کمیسیون ها
 / EN /  ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

 

آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان

 

در اجرای بند د ماده 16 قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و ماده 4 بند 2-4 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها،با تصویب هیأت نمایندگان کمیسیونهای اتاق همدان به شرح زیر تشکیل و اداره می گردند .

ماده 1. کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان از حداقل 15 و حداکثر 21 نفر که متشکل از حداقل 1 عضو از بین هیئت نمایندگان است، تشکیل خواهد شد .

بند1.  افراد زیر می توانند در جلسات کمیسیون ها شرکت نمایند.

 1. دیگر اعضاء هیئت نمایندگان
 2. اعضای اتاق، فعالین اقتصادی و کارشناسان و نمایندگان تشکلها و سایر اعضاء با تأیید رئیس اتاق به عضویت کمیسیون در می آیند.

 

ماده 2. کمیسیون ها با دعوت رئیس اتاق اولین جلسه خود را تشکیل داده و رییس و دو نفر نواب رییس را با رأی کتبی اکثریت نسبی اعضاء برای مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

بند 1. در صورت فوت، استعفا و یا هر دلیل دیگری که منجر به کنار رفتن رییس یا نایب رییس کمیسیون گردد، کمیسیون در اولین جلسه بعد از وقوع رویداد، جانشین آنها را طبق ماده 2 انتخاب خواهد کرد.

بند 2. هر یک از کمیسیون ها دارای یک دبیر تخصصی خواهد بود که در جلسه کمیسیون انتخاب خواهد شد .

بند3. دبیرخانه مشترک کمیسیون ها برای ایجاد هماهنگی در برگزاری کمیسیونها و ارسال نامه ها و تنظیم صورتجلسات درمحل اتاق همدان تشکیل خواهد شد.

بند 4. هر یک از اعضاء هیئت نمایندگان فقط می تواند رئیس یک کمیسیون باشد .

ماده 3. هر یک از کمیسیون ها حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهند داد و در صورت لزوم بنابه دعوت رییس یا هیأت رئیسه اتاق و یا درخواست اکثریت نسبی اعضاء کمیسیون می توانند بیش از یک بار در ماه جلسه فوق العاده تشکیل دهند.

بند 1. جلسه کمیسیون ها با حضور اکثریت نسبی اعضا و حضور حتمی رییس یا یکی از نواب رییس کمیسیون رسمیت خواهد یافت.

بند2.  اعضای هیات رییسه اتاق می توانند با برخوردار بودن از حق رای در جلسات کمیسیونها شرکت نمایند.

بند 3.  چنانچه هر یک از اعضای کمیسیون سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب طی یک سال بدون عذر موجه و اطلاع قبلی در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته می شود ولذا در صورتی که با وقوع این رویداد تعداد اعضا کمتر ازشرح ماده یک باشد رییس کمیسیون موظف است مراتب را از طریق دبیرخانه کمیسیون ها به ریاست اتاق منعکس وپذیرش عضویت جدید انجام می پذیرد.

بند4.  چنانچه همزمان حداقل نصف به علاوه یک اعضای هر یک از کمیسیون ها تقاضای تغییر هر یک از اعضاء هیات رییسه کمیسیون را در طی دوره درخواست نمایند موضوع کتبا به هیات رییسه اتاق همدان منعکس و در صورت تصویب هیات رییسه نسبت به تجدید انتخابات آن عضو هیات رییسه کمیسیون مربوطه برای بقیه مدت اقدام خواهد شد.

ماده 4. تصمیمات متخذه در جلسات کمیسیون ها با رای موافق اکثریت نسبی حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد.

بند1.  تصمیمات متخذه در هر یک از کمیسیون ها در صورتی که منجر به پیشنهاد یا مکاتبه یا مراجعه به مراکز دولتی شود، بایستی به امضاء و معرفی رئیس اتاق همدان برسد.

ماده 5.رئیس اتاق همدان می تواند رسیدگی و بررسی پیشنهادات و نظرات دریافتی از مراجع مختلف را به کمیسیون های مربوط ارجاع نماید.

بند1.  در صورتی که کمیسیون اخذ نظرات کارشناسی را برای بررسی پیشنهاد یا نظر، ضروری بداند می تواند عند الاقتضاء از کارشناسان مربوطه داخل یا خارج از اتاق دعوت به عمل آورد.

بند2.  کمیسیون پس از بررسی نظرات کارشناسان در صورت لزوم، نظرات خود را کتبا به رییس اتاق منعکس خواهد کرد.

بند3. کمیسیون مکلف است موارد ارجاعی از سوی هیات نمایندگان را برای ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی در دستور کار قرار دهد و نتیجه را به صورت مکتوب به رییس اتاق اعلام نماید.

ماده 6. جلسه هماهنگی میان کمیسیون های تخصصی هر سه  ماه یک بار به طور مشترک و متشکل از روسا و نواب روسای کمیسیون های تخصصی اتاق، به ریاست رییس اتاق همدان تشکیل خواهد شد.

بند1.  در صورتی که خارج از ضابطه فوق نیاز به تشکیل کمیسیون مشترک باشد بنا به دعوت رییس اتاق همدان، کمیسیون مشترک تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 7. آیین نامه موضوعی (هدف و وظایف) هر یک از کمیسیون ها در چارچوب ارزیابی وضعیت موجود، ترسیم چشم انداز مطلوب و شناخت مشکلات و موانع تحقق و راه حل آنها توسط کمیسیون تهیه و پس از تایید رییس اتاق قابل اجرا خواهد بود.

ماده 8. حذف و یا ایجاد هر کمیسیون جدید با پیشنهاد رییس اتاق همدان و تصویب هیات نمایندگان صورت می پذیرد.

ماده 9: پیشنهاد میگردد با توجه به تداخل، کمیسیونهای اتاق از دوازده کمیسیون به هشت کمیسیون تغییر یابد

این آیین نامه در9ماده و 14 بند در مورخه 4/3/1400به تایید هیات نمایندگان اتاق همدان رسید.

 

 

دستورالعملها

 

1-شرح وظایف دبیرتخصصی :

 • تنظیم دستور جلسه
 • تنظیم پیشنویس صورتجلسه
 • پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون
 • تهیه مدارک ومستندات قانونی وکارشناسی برای موضوعات

 

2-روشهای اطلاع رسانی :

 • هر کمیسیون یک کانال اطلاع رسانی واتساپی با مدیریت ونظارت رئیس کمیسون خواهد داشت و کلیه اطلاع رسانی ها مانند دعوتنامه ها وصورتجلسات و مکاتبات از طریق این کانال وتوسط رئیس کمیسیون انجام خواهد شد.مطالب فوق توسط دبیر خانه تهیه ودر اختیار رئیس کمیسیون قرار خواهد گرفت .
 • مسئولیت تشکیل کانال واتساپی به عهده دبیر خانه کمیسیونها خواهد بود.
 • دعوتنامه توسط دبیرخانه وبا همکاری دبیر تخصصی و با امضاء رئیس کمیسیون تهیه میگردد .
 • دبیرخانه کمیسیونها جهت تاکید، دعوت اعضاء را از طریق تلفن ویاارسال پیامک پیگیری خواهد نمود .
 • ویرایش صورتجلسات توسط دبیر تخصصی تهیه و به دبیر خانه کمیسیونها جهت تهیه صورتجلسه نهایی داده میشود .
 • صورتجلسه پس از امضاء رئیس کمیسون از طریق کانال واتساپ به اطلاع اعضاء کمیسیون رسانده خواهد شد .
 • یک نسخه از صورتجلسه به ریاست اتاق داده خواهد شد وپس از تائید در کانالهای اطلاع رسانی وسایت اتاق قرار داده خواهد شد .
 • در صورت لزوم ارسال آن بند از مصوبات که می بایست به دستگاههای اجرایی اعلام گردد، صورتجلسات به دستگاههای اجرایی با امضاءرئیس اتاق صورت خواهد گرفت .

 

 

 

3-برگزاری کمیسیونها در شرایط خاص :

-امکان برگزاری جلسات در شرایط خاص اجتماعی مانند هم گیری بیماری ها به صورت حضوری و آنلاین می باشد در این صورت رئیس و حداقل یکی از نواب رئیس و دبیر کمیسیون به صورت حضوری در محل تشکیل جلسه حضور خواهند داشت .

-در شرایط خاص رای گیری موضوع ماده ۲ آئین نامه و تبصره آن با تایید رئیس اتاق با حضور حداقل 11 (نصف به علاوه یک) نفر از اعضای کمیسیون و حداقل یک نفر از اعضا هیات نمایندگان در محل تشکیل جلسه صورت خواهد پذیرفت . سایر اعضاء کمیسیون میتوتنند بصورت آنلاین حضور داشته باشند ورای خود را به رئیس جلسه اعلام نمایند ولی نمی توانند کاندید ریاست کمیسیون باشند  اما میتوانند کاندید نایب رئیس و دبیر کمیسیون باشند .

-در جلسات آنلاین در صورت لزوم رای گیری مخفی ،اعضا نظر خود را به شماره تلفن مورد تایید رئیس جلسه ارسال می نمایند و رای گیری به صورت آنلاین خوانده و ثبت خواهد شد.

-ملاک تعیین نتیجه رای گیری نصف به علاوه یک افراد حاضر در جلسه و افراد آنلاین خواهد بود .

-عدم حضور افراد بدون اطلاع رئیس کمیسیون در جلسات آنلاین مانند جلسات عادی به عنوان غیبت محسوب می شود .

4- پلتفرم برگزاری جلسات آنلاین :

 • جلسات در پلتفرم اسکای روم تشکیل خواهد شد .
 • لینک اتصال به جلسات یک ساعت قبل از برگزاری جلسات برای مدعوین توسط دبیرخانه کمیسییونها از طریق واتساپ ویا پیامک ارسال خواهد شد.
 • نحوه شرکت در جلسات وچگونگی استفاده از پلتفرم در هر جلسه به همراه لینک مربوطه توسط دبیر خانه کمیسیونها برای اعضاء ارسال خواهد شد.

اسامی کمیسیونهای تایید شده:

 1. کمیسیون صنایع و معادن
 2. کمیسیون کشاورزی
 3. کمیسیون تجارت
 4. کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی
 5. کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته
 6. کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول و مقررات زدایی
 7. کمیسیون امور مالیاتی و تامین اجتماعی و روابط کار
 8. کمیسیون آموزش و پژوهش و فن آوری اطلاعات

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

آرشیو خبرنامه ها
اتوماسیون اداری
ثبت نام آنلاین کارت بازرگانی
طرح شکایات
تماس باما
نقشه سایت
English