/ EN /  ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

نام رییس : خسرو طالبی رحیق

- کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات : فلسفه وجودی : 1- لزوم تلاش برای توسعه تجارت و بررسی چالش های موجود 2- تلاش برای ارائه راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان کلید توسعه اقتصادی 3- ضرورت بررسی راهکارهای توسعه بازار محصولات تولیدی استان 4- لزوم بررسی مشکلات و چالش های اعضا در بخش های حمل ونقل وامور گمرکی 5- ضرورت بررسی راهکارهای توسعه مناسبات خارجی با توجه به چشم انداز تحریم های بین المللی قلمرو فعالیت کمیسیون: 1- بررسی مسائل ومشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه تجارت خارجی و داخلی ،حمل ونقل وگمرک وارائه راهکارهای لازم به منظور رفع آنها 2- بررسی ساز وکارهای لازم برای حمایت ازصادرات غیرنفتی وارائه پیشنهادات لازم 3- بررسی مشکلات وچالش های اعضا برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ونیز راهکارهای تسهیل حضور آنان در این رویدادها وارائه پیشنهادات لازم 4- بررسی ساز وکارهای تامین زیر ساخت های لازم برای استفاده از فن آوری اطلاعات در راستای توسعه تجارت الکترونیک وارائه پینشهادات لازم 5- بررسی ساز وکارهای توسعه تجارت الکترونیک برای کاهش هزینه ها ،افزایش فروش و بهبود بازاریابی محصولات تولیدی اعضا وارائه پیشنهادات لازم 6- بررسی راهکارهای توسعه برند محصولات تجاری اعضا در راستای افزایش فروش و سودآور آنان و ارائه پیشنهادات لازم 7- بررسی راهکارهای تسهیل ثبت مالکیت معنوی محصولات تولید اعضا وارائه پیشنهادات لازم 8- برررسی راهکارهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی اعضا و ارائه پیشنهادات لازم 9- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی اتاق و ارائه پیشنهادات لازم کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها: 1-کمیته فرش 2-کمیته امور گمرکی و حمل و نقل 3-کمیته توسعه صادرات با رویکرد شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری واقتصادی خارجی و نمایشگاه ها 4-کمیته فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک و برند تجاری 5- کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی 1- کمیته فرش : 1- بررسی مسائل و مشکلات حوز ه فرش و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار 2- بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه صنعت فرش و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی ساز وکارهای توسعه صادرات صنعت فرش و نیر موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز وکارهای توانمند سازی فعالان صنعت فرش وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی موضوعات ارجاعی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون 2- کمیته امور گمرکی و حمل و نقل : 1- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه امور گمرکی و فرایندها ،قوانین مقررات ورویه های موجود و ارائه راهکارهای تسهیل فرایندهای مذکور به منظور ایجاد سهولت در امر صادرات و واردات و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 2- بررسی مشکلات اعضا در خصوص فرایندهای ترخیص کالا و راهکارهای رفع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی مشکلات فعالان حوزه ترخیص کالا و ترخیص کاران و راهکارهای کاهش آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه حمل و نقل و ارائه راهکارهای لازم در این مورد به کمیسیون 5- بررسی ساز و کارهای لازم جهت ایجاد و توسعه زیرساختهای حمل و نقل ( ریلی، جاده ای و هوایی ) استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 6- بررسی راهکارهای کاهش هزینه حمل و نقل محصولات تولیدی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7- بررسی ساز و کارهای تامین مالی توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 8- بررسی موضوعات ارجاعی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون 3- کمیته توسعه صادرات با رویکرد شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری واقتصادی خارجی و نمایشگاه ها : 1- بررسی مسائل ومشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه صادرات و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه های موجود و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 2- بررسی ساز وکارهای لازم برای حمایت از صادرات غیر نفتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی راهکارهای مناسب برای افزایش آگاهی و شناخت اعضا نسبت به کالاهای دارای مزیت صادراتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی راهکارهای افزایش سهم اعضا از بازارهای صادراتی کشورهای هدف و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه روابط تجاری و اقتصادی و قوانین و مقررات و رویه های موجود و ارائه راهکارهای تسهیل فرایندهای مذکور و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 6- بررسی راهکارهای توسعه ارتباط اتاق با سفارتخانه ها و رایزن های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7- بررسی ساز وکارهای مناسب برای حمایت از منافع اعضا در بازارهای هدف و تسهیل فرآیند شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 8- برررسی ساز وکارهای مناسب بهبود اطلاع رسانی تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی به اعضا اتاق و برقراری ارتباط مناسب برای تسهیل حضور آنان در این رویدادها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 9- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون 4- کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک و برند تجاری : 1- بررسی ساز وکارهای لازم برای تامین زیر ساخت های مورد نیاز جهت استفاده از فناوری اطلاعات در تولید و تجارت و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 2- بررسی ساز وکارهای لازم جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات ( ICT ) به منظور توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فضای مجاز در کسب وکار وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3- بررسی راهکارهای توانمندسازی فعالان اقتصای استان در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات( ICT ) در فعالیت آنها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی ساز وکارهای توسعه تجارت الکترونیک برای کاهش هزینه ها ،افزایش فروش وبهبود بازاریابی محصولات تولیدی اعضا وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- بررسی ساز وکارهای لازم برای حمایت و تقویت برندهای موجود کالاهای تولید استان وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 6- بررسی ساز وکارها وابزارهای مناسب برای برند سازی محصولات تولیدی استان و معرفی الگوهای برتر در این حوزه و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 7- در خصوص چگونگی حمایت از برند محصولات استان همدان در سطح بین المللی به منظور الگوسازی برای سایر برندهای استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 8- بررسی ساز وکارهای لازم برای کسب اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی و تجریه وتحلیل بازارهای بین الملل در راستای پیشنهاد برندهای مناسب در زمینه فعالیتهای اقتصادی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 9- بررسی موضوعات ارجاعی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون 5- کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی : 1- مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه واردات وارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین ومقررات و رویه های موجود و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 2- بررسی ساز وکارهای مناسب جهت تسهیل واردات مواد اولیه و ضروری و ماشین آلات مورد نیاز صنایع استان و نیز هدفمند کردن واردات استان با رویکرد حمایت از بخش تولید وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 3-بررسی مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و شرکت های توزیع وپخش و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 4- بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون

مطلبی موجود نیست
سه شنبه های سوم هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۳۱:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English