/ EN /  ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نام رییس : علی محمودی

کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز : فلسفه وجودی : 1- لزوم توجه به بخش کشاورزی و فعالان آن وتلاش برای تقویت آن با توجه به وظایف اتاق در این حوزه بر اساس قانون بهبود فضای کسب وکار 2- بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در بخش های مختلف زراعت و باغبانی 3- لزوم مدیریت عرضه و توسعه بازار محصولات تولید بخش کشاورزی 4- لزوم بررسی مشکلات و مسائل استان در حوزه تامین آب و راهکارهای رفع آنان و اعمال مدیریت صرفه جویی و استفاده از تکنولوژی روز 5- جایگاه ویژه محیط زیست و کیفیت آن درتوسعه پایدار 6- لزوم توجه به محصولات ارگانیک و جلوگیری از مصرف بیرویه سموم جهت تولید غذای سالم و رسیدن به اقتصاد سبز قلمرو فعالیت کمیسیون: 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف وارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی ساز وکارهای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بویژه با روش های نوین و استاندارد و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات لازم 3- بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف و ارائه پیشنهادات لازم 4- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به بخش کشاورزی در زمینه چگونگی تامین و توزیع و مصرف آب و مورد نیاز و ارائه پیشنهادات لازم با توجه به مشکلات کم آبی استان با تأکید بر چالش های پیش رو . 5- بررسی ساز وکارهای لازم برای آموزش و ترویج بهره وری و ایجاد فرهنگ آن در استفاده از نتایج مورد نیاز بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات لازم 6- بررسی مسائل و مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی و ارائه مشکلات لازم به منظور رفع مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه صادرات 7- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع تبدیلی و بسته بندی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها و توسعه این بخش در راستای بهبود محیط کسب و کار 8- بررسی مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی (بیمه چاه و محصول) و بیمه کارگران و خود کشاورزان 9- بررسی مسائل و مشکلات استان در حوزه محیط زیست و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب 10- بررسی ساز وکارهای لازم برای تضمین سلامت و بهبود کیفیت تولیدات بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب 11- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها: 1-کمیته دام ، طیور، آبزیان و زنبور عسل 2- کمیته گیاهان دارویی محصولات سالم ، ارگانیک و اقتصاد سبز 3-کمیته صنایع تبدیلی، ماشین آلات کشاورزی و فن آوری نوین 4-کمیته بازرگانی و توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی و کشت برون مرزی 5-کمیته آب ، خاک ، منابع طبیعی ، محیط زیست و توسعه پایدار 6-کمیته تولیدات کشاورزی ، زراعت ، باغبانی ، گلخانه و آفات و بیماری های گیاهی 1- کمیته دام ، طیور، آبزیان و زنبور عسل : 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش دام، طیور، آبزیان و عسل و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه تولید دام، طیور، آبزیان و عسل به ویژه با روش های نوین و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی در بخش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی مباحث حمل و نقل محصولات کشاورزی به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب 5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 2- کمیته گیاهان دارویی محصولات سالم ، ارگانیک و اقتصاد سبز 1- بررسی کارشناسی در خصوص توسعه کشت ارگانیک با هدف تولید غذای سالم 2- بررسی و توسعه روش های تولید سالم با هدف کاهش و حذف مصرف سموم از طریق ترویج و آموزش در یک اقتصاد سبز 3-بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاروزی در بخش زراعت ،باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 4-بررسی ساز و کارهای توانمند سازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی دربخش زراعت و باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محط کسب وکار 5- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 3- کمیته صنایع تبدیلی ، ماشین آلات کشاورزی و فن آوری نوین : 1- بررسی آخرین وضعیت صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در استان 2- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع تبدیلی و فراوری و راهکارهای مورد نظر در این خصوص 3- بررسی مسائل و مشکلات فعالان در حوزه تولید ماشین آلات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی این بخش و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 4- بررسی ساز و کارهای حمایت از تولید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه فن آوری های نوین در تولید محصولات کشاورزی و فرآوری محصولات و صنایع تبدیلی و خدمات فنی و مهندسی این حوزه و نیز رفع موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 6- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 4- کمیته بازرگانی و توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی و کشت برون مرزی : 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 3- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه کمی و کیفی بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی و نیز رفع موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز و کارهای توانمند سازی فعالان بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی با نگاه جدی به مسئله حمل و نقل محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه کشت برون مرزی محصولات کشاورزی و بیان موانع موجود و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 6- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7-بررسی ساز و کارهای توانمندسازی فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و کشت برون مرزی محصولات کشاورزی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 8- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 5- کمیته آب ، خاک ، منابع طبیعی ، محیط زیست و توسعه پایدار: 1- بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با بخش آب، خاک، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار و راهکارهای مناسب و بهینه در این زمینه با توجه به استعدادها و قابلیت ها و محدودیت های موجود در استان 2- بررسی موضوع کم آبی استان و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون برای رفع مشکل با تاکید بر چالش های پیش روی استان 3- بررسی ساز وکارهای لازم برای آموزش و ترویج و بهره وری و ایجاد فرهنگ آن در مصرف آب و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز و کارهای لازم در زمینه استحصال، توزیع و مصرف آب به منظور تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و بکارگیری تکنولوژی های مناسب جهت استفاده بهینه از منابع به خصوص آب و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی مسائل و مشکلات استان در حوزه محیط زیست و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون 6- بررسی ساز وکارهای لازم برای ترویج استفاده از روش های نوین دوستدار محیط زیست با همکاری انجمن ها و ایجاد فرهنگ آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7- بررسی ساز وکارهای تامین مالی هزینه های کاهش آلاینده های بخش های مختلف تولیدی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون 8- بررسی قوانین بالادستی در حوزه وظایف کمیته از جمله قانون برنامه ششم توسعه در استان و استفاده از مزایای موجود در این قانون برای فعالان این حوزه ها 9- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم 6- کمیته تولیدات کشاورزی ، زراعت ، باغبانی ، گلخانه و آفات و بیماری های گیاهی 1-بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه تولید محصولات کشاروزی در بخش زراعت ، باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی ساز و کارهای حمایت از توسعه تولید محصولات کشاروزی به ویژه با روش های نوین و با الگوی کشت استاندارد و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی ساز و کارهای توانمند سازی فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی دربخش زراعت و باغبانی و گلخانه ای و گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محط کسب وکار 4- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

هفته آخر هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۲۴:۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English