/ EN /  ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

نام رییس : حمید بهرامی

- کمیسیون جوانان و بانوان، کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان: فلسفه وجودی: 1- پیشنهاد اصلاح کوتاه مدت و میان مدت ساختار و نظام فعلی دانش بنیان 2- شناسایی و ارائه راه حل های جدید برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و نوآور 3- تدوین و پیشنهاد ساختار فعالیت مناسب انجمن جوانان کارآفرین و تلاش در جهت استفاده از دانش اعضای این انجمن در این کمیسیون و سایر کمیسیونهای اتاق 4- مطالعه و ارائه راهکار برای تشکیل میز استانی کارآفرینی با حضور کلیه متولیان این حوزه در استان جهت بهبود زیست بوم کارآفرینی 5- تلاش در جهت تربیت کارآفرینان نسل فردا از طریق توسعه همکاری بین دانشگاهها و واحدهای اقتصادی استان 6- ایجاد کمیته های تخصصی ویژه جوانان و زنان با هدف توسعه نقش آفرینی این دو بخش در اتاق بمنظور تضمین آینده استان و اتاق قلمرو فعالیت کمیسیون : 1- حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان در استان و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر 2- حمایت از برنامه های جانشین پروری در بنگاه های دانش بنیان و مراکز کارآفرینی بخش خصوصی استان 3- شناسایی و حمایت از مراکز رشد و مراکز کارآفرینی استان و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن 4- شناسایی حقوق مالکیت پدیدآمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن ( با هماهنگی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری ( 5- بررسی لازم در خصوص شناسایی جوانان و زنان کارآفرین 6- شناسایی، جذب و تشویق صاحبان ایده و سرمایه گذاران در حوزه زنان و جوانان 7- ارائه مشاوره هاي لازم با هدف فرهنگ سازي در ارتباط با کارآفرینی جوانان و زنان در جامعه 8- معرفی فعالیتهاي زنان بازرگان به سازمانهاي داخل و خارج 9- تعامل و همفکري با دانشگاهها و نهادهاي داخل و خارج از کشور 10- پیشنهاد برگزاری سمینارهای مورد نیاز بانوان بازرگان و جوانان کارآفرین 11- انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نیاز جوانان و زنان کارآفرین 12- برنامه ریزی جهت ارتباط کارآفرینان جوان و زنان با کارآفرینان نسل قبل و فعلی 13- انجام امور محوله از طرف اتاق کمیته های مصوب کمیسیون و شرح وظایف آنها: 1- کمیته امور زنان کارآفرین 2- کمیته امور جوانان کارآفرین 3- کمیته امور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان 1- کمیته امور زنان کارآفرین : 1- بررسی لازم در خصوص شناسایی زنان کارآفرین در سطح استان و تشکیل بانک اطلاعاتی در این زمینه 2- برقراری تعامل لازم با شبکه زنان کارآفرین در سطح کشور و جهان 3- ایجاد تعامل لازم با تشکل های فعال در حوزه زنان در سطح استان و کشور 4- تعامل لازم با اتاق های موفق کشور در حوزه زنان 5- توسعه زمینه های اشتغال زایی برای زنان 6- تعامل با دانشگاه ها با هدف توسعه کسب و کار برای دانشجویان علاقمند و بخصوص دختران 7- تعامل با کانون زنان کارآفرین اتاق و کانون های سایر اتاق ها و اتاق ایران و پیشنهاد انجمن ملی زنان کارآفرین 8- بررسی کارشناسی در خصوص امور محول شده از طرف کمیسیون 2- کمیته امور کارآفرینی و جوانان کارآفرین : 1- پایش مستمر فضای کسب و کار و کارآفرینی استان و کشور 2- ارائه ی راهکارهای نوین برای توسعه کارآفرینی و کسب و جوانان 3- پایش مقررات دست و پاگیر دولتی و حاکمیتی و ارائه راهکار برای تسهیل فعالیت کارآفرینان و جوانان 4- ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال 5- تببین تغییرات محیط کسب و کار و ارائه ی مشاوره به دست اندرکاران و مسئولان جهت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه کارآفرینی و کسب و کار جوانان 6- تعامل سازنده با تشکل جوانان کارآفرین اتاق و سایر اتاق ها و تلاش جهت تشکیل انجمن ملی جوانان کارآفرین 7- تعامل با کانون های استانی کارآرفرینی و تعامل سازنده با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حوزه کارآفرینی و بخصوص کارآفرینی جوانان 8- بررسی کارشناسی امور محوله از طرف کمیسیون 3- کمیته امور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان : 1- بررسی راهکارهای مناسب جهت تعامل بین شرکت های دانش بنیان و ایجاد و توسعه آنها در بخش های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بمنظور انتقال تجارب و دانش فنی موجود و ارائه پیشنهاد به کمیسیون 2- بررسی مشکلات و مسائل شرکت های دانش بنیان و راهکارهای کاهش آنان و ارائه پیشنهاد مناسب به کمیسیون 3- بررسی و پیشنهاد چارچوب چگونگی ایجاد بانک اطلاعات شرکت های دانش بنیان مرتبط و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 4- بررسی و پیشنهاد روش های نوین فعالیت در کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون 5- حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان صنعتی و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر 6- شناسایی مراکز رشد و مراکز کارآفرینی استان و کشور و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن 7- تعامل سازنده با پارک های علم و فناوری و سازمان فناوری اطلاعات استان و استفاده از توانمندی این مراکز جهت توسعه کسب و کارهای نوین و دانش بنیان در استان 8- بررسی لازن و تلاش در جهت ایجاد مرکز شتاب دهنده کسب و کارهای نوین در اتاق و تاسیس صندوق سرمایه های خطرپذیر و نوآوری 9- شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن ( با هماهنگی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری ( 10- بررسی کارشناسی امور محوله از طرف کمیسیون

سه شنبه های دوم هر ماه تاریخ ثبت : ۱۱:۳۵:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English