/ EN /  ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

نام رییس : رحیم مرتضایی

- کمیسیون معادن و صنایع معدنی : فلسفه وجودی: 1- جایگاه ویژه استان همدان در بخش معدن کشور 2- ارزش افزوده بالای این بخش از اقتصاد و سهم بالای آن در تولید ناخالص داخلی استان 3- لزوم توسعه بیش از پیش معدن و صنایع معدنی استان با توجه به پتانسیل های موجود 4- انتظارات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از اتاق با توجه به اینکه یکی از چهار بخش اصلی اتاق معادن است 5- ضرورت طرح و بررسی مشکلات فعالان حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و ارائه راهکارهای مناسب قلمرو فعالیت کمیسیون: 1- بررسی مسائل کلان معادن استان و چالش ها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آن ها در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی ساز وکارهای مناسب برای توانمند سازی فعالان اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود محیط کسب و کار 3- بررسی مسائل و مشکلات اعضای فعال در حوزه اکتشاف و استخراج فرآورده های سنگ های معدنی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار 4- بررسی مسائل و مشکلات اعضای فعال در بخش صنایع معدنی و تجهیزات و ماشین آلات این حوزه و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها در راستای بهبود محیط کسب و کار 5- بررسی ساز وکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی و چالش های این فرآیند و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود محیط کسب و کار 6- بررسی راهکار مناسب جهت بازاریابی و توسعه بازار تولیدات بخش معدن در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات لازم 7- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف اتاق و ارائه پیشنهادات لازم کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها: 1-کمیته کانی های فلزی 2-کمیته سنگ های تزئینی ،قیمتی و نیمه قیمتی 3-کمیته صنایع معدنی 4-کمیته کانی های غیر فلزی (شن و ماسه) 5-کمیته کانی های غیر فلزی (سیلیس و فلدسپات) 1- کمیته کانی های فلزی: 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار 2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف و استخراج کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان 3- بررسی ساز و کارهایی برای بازاریابی و توسعه صادرات کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 2- کمیته سنگ های تزئینی، قیمتی و نیمه قیمتی: 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدن حوزه سنگ های تزئینی، قیمتی و نیمه قیمتی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار 2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف و استخراج در این حوزه و نیز موانع موجود به همراه راهکارهای حل آنان 3- بررسی راهکارهایی برای بازاریابی و توسعه صادرات تولیدات این بخش و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان در این بخش و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 3- کمیته صنایع معدنی: 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه صنایع معدنی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی ساز وکارهای بازاریابی و توسعه صادرات صنایع معدنی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 4- کمیته کانی غیر فلزی ( شن و ماسه ): 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدنی در حوزه کانی های غیر فلزی( شن و ماسه ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار 2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف واستخراج کانی های غیر فلزی ( شن و ماسه ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های غیر فلزی ( شن و ماسه ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم 5- کمیته کانی های غیر فلزی (سیلیس و فلدسپات) : 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار 2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف و استخراج کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان 3- بررسی ساز و کارهایی برای بازاریابی و توسعه صادرات کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های فلزی ( سیلیس وفلدسپات ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

پنجمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی تاریخ ثبت : ۱۲:۰۸:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
چهارمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی تاریخ ثبت : ۱۲:۰۲:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سومین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی تاریخ ثبت : ۱۲:۰۹:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
هفتمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی تاریخ ثبت : ۱۰:۲۵:۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هشتمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی تاریخ ثبت : ۱۳:۴۴:۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
چهارشنبه آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۲۰:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
چهارشنبه آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۴۳:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English