پیش نخواهد آمد ولی اگر پرداخت نقد باشد و از خزانه پرداخت شود باید گفت که مشکالتی وجود دارد . در بخش شاخص ها نیز ما مشکالت زیادی داریم که ما میتوانیم در جلسات شورای فنی که خود استاندار محترم رئیس جلسه هستند این مطالب را مطرح کرد و پیگیریهای الزم را در قسمت تعدیل ها و آنالیز خواهیم نمود . جناب آقای زبردست – ریاست اتاق بازرگانی همدان نکته ای را در این بخش مد نظر داشته باشید که شرایط پیمانکار االن با سالهای قبل خیلی فرق کردهاست قبال" پیمانکاران اعتباری در بازار اجناس خود را تهیه میکردند ولی االن بخاطر نوسان باید به صورت نقد اجناس را خریداری کنند لذا وقتی در اوراق ثبت میشود دستگاه اجرایی به موقع به اوراق رسیدگی نمیکند و صورت وضعیت را نگه میدارد و بعد از چند ماه رسیدگی میکند که مشکالتی را برای پیمانکار در پی خواهد داشت . آقای محمودیان – مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی مطالبی که در این بخش مطرح شد گریبانگیر کل کشور است و ابزارهایی که دولت میخواهد استفاده کن داوراق خزانه میباشد .دستگاههای اجرایی با سازمان مدیریت تاریخ پرداخت و سررسید آنها را مشخص میکنندکه سررسید آن 3 ماهه، شش ماهه و یکساله میباشد و دستگاه ملزم است که اسناد خود را تا تاریخ مقرر ارسال کند . در ارتباط با مسائلی که مطرح شد در بحث سررسید نکاتی از جمله تنزیل و قدرت خرید مطرح شد که در دو سال گذشته طی جلسات متعددی داشته ایم مشخصا" 3 تا پیشنهاد از استان همدان ارسال شد و مصوبه هیات وزیران در این بخش گرفته شد و مشمول حال دوستان شد که من به عرض دوستان رساندیم . در ارتباط با مشکالت پیمانکاران درشهریور ماه سال 1389 از طریق سازمان امور اقتصاد و دارایی به خزانه داری کل کشور نامه ای ارسال شد.و در هیات وزیران مطرح شد . حفظ قدرت خرید بعضی از واحدها 5 تا 2 درصد بود دستور داده شده که 15 %درصد بابت هر سال تاخیر رسما" به عنوان سررسید اوراق خزانه به بدهی اضافه میشود. نرخ تنزیل پیمانکاران 23 %قانونی است و نرخ تنزیل جز هزینه های قابل قبول دارایی می باشد . بحث دیگری که عنوان شد در بخش تأمین اجتماعی پیمانکاران بود و پذیرش اوراق خزانه بعنوان بدهی سازمان تأمین اجتماعی بود که قابل جریمه نشود که ما آمادگی انجام این کار را هم داریم . در خصوص اوراق تهاتر در سال 89 دونوع اوراق تسویه نوع اول و دوم بود که ما اینجا از پیمانکاران گله داریم که از این اوراق 11 از 1 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue بعنوان ابزار استفاده نکردند و پیمانکار میتواند از این فرصت ها استفاده نماید . جناب آقای شاهرخی – استاندار همدان وزیر راه تأکید کردند که تمامی بانکها آمادگی دارند که در برابر بدهی پیمانکاران تسهیالت فوری پرداخت نماید و معادل این تسهیالت دستگاه اوراق تهاتر پرداخت میکند . جناب آقای درویشی – نائب رئیس محترم کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی یکی از مشکالت ما بحث بانکها میباشد که پیمانکاران بیشتر با بانک خصوصی کار کرده اند و تهاتر انجام نشد زیرا بانکها به بانک مرکزی بدهی نداشتند و این موضوع برای پیمانکاران مشکالت زیادی پیش اورده است . در خصوص صورت وضعیت که پیمانکاران به کارفرمایان ارائه میدهند و کارفرمایان زمان زیادی صرف این موضوع میکنند تا اوراق بیاید. دستگاههای اجرایی با توجه به حفظ قدرت خرید 15 %برای این موضوع درنظر گرفته اند و مواردی را مشاهده میکنیم که صورت وضعیت یکسال و نیم تا دو سال روی میز قرار گرفته و رسیدگی نشده و در حق همکاران ما اجحاف شده است . از آنجاییکه بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی در شرح وظایف کارفرمایان )واگذار کنندگان کار( در قبال سازمان آمده است که در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 128 و 143 شورایعالی تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای مأخذ مصوب 2/2 درصد و 2/15 درصد بعهده واگذار کنندگان کار )کارفرمایان( میباشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز شود ، اخیرا" سازمان تأمین اجتماعی همدان پیمانکاران را به دلیل دیر کرد پرداخت مبالغ قرارداد که از کارفرما دریافت نکرده اند ، مشمول جریمه نموده است و کارفرمایان نیز به دلیل عدم تأمین اعتبار پروژها ها و طوالنی شدن مدت پیمان قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران نیستند ولی متأسفانه پیمانکاران در این میان دچار مشکالت فراوان گردیده اند ، لذا مطابق مفاد اشاره شده در باال ضروری است سازمان تأمین اجتماعی مطالبات خود را مستقیما" از کارفرمایان مطالبه نماید تا پیمانکاران بیش از این دچار مشکالت نگردند . ما خواستاریم که سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی این موضوع را برای ما پیگیری نمایند . جناب آقای گلستانی – معاونت پیشگیری از جرائم در بحث ایمنی در کارگاههای ساختمانی رعایت نمیشود که کارگران را دچار مشکل میکند . بعضی از پلهایی که در کشور ساخته شده و از لحاظ ایمنی کم کاری شده است برای پیمانکاران نیز مشکالتی پیش امده است . در خصوص نحوه نقدینگی میتوانیم کمیته ای را در استان تشکیل دهیم و این موضوع را پیگیری نماییم . در بخش مسکن و اقداماتی که در حوزه نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی در بخش تسهیالت انجام شده ، اگر در این بخش بخواهیم رونقی ایجاد شود موانع و مشکالت را باید مشخص کنیم و پیگیر رفع این موانع باشیم و کمیته فنی جهت شناسایی و رفع موانع و مسائل تشکیل شود . جناب آقای زبردست - رئیس اتاق بازرگانی همدان جناب آقای گلستانی انشاهلل از شما دعوت میشود که در اولین جلسه کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان حضور داشته باشید . دستور جلسه چهارم : گزارش وضعیت مسائل بانکی استان 11 از 7 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue جناب آقای خورشیدی – رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان و مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی همدان الف – بررسی مسائل بانکی پیمانکاران عمرانی استان پیمانکاران محترم و کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی سه درخواست از جلسه شورای گفتگو دارند که انشاهلل مورد بررسی قرار بگیرد . موضوع:پذیرش اوراق اسناد خزانه به عنوان وثیقه در بانکها بر اساس نامه شماره 89/322313 مورخ 89/13/12 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که وفق بند )ح(تبصره 12 قانون بودجه سال 1389 کل کشور بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد ملی به عنوان ضمانت نامه تسهیالت پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند .لذا از آنجائیکه بانکهای استان در این مورد عنوان می کنند که دستورالعمل مربوطه هنوز به بانکها نرسیده پیگیری الزم در این خصوص معمول گردد . پیشنهاد:بر اساس نامه فوق الذکر بانکها در این مورد پیگیریهای الزم تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیمانکاران تسریع نمایند . موضوع:تسهیل در امر پذیرش تضمینات به امضاء و تعهد هیئت مدیره شرکتهای پیمانکاری معتبر پیمانکاران استان اعالم میدارند با توجه به همکاری بانکها در اعطای تسهیالت بانکی ضمن تشکر از عملکرد بانکها تقاضا دارند در اخذ وثائق و تضمینات مورد نیاز بانکها به جای درخواست افراد شخص ثالث به عنوان ضامن از اعضای هیئت مدیره شرکتها استفاده نمایند . پیشنهاد:تعهدات و تضمینات اعضای هیئت مدیره شرکتهای پیمانکاری با توجه به رتبه آنها به جای معرفی اشخاص ثالث توسط بانکها پذیرفته شود. موضوع:تسهیالت پرداختی بانک مسکن به شرکت آبادگران در بانک مسکن تسهیالت انبوه سازی به شرکت آبادگران به تعداد 139 واحد و به 95 نفر از اعضای شرکتهای مختلف پیمانکاری پرداخت گردیده که ضمن تشکر و همکاری بانک مسکن تا کنون 128 واحد از آنها تقسیط گردیده اند و 8 واحد به علت عدم مراجعه مالکین همچنان بالتکلیف در بانک مسکن باقیست و این موضوع باعث گردیده که مراودات بانکی حداقل 53 پیمانکار با مشکل مواجه گردد. پیشنهاد:هیئت مدیره شرکت آبادگران از بانک محترم مسکن تقاضا دارند جهت رفع مشکل پیمانکاران در صدور اجرائیه یا تملیک 8 واحد باقیمانده مجموعه آبادگران که همگی دارای سند تک برگی می باشند اقدام الزم معمول نمایند. جناب آقای زبردست – رئیس اتاق بازرگانی همدان در این خصوص از بانک مسکن استان تشکر میکنیم که تا جایی که امکان داشت به پیمانکاران کمک کردند و بنده پیگیر این موضوع در تهران هم بوده ام ، پیمانکاران باید حتما به دنبال مصوبه بانک مسکن تهران باشند . جناب آقای خورشیدی – رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان ب- گزارش وضعیت منابع و مصارف بانکی استان در سال 8981 ایشان در این بخش به مباحث ذیل و جداولی در خصوص منابع و مصارف و وضعیت بانکهای استان پرداختند . با عنایت به نامگذاری سال1389 از سوی مقام معظم رهبری به نام "رونق تولید" و با توجه به مسائل و مشکالت موجود و افزایش حجم نقدینگی جامعه به میزان 1923 هزار میلیارد تومان و همچنین اعمال تحریم های غیر اصولی و ظالمانه آمریکا در خروج از برجام بنظر میرسد بانک مرکزی به مدیریت جناب آقای دکتر همتی که از زمان تصدی در این مسئولیت خطیر نسبت به ارائه راهکارهای منطقی و جلوگیری از دخالت غیر مسئوالنه دالالن و واسطه ها در افزایش نرخ ارز و طال و سکه که به دنبال آن تطمیع کسانی که پول های سرگردان خود را به این بازار کشانده اند و با 11 از 8 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue جلوگیری از صدور چک های رمز دار و تضمینی با گردشهای صوری و جلوگیری از تراکنش های لجام گسیخته که به این مورد دامن میزد و باعث تورم شدید در جامعه گردیده بود و نرخ کاال و خدمات را در کشور آنچنان افزایش داده بود که حداقل میزان تورم نسبت به سال گذشته به بیش از 53 % رسید و آحاد جامعه قدرت خرید خود را از دست داده و با مشکالت عدیده ای مواجه گردیده اند و از طرفی ایجاد اشتغال که از برنامه های مهم کلیه مسئولین نظام ، رؤسای قوای سه گانه و همه دست اندرکاران میباشد بنابراین به نظر میرسد که در حال حاضر رسیدگی به وضعیت موجود یعنی حفظ اشتغال فعلی و از طرفی توجه به مشاغل جدید که نیاز جامعه می باشد در قالب طرح های جدید و اشتغال زا از محل تبصره های تکلیفی و منابع بانکها که متاسفانه نسبت اعطا تسهیالت به سپرده های مردمی در استان ما در پایان آذرماه89حدود 4/59 %میباشد توجه مدیران محترم بانکها را به این مهم جلب تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود و کلیه فعالین اقتصادی که به سبب افزایش نرخ ارز و تورم موجود که نیازشان نسبت به سال گذشته به حداقل 3 برابر افزایش یافته است همت گمارده تا ضمن حفظ اشتغال موجود و همچنین با تخصیص منابع به بنگاههای جدید باعث افزایش اشتغال در رابطه با برنامه های دولت که در بودجه سال 89 بیش از 1 میلیون اشتغال جدید را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد نموده اند دولت با تقویت نظام بانکی زحمت کش و اصالح نظام بانکی که سالیان سال در انتظار می باشد همت گمارند. ضمنا" هدف از طرح نمودارهائی از وضعیت منابع و مصارف و مطالبات معوق 14 بانک دولتی که نمایش داده می شود حاکی از اعتراض به عملکرد آنها نیست بلکه هدف اینست تا استاندار محترم و معاونین و مدیران کل دستگاههای اجرایی دقیقتر شده و مدیران بانکها نسبت به عملکرد خود و کارکنانشان حساسیت بیشتری نشان دهند تا ضمن جذب بیشتر مشتریان سپرده گذار در حفظ و ارتقاء وضعیت موجود و توسعه واحدهای تولیدی به اعطاء تسهیالت بیشتر همت گمارده و سهم اعطاء تسهیالت را تا 95%میانگین مصرف کشور افزایش دهند زیرا طبق اطالعات موثق، معتبرترین بانکهای موجود در این لیست نرخ موثر آنها افزایش یافته و نرخ قیمت تمام شده پول آنها کاهش نشان میدهد که چنانچه اعطاء تسهیالت خود را افزایش دهند سود سرشاری نصیب آنان خواهد شد .باستحضار میرساند در بهمن ماه 2 جلسه با حضور کارشناسان حقوقی و کاشناسان اعتباری بانکها بصورت جداگانه برگزار کردیم که توجه آنها را نیازهای استان در زمینه اعطاء تسهیالت و وصول مطالبات معوق معطوف نمودیم تعدادی از بانکها متاسفانه هنوز از بنگاه داری فاصله نگرفته اند و در این برهه حساس واقعا" قابل توجیه نمیباشد. ضمناً مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی با بانکها در ابعاد استانی و ملی پس از نمایش نمودارها در ابعاد استانی و ملی تقدیم میگردد. جدول منابع ومصارف ومعوقات بانکهای استان در پایان آذر ماه 1389در مقایسه با پایان سال 1382 منابع )میلیارد ریال( پایان سال 82 پایان آذر 89 میزان رشد درصد رشد 15/4 23238 154229 133898 سهم سپرده ها در پایان آذر 81 نتیجه گیری 11 از 9 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue  9944 %از سپرده ها برای بانکها هزینه ای از 13 %تا 22 %را شامل میشود.)سود پرداختی بانک به سپرده ها(  2142 %از سپرده ها کم هزینه ویا بی هزینه هستند. مصارف)تسهیالت اعطایی( )میلیارد ریال( ال 69 پایان آذر 69 میزان رشد درصد رشد 8.1 9998 88939 83618 سرفصلهای تسهیالت اعطایی مطالبات معوق )میلیارد ریال( مطالبات معوق 31 31 38 0 20 40 معوق سایر بانکها معوق بانک مسکن معوق بانک کشاورزی درصد درصد 11 از 11 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue بانکهای تجاری ملی-صادرات-ملت-تجارت-سپه-رفاه بانکهای تخصصی مسکن-صنعت ومعدن-توسعه صادرات-کشاورزی-مهر ایران-توسعه تعاون بانک قوامین-پست بانک مقایسه 26.5 103 48.6 0 200 نسبت مصارف به منابع تسهیالت اعطایی منابع از کل از کل درصد درصد 11 از 11 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue مقایسه نسبت مصارف به منابع 89 به آذر ماه 81 مقایسه نسبت مطالبات معوق در سال 89 به آذر ماه 81(میلیارد ریال( پیشنهاد اتاق: بانکهای استان متعهد شوند میزان تسهیالت اعطایی به فعاالن اقتصادی استان تا حداقل میانگین 95%از منابع اکتسابی را انجام دهند . مسائل و مشکالت بانکها الف( مسائل و مشکالت استانی 1 -اعمال بررسی های سختگیرانه در توجیه طرحها و اخذ مدارک به دفعات که باعث اتالف وقت میگردد. 2-درخواست وثیقه های سنگین از فعالین اقتصادی که توسعه سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید را ناکام میگذارد. 3-عدم پذیرش دفترچه های شرکتهای صنعتی بعنوان وثیقه پس از اتمام طرح و تسویه تسهیالت قبلی و استفاده از تسهیالت جدید. 7768 9710 1942 25 0 10000 20000 معوق 96 معوق 97 مبلغ رشد در صد رشد میلیارد لایر 11 از 12 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue 4-برداشت قسمتی از تسهیالت جدید جهت تسویه تسهیالت قبلی که معوق گردیده است . 5-بلوکه نمودن حداقل 13 تا 23درصد تسهیالت جدید به عنوان وثیقه تسهیالت یا سپرده تا پایان تسویه بدهی و اخذ سود از مورد بلوکه شده علیرغم لغو آن از سوی بانک مرکزی به وسیله تعدادی از بانکها. 2-تمایل بانکها به اعطاء تسهیالت به مشتریان قدیمی و عدم پذیرش مشتریان جدید با اکراه . 9-ارزیابی پایین وثایق مشتریان به ویژه وثایق سنگینی که نیاز به ارزیابی مرکز دارند. 9-اعمال جرائم تاخیر تاًدیه تسهیالت به صورت پلکانی از طرف بعضی از بانکها بین 2 تا 14 درصد که بر اساس مصوبه شماره 1232 شورای پول و اعتبار و نامه شماره 194949/84 مورخ 9/9/84 بانک مرکزی که جهت کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری الزم االجراست . 8-در اعتبار سنجی مشتریان عالوه بر رعایت ضوابط کلی در اعطاء تسهیالت فاکتورهای دیگری از قبیل در نظر گرفتن شخصیت ، ظرفیت ، سرمایه ، شرایط و نهایتاً وثیقه ملکی فعالین اقتصادی از بانک مورد استدعاست و فقط به صرف داشتن وثیقه ملکی سایر شرایط مشتری حذف نگردد. 13-بانکهای خصوصی و بعضی از بانکهای دولتی بالی جان وثایق ملکی ارزنده ، گیرندگان تسهیالت هستند بطوریکه با ارزیابی بسیار نازل امالک مردم را به مزایده گذاشته و طلب خود را برداشته و بقیه قیمت ملک را به مشتری مسترد می نماید که ضرر دو جانبه برای مردم ایجاد می نماید. 11-عدم ارائه صورت حساب تسهیالت مشتریان جهت بررسی از طرف بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری و بعضی از بانکهای دولتی. 12-عدم پذیرش پروانه بهره برداری در رابطه با ذخایر معادن بعنوان وثیقه از طرف عموم بانکها. 13-عدم پذیرش اسناد مالکیت زمینهای کشاورزی که بر روی آنها طرح اجرا نمیگردد به جز بانک کشاورزی. ب ( مسائل و مشکالت ملی: 1-در رابطه با دریافت تسهیالت که قرار بود از سال 1323 بمدت 5 سال مقررات بانکداری اسالمی بصورت آزمایشی اجرا گردد متاسفانه پس از گذشت 34 سال بازنگری نگردیده و حقوق طرفین در قرداد ها یک جانبه و به نفع بانکها بوده است . 2-نحوه محاسبه متفاوت سود تسهیالت اقساطی بر اساس فرمول بانک مرکزی به طوریکه تسهیالت با نرخ 19 %و به مدت 3 سال در بانک ملی 2/18 %و در بانکهای دیگر 2/18 %نزد مشتری قرار می گیرد. 3-اصالح تک نرخی کردن قیمت ارز و تثبیت قیمت آن در راستای تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی و سرعت بخشیدن به صادرات کشور. 4-وحدت رویه در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی بانک ها که مغایر با نظام بانکداری اسالمی ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نباشد. 5-در نظر گرفتن مشوقها برای مشتریان خوش حساب و بدون معوقه ، کلیه مشوقهای بانک مرکزی ، دولت و مجلس شورای اسالمی به جز موارد خاص مربوط به مشتریان بد حساب و معوقه دار میباشد. 2-در سال 84 دستورالعمل نسبت مالکانه از 23%به 25%برای فعالین اقتصادی به بانکها اعالم گردید )نسبت سرمایه به دارایی( در خیلی از موارد واحدهای صنعتی و فعالین اقتصادی به دلیل تامین مواد اولیه و کاالهای در دست تولید نسبت مالکانه آنها کاهش پیدا می کند که البته کارشناسان محترم بانکها در استان در این مورد مجوز خاص از مرکز دریافت می نماید. 9-افزایش اختیارات بانکها در راستای افزایش اختیارات استانداران محترم در رابطه با تخصیص تسهیالت به بنگاههای اقتصادی به ویژه در بخش سرمایه ثابت. 11 از 13 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue 9-نظارت کامل بر کلیه بانکهای دولتی ، خصوصی و موسسات اعتباری در اعمال نرخ سود سپرده ها که 15 %برای سپرده بلند مدت و 13 %برای سپرده های کوتاه مدت می باشد و این امر در 8ماهه اول امسال نسبت به سال قبل حاکی از افزایش سپرده ها نزد بانکهایی که نرخ سود های مذکور را رعایت نمیکنند بیشتر شده است. 8-تعدادی از بانکها در زمان استمهال ستهیالت از نرخهای ترجیهی استفاده می کنند بطوریکه اگر نرخ سود تسهیالت قابل استمهال کمتر یا بیشتر باشد باالترین نرخ در قرارداد جدید اعمال میگردد. الزم بذکر است که براساس مصوبه شماره 1223 مورخ 19/4/85 شورای پول و اعتبار و نامه شماره 11285/85 مورخ 14/4/85 نرخ سود تسهیالت 19 %تعیین که از تاریخ 12/4/85 برای کلیه بانکهای دولتی ، خصوصی و موسسات اعتباری الزم االجراست. 13-بند و تبصره 12 قانون بودجه در سالهای 82 و 89 تاکنون در مورد بدهکارانی که سررسیده تسهیالت آنها تا پایان سال 89 که نهایتاً در جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تاریخ 14/8/89 مصوب گردیده و قرار بود که حداکثر به مدت یک ماه از طریق بانک مرکزی به بانکها اعالم گردد با عنایت به مدت زمان کمی که به پایان سال باقی ست آیین نامه اجرائی این موضوع به هیچ یک از بانکهای استان اعالم نگردیده و کسانی که قصد تسویه بدهی های خود را براساس این مصوبه دارند بال تکلیف می باشند. 11-با عنایت به تفویض اختیاری که وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد ثبت و سفارش کاال به استانها نموده است تقاضا داریم استفاده از منابع ارزی مورد نیاز نیز به بانکهای استان تفویض اختیار گردد. 12-بنگاههای اقتصادی که در طول سالهای گذشته تاکنون از دولت یا شرکتهای دولتی در مقابل ارائه کاالهای ساخته شده و تحویلی به آنها طلب دارند و از طرفی به بانکها و بخش خصوصی بدهکار هستند موضوع تهاتر بانکی شرکتهای مذکور از محل طلب دولت تهاتر گردد. 13-بر اساس مصوبه شورای انقالب به تاریخ 23/3/58 که ضمن تاکید بر اهمیت آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده و همچنین نامه شماره 339984/85 مورخ 25/13/85 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هیچ یک از ضامنین تسهیالت گیرندگان از بانکها نباید ممنوع الخروج گردند و در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران نیز در صورتی که تشخیص بر ممنوع الخروجی باشد بایستی مراتب به شخص رئیس کل بانک مرکزی کتباً اعالم تا در صورت صالح دید ایشان بدهکار ممنوع الخروج گردد ضمناً این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 122281/82 مورخ 3/9/82 گردیده است . جناب آقای شاهرخی – استاندار همدان تمامی موارد مطروحه خطاب به بانک خاصی نبود و این موضوعات کامال" عمومیت دارد . ما در استان باید به موضوعات مطرح شده به عنوان یک ضرورت و الویت به جد بپردازیم و جلسات اختصاصی در این خصوص برگزار نماییم . ما به دنبال اجرای قانون و اصالح قوانین هستیم . جناب آقای خورشیدی - رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان دستگاههای نظارتی که باعث کندی کار شده اند باید پیگیری شوند . جناب آقای زبردست :رئیس اتاق بازرگانی همدان بنده از طرف فعالین اقتصادی اعالم میکنم که ما در مورد بانکهای خصوصی بسیار حرف داریم و به دنبال حذف بانکهای خصوصی هستیم . جناب آقای شاهرخی – استاندار همدان با عرض سالم و خسته نباشید خدمت همه شما برادران و خواهران و مدیران دستگاههای اجرایی استان و با تشکر از پرسنل صدا و سیمای استان که 11 از 14 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue همواره ما را یاری رساندند ، اولین جلسه شورای گفتگو را در سال 89 با حضور هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی همدان را داریم آرزوی موفقیت و بهروزی برای همه دوستان داریم . در خصوص اوراق خزانه با توجه به اینکه در اوراق خزانه شفافیت وجود ندارد سازمان برنامه و بودجه حتما" منابع را تشریح کنند و پیگیری و نظارت کند . در رابطه با آنالیز قیمت سازمان برنامه و بودجه به دفتر فنی استانداری اعالم نماید و دفتر فنی استانداری پیگیری نماید . در خصوص صالحیت ایمنی سازمان برنامه و بودجه پیگیری نماید که استانهای دیگر چگونه عمل میکنند و ساز و کار آن به چه صورت است . پروانه های ساختمانی یک مشکل جدی و فراگیر است اصالحاتی را می توانیم به وجود بیاوریم. طی سالهای متمادی بخشنامه های که از شورای شهر و شهرداری صادر شده هم اکنون به صورت یک شکل در حال اعمال میباشند و این کار را برای گرفتن پروانه مشکل میکند . حداقل ظرف یکماه دفتر امور شهری ،دفتر فنی ، سازمان نظام مهندسی و نماینده شهرداران این بخشنامه ها را مجددا" بازنگری مهندسی نموده و تا بتوانیم صدور مجوز را تسهیل نمایند و معاونت عمرانی استانداری ، دفتر فنی و مسکن و شهرسازی مکلف به انجام این امر میباشند . اوراق تهاتر – وزیر مسکن و شهرسازی با بنده تماس گرفتند و وزیر راه تأکید کردند که تمامی بانکها آمادگی دارند که در برابر بدهی پیمانکاران تسهیالت فوری پرداخت نماید و معادل این تسهیالت دستگاه اوراق تهاتر پرداخت میکند . بانکهای استان در خصوص اوراق تهاتر همراهی مناسبی با پیمانکاران داشته اند و بنده از آقای ربانی درخواست دارم که این موضوع را پیگیری نمایند . در خصوص صورت وضعیت بخشنامه ای به همه دستگاهها داده شود که صورت وضعیت در کمترین زمان اصالح و قطعی شود و اگر دستگاهی بعد از اصالح صورت وضعیت تعلل کرد به حوزه عمرانی استانداری اعالم نمایید . بخش تأمین اجتماعی به علت ملی بودن در این جلسه فرصت بررسی نشد ، آقای پور مجاهد حتما" این مورد را بررسی نموده و مکاتبات مربوطه را حتما" انجام دهید و نتیجه آن را تا هفته آینده به بنده اعالم نمایند . در باره ی اوراق اسناد مالی اسالمی که اعضاء هیات مدیره شرکتهای معتبر بعنوان ضامن پذیرفته شوند حتما" در نظر گرفته شود. در خصوص تسهیالت انبوه سازان آقای پور مجاهد با دستگاههای ذیربط پیگیری و اعالم نتیجه نمایند . در خصوص مسئله بانکها با تشکر از حساسیت اتاق و زحمات آقای خورشیدی جهت ارائه گزارش فوق و همچنین زحمات بانکهایی که تالش کردند و ما قدردان این زحمات هستیم ولی وقتی در کارهای بانکها دقت میکنیم متوجه میشویم که بعضی از بانکها در کار خود کوتاهی نموده اند اگر همه ما اعتقاد به ایجاد شغل و رونق تولید داریم و دولت به جداولویت خود را تأمین معیشت مردم قرار داده است باید از تولید کننده حمایت کنیم و مشکالت آنها را حل و فصل کنیم . فردا صبح از سند راهبردی استان و اشتغال استان رونمایی خواهیم کرد و برای هرکدام از دستگاهها وظایفی را تعریف کرده ایم و به دنبال انجام انها هستیم .توجه نظام و توجه دولت به منابع مالی میباشد پس بانکها قطعا" و مدیران بانکها در کشور جلسات متعددی داشته اند و باید کمر همت را محکم تر ببندیم . بنده بعنوان مدیر ارشد استان کارکرد بعضی از بانکها را نمیپسندم و این کارکرد در شأن استان همدان نیست و ما باید شرایطی که مانع فعالیت بانکهای استان شده اند را پیگیری نماییم .آقای پور مجاهد جلسه شورای بانکها را با حضور بنده هر دو هفته یکبار برگزار کنید ما باید موانع را در استان برطرف کنیم و عملکرد بانکها را رصد کنیم و اجازه ندهیم که گزارش بانکها به سال بکشد و ماهیانه عملکردها و برنامه را بررسی نماییم . من امید دارم با کمک دستگاهها بانکها جهشی را ایجاد کنند . فایلی را در نظر بگیرید برای موضوعاتی که مطرح شده و به صورت ماهیانه به تفکیک بانکها به ما اعالم نمایید از آقای خورشیدی در جلسات شورای بانکها استفاده نمایید وکف تسهیالت ما در سال 89 باید 95 %باشد . راجع به دستگاههای نظارتی در این جلسه نکاتی بیان شد که باید خاطر نشان شود که دستگاههای نظارتی در استان کامال" قانونی عمل میکنند و نباید خالف قانون کاری انجام شود و ترس از دستگاه نظارتی نباید داشته باشید . بانکها و دستگاهها باید کارها را تسهیل نمایند . با تشکر از استاندار سابق استان و ریاست سازمان برنامه و بودجه که پیگیر پروژه های نیمه تمام و واگذاری این پروژه ها بوده و هستند و طبق آمار در استان 242 پروژه عمرانی واگذار شده که 133 پروژه آن مربوط به سال 89 بوده است و لیست پروژه های دیگر نیز در سازمان برنامه و بودجه 11 از 15 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue آماده واگذاری میباشد . جناب آقای زبردست – رئیس اتاق همدان پروژه ها را به صورت کمی و ریالی نیز در آمار مطرح نمایید . جناب آقای وفایی –معاونت سازمان برنامه و بودجه استان در بخش واگذاری ها در سال 89 در کل کشور 99 % و در استان 23 %از کل کشور واگذار شده است از جمله سد خرمرود ، دو مورد بیمارستان و سینما از این پروژه ها بوده اند و این پروژه ها از نظر اعتباری قابل توجه است البته آمار دقیق را در جلسه اقتصاد مقاومتی حتما" مطرح خواهیم کرد. جلسه در ساعت 15:18 با ذکر صلوات به پایان رسید . مصوبات جلسه شورای گفتگوی مورخ 4/2/8989 ردیف موضوع شرح مصوبه دستگاه مجری 1 تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 89 مصوب گردید طبق تقویم اعالم شده جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت ماهیانه برگزار گردد استانداری – اتاق بازرگانی 2 گزارش کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با مسائل کمیسیون مقرر گردید بانکها در ارائه تسهیالت بلند مدت در بحث ساخت و ساز بانکهای استان ورود فعال تر و جدی تری داشته باشند 3 گزارش کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با مسائل کمیسیون مقرر گردید امکان تقسیط بلند مدت هزینه صدور پروانه ساختمان و امکان تهاتر ایجاد شود . معاونت عمرانی استانداری 4 گزارش کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با مسائل کمیسیون مقرر گردید قانون تعیین وضعیت امالک و اراضی واقع در طرحهای دولتی به صورت جدی اجرا گردد معاونت عمرانی استانداری 5 گزارش کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی در رابطه با مسائل کمیسیون مقرر گردید تسهیالت و انگیزه مضاعف جهت سرمایه گذاری با بررسی کارشناسی و ایجاد تنوع در روشهای واگذاری در باب طرحهای نیمه تمام دولتی در کمیته واگذاری طرحهای نیمه تمام بررسی و اجرا گردد سازمان برنامه و بودجه استان 2 مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابطه با تنزیل و حفظ قدرت خرید مقرر گردید جلسه ای با حضور نمایندگان کمیسیون فنی اتاق و پیمانکاران ، سازمان مدیریت و معاونت اقتصادی استانداری برگزار و موضوع حفظ قدرت خرید و تنزیل بررسی و گزارشی به استانداری اعالم گردد . معاونت اقتصادی استانداری 9 پذیرش اوراق خزانه اسالمی بعنوان وثیقه تسهیالت مقرر گردید موضوع نامه 13/322/ 89 مورخ 12/13/89 در خصوص پذیرش اوراق خزانه پیگیری شود . دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان 11 از 11 تاريخ: شماره: پيوست: اتوماسيون: اداري شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي استان همدان Hamedan Province Public Private Dialogue 9 تسهیل اخذ ضمانتنامه بانکی توسط پیمانکاران مقرر گردید در جلسه شورای بانکها مطرح گردد که اعضاء هیات مدیره شرکتهای معتبر بعنوان ضامن پذیرفته شوند معاونت اقتصادی استانداری 8 بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان مناقصات توسط دستگاههای مناقصه گذار مقرر گردید آنالیز قیمت ها انجام شود . معاونت عمرانی استانداری 13 حق بیمه پروژه های عمرانی مقرر گردید موضوع تأمین اجت
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان
آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English